TSUE ponownie o zakazie rekompensaty dla banków

Praktyka pozywanie kredytobiorców przez Banki stała się normą i większość z pokrzywdzonych musi zmagać się z pozwami kierowanymi wobec nich o korzystanie z kapitału, czy też waloryzację świadczeń. Banki regularnie pracują nad możliwymi konstrukcjami prawnymi by uzyskać od swoich byłych klientów dodatkowe wynagrodzenie mimo orzeczeń sądowych wskazujących na nieważność umów kredytowych.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w dni 15 czerwca 2023 r. wydał wyrok, w którym wskazał, że banki nie mają prawa domagać się od kredytobiorców roszczeń z umowy, która została uznana za nieuczciwą. W opinii TSUE „W konsekwencji w kontekście uznania umowy kredytu hipotecznego za nieważną w całości ze względu na to, że nie może ona dalej obowiązywać po usunięciu zawartych w niej nieuczciwych warunków, dyrektywa 93/13 stoi na przeszkodzie wykładni prawa krajowego, zgodnie z którą instytucja kredytowa ma prawo żądać od konsumenta rekompensaty wykraczającej poza zwrot kapitału wypłaconego z tytułu wykonania tej umowy oraz poza zapłatę ustawowych odsetek za zwłokę od dnia wezwania do zapłaty. (pkt. 84 uzasadnienia wyroku).


W ostatnim postanowieniu z dnia 12 stycznia 2024 r. sygn.: C 488/23 Trybunał potwierdził zasadę zaznaczając, że: „… art. 6 ust. 1 i art. 7 ust. 1 dyrektywy 93/13 należy interpretować w ten sposób, iż w kontekście uznania za nieważną w całości umowy kredytu hipotecznego zawartej z konsumentem przez instytucję kredytową, a to ze względu na to, że umowa ta zawierała nieuczciwe warunki, bez których nie mogła dalej obowiązywać, przepisy te stoją na przeszkodzie wykładni sądowej prawa państwa członkowskiego, zgodnie z którą instytucja ta ma prawo żądać od tego konsumenta, poza zwrotem kwot kapitału wypłaconego z tytułu wykonania tej umowy oraz ustawowych odsetek za opóźnienie od dnia wezwania do zapłaty, rekompensaty polegającej na sądowej waloryzacji świadczenia wypłaconego kapitału w przypadku istotnej zmiany siły nabywczej danego pieniądza po wypłaceniu tego kapitału rzeczonemu konsumentowi.” (pkt. 25 uzasadnienia postanowienia).

Link do postanowienia:
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=281881&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4389368


Basiewicz Kasprzyk Kancelaria Radców Prawnych zajmuje się dochodzeniem roszczeń od banków  w imieniu osób, które zaciągnęły tzw. kredyty frankowe. Prowadzimy również postępowania, omówione powyżej, tj. roszczeń banków o zwrot kapitału wraz z wynagrodzeniem za jego korzystanie. Więcej informacji w zakładce oferty dedykowanej: 
https://www.basiewiczkasprzyk.pl/pl/dedykowana/kredyty-walutowe-chf-euro

Celem poznania szczegółów oferty zachęcamy do kontaktu poprzez wiadomość e-mail na adres biuro @ basiewiczkasprzyk.pl lub telefonicznie pod nr: (71) 307-02-23.


Autorem niniejszej publikacji niestanowiącej porady prawnej jest Basiewicz Kasprzyk Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą we Wrocławiu.
www.basiewiczkasprzyk.pl

 

Zobacz także