UNIEWAŻNIENIE KREDYTÓW W CHF

 

OFERTA KANCELARII

Kancelaria przeprowadziła szczegółową analizę aktualnego stanu prawnego, stanowiska TSUE, UOKiK, orzecznictwa sądów polskich (w tym ostatnich orzeczeń sądów polskich, jakie zapadły po wyroku TSUE) dotyczącego możliwości dochodzenia roszczeń o:

  1. zwrot nadpłaconych rat kredytowych, w związku z zastosowaniem przez bank niedozwolonych klauzul umownych w umowie kredytu;
  2. unieważnienie umowy kredytowej w związku z zastosowaniem w umowach klauzul niedozwolonych.
  3. zwrot ubezpieczenia niskiego wkładu własnego (zależne od zapisów konkretnych umów).

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w wyroku z dnia 03.10.2019 r. (sprawa Dziubak przeciwko Raiffeisen Bank International AG, sygn. akt: C-260/18) sformułował wskazówki dotyczące możliwości kwalifikacji umów kredytowych jako nieważnych, w przypadku uznania przez sądy krajowe, że umowy te zawierają niedozwolone postanowienia umowne (tzw. klauzule abuzywne). Trybunał jednoznacznie podkreślił, że uznanie umowy kredytowej za nieważną uzależnione jest od woli kredytobiorcy, gdyż to kredytobiorca ma zdecydować o tym, czy chce się powoływać się na niedozwolony charakter zapisów tej umowy.

Nadto, w uzasadnieniu w/w wyroku Trybunał wyraził pogląd o możliwości zastąpienia (występujących w umowach kredytowych) niedozwolonych postanowień umownych innymi regulacjami (tzw. przepisami o charakterze dyspozytywnym), przy czym stanowczo podkreślił, że takie zastąpienie również wymaga zgody samego kredytobiorcy.

Analiza uzasadnienia wyroku TUSE zdaje się prowadzić do wniosku, iż sądy polskie kierując się jego treścią (przedstawionymi tam wskazówkami), będą wydawać orzeczenia korzystne dla kredytobiorców, co znalazło odzwierciedlenie w pierwszych wyrokach, jakie zapadały po jego wydaniu (m.in. w wyrok Sądu Apelacyjnego Wydział VI Cywilny w Warszawie z dnia 14.10.2019 r., sygn. akt: VI ACa 264/19).

W ocenie Kancelarii na obecnym etapie ukształtowania orzecznictwa (w szczególności europejskiego) zasadne jest kierowanie do postępowania sądowego roszczeń przeciwko bankom, również z uwagi na ryzyko przedawnienia roszczeń wynikających z zawartych umów kredytowych.

Oferta Kancelarii opiera się o założenia 3 etapów prowadzenia sprawy:

  1. analizy merytorycznej (ocena umowy pod kątem klauzul niedozwolonych) oraz analizy ekonomicznej (wyliczenia wysokości roszczeń).
  2. przeprowadzenia postępowania przedsądowego (reklamacja w trybie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym).
  3. skierowania sprawy na drogę sądową (pozew o zapłatę przeciwko bankowi) i przeprowadzenia postępowania uruchomionego na skutek wniesienia w/w powództwa.

 

ANALIZA MERYTORYCZNA (PRAWNA i EKONOMICZNA)

Pierwszym etapem prowadzenia sprawy jest wstępna analiza umowy kredytowej pod kątem ustalenia, czy w jej treści znajdują się klauzule, które mogą być uznane za niedozwolone postanowienia umowne (tzw. klauzule abuzywne), a w konsekwencji wpływające na rzeczywistą wysokość zobowiązania kredytobiorcy wobec banku. Analizy merytorycznej (prawnej) dokonuje się w powiązaniu z okolicznościami jej zawarcia (celu, korzystania z nieruchomości, sposobu spłaty), które Kancelaria weryfikuje na podstawie przekazanych przez kredytobiorcę informacji.

W przypadku uznania, że umowa kredytowa zawiera postanowienia, które można kwalifikować jako klauzule abuzywne, dalsza analiza zostaje skierowana na ustalenie potencjalnych roszczeń względem banku. Wyliczenie dokonywane jest na podstawie algorytmów umożliwiających obliczenie kwot nadpłaconego kredytu oraz uzgodnienie salda po usunięciu z umowy niedozwolonych zapisów.

Wyniki obu analiz są podstawą do skierowania ściśle określonych roszczeń przeciwko bankowi, w pierwszej kolejności na drodze polubownej (reklamacja) a następnie sądowej (pozew i postępowanie sądowe).

Koszty przeprowadzenia analizy wliczone są w całościowy koszt usługi, w przypadku zlecenia sprawy do prowadzenia przez Kancelarię.

 

POSTĘPOWANIE PRZEDSĄDOWE (REKLAMACJA)

Wymogiem koniecznym, poprzedzającym złożenie pozwu jest przeprowadzenie postępowania przedsądowego, co wiąże się ze skierowaniem do instytucji finansowej wezwania do zapłaty lub innej formy zgłoszenia roszczeń.

W ocenie Kancelarii najkorzystniejszym dla kredytobiorcy rozwiązaniem jest skorzystanie z niedawno wprowadzonej do polskiego systemu prawnego instytucji reklamacji formułowanej w trybie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Taka forma zgłoszenia roszczeń posiada nie tylko walor wezwania, ale również nakłada na bank obowiązek ustosunkowania się do nich w terminie 30 dni, a przypadku uchybienia terminowi powstaje domniemanie ich uznania.

Koszty przeprowadzenia postępowania wliczone są w całościowy koszt usługi.

 

PROCES SĄDOWY (POZEW)

Po zakończeniu postępowania polubownego (za mało prawdopodobne należy uznać wolę zakończenia sporu w drodze ugody), Kancelaria na podstawie przekazanej przez klienta dokumentacji, analizy wykonanej po przyjęciu sprawy oraz stanowiska zajętego przez bank w odpowiedzi na zgłoszoną reklamację, kieruje do sądu pozew o zapłatę.

Rodzaj roszczenia formułowany jest w zależności od umowy, zastosowanych klauzul abuzywnych oraz stanowiska samego kredytobiorcy.

W toku postępowania sąd dokonuje analizy dokumentacji oraz przeprowadza dowody
z dokumentów, przesłuchuje strony procesu, a następnie w przypadku wstępnej akceptacji argumentacji pozwu powołuje biegłego w celu przeliczenia roszczeń.

W przypadku uznania argumentacji zawartej w pozwie oraz przy uwzględnieniu wyliczeń biegłych, możliwe są zarówno rozstrzygnięcia zasądzające konkretne kwoty dla kredytobiorców, jak również rozstrzygnięcia wpływające na ustalenie harmonogramu spłat na nowo (bez klauzul niedozwolonych), a także w niektórych przypadkach unieważnienie umowy w całości.

Koszty sądowe wynoszą około 4.100 zł (1.000 zł opłata sądowa, 3.000 zł zaliczka na biegłego, 100 zł wniosek o uzasadnienie wyroku)

Trzeba pamiętać, że wbrew obiegowej opinii procesy przeciwko bankom w sprawach frankowych nie podlegają automatyzmom, a każda sprawy wymaga indywidualnej oceny. Nie można zatem wykluczać i takich sytuacji, w których nie wszystkie roszczenia „frankowiczów” będą uwzględniane.

System oceny spraw przygotowany przez Kancelarię ma na celu możliwie szczegółową analizę sprawy, ograniczenie ryzyka, przy czym ostateczną decyzję podejmuje sąd orzekający.

 

WYNAGRODZENIE KANCELARII

Z tytułu analizy i prowadzenia sprawy przed Sądem I i II instancji, po uprzednim wydaniu przez Kancelarię rekomendacji pozytywnej co do skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, Kancelarii przysługuje honorarium, składające się z następujących elementów:

I. Wynagrodzenie podstawoweoferowane w 2 wariantach.

W obu wariantach wynagrodzenie podstawowe obejmuje:

a)  analizę sprawy, na podstawie dostarczonych przez klientów dokumentów, informacji i wyjaśnień;

b)  ustalenie rodzajów roszczeń, których klient może dochodzić wobec banku;

c)   szacowanie wysokości roszczeń klienta;

d)  sporządzenie i wniesienie w imieniu klienta pozwu do sądu (wszczęcie postępowania sądowego wobec banku);

e)  sporządzenie dalszych pism procesowych w toku postępowania o ile zajdzie konieczność ich sporządzenia;

II. Wynagrodzenie dodatkowe - stawiennictwo na rozprawach.

III. Wynagrodzenie prowizyjne - z tytułu uzyskanych od banku środków pieniężnych oraz zmniejszenia salda zadłużenia wobec banku (tzw. success fee) w wysokości od 2 do 15% w zależności od wybranego wariantu.

IV. Wynagrodzenie z tytułu kosztów zastępstwa procesowego (brutto) przyznanych przez Sąd lub komornika zostanie wyegzekwowane bezpośrednio od banku.  

 

JAK ZLECIĆ SPRAWĘ

W celu przekazania sprawy do analizy, należy przesłać na adres korespondencyjny kancelarii drogą elektroniczną na adres:  biuro@basiewiczkasprzyk.pl następujące dokumenty:

I. Etap pierwszy – analiza prawna

  1. kopia umowy kredytowej wraz ze wszystkimi aneksami.
  2. regulamin udzielenia kredytu – jeśli jest w posiadaniu kredytobiorcy.

II. Etap drugi (w przypadku pozytywnej analizy prawnej) – analiza ekonomiczna

  1. zaświadczenie z banku (wzór wniosku zostanie udostępniony przez Kancelarię)
  2. formularz ankiety (wzór formularza zostanie udostępniony przez kancelarię)                                   

Niniejsza oferta  nie stanowi porady prawnej, a wskazane w niej rekomendacje wynikają z aktualnego stanu prawnego oraz orzecznictwa sądowego.
Niniejsze opracowanie objęte jest prawami autorskimi. Jego rozpowszechnianie, kopiowanie, przekazywanie osobom trzecim będzie skutkować odpowiedzialnością podmiotu, który zasady te narusza.

Basiewicz Kasprzyk Kancelaria Radców Prawnych Sp.p.
Ul. Piłsudskiego 12 | 50-049 Wrocław
(71) 307-02-23

www.basiewiczkasprzyk.pl

Aktualności powiązane