Rzecznik TSUE - Banki nie mogą dochodzić roszczeń za korzystanie z kapitału

W ostatnim czasie informowaliśmy o coraz częściej wytaczanych pozwach przez banki przeciwko kredytobiorcom w sprawach dotyczących umów o tzw. kredyty frankowe. W sprawach, w których kredytobiorcy występują przeciwko bankom do sądu o stwierdzenie nieważności zawartych umów ze względu na zawarcie w nich przez banki niedozwolonych postanowień umownych, banki kierują w odrębnych postępowaniach względem kredytobiorców żądania zwrotu udostępnionego kapitału kredytu, a nadto wynagrodzenia za możliwość korzystanie z tego kapitału. Co istotne, z uzasadnienia treści pozwów kierowanych przez instytucje udzielające kredytów frankowych wynika, że kierują oni swoje roszczenia „na wszelki wypadek” i mają one charakter ewentualnych żądań, ponieważ  w postępowaniach wytaczanych przez kredytobiorców banki zaprzeczają nieważności umów o kredyty frankowe.

Spór zostanie rozstrzygnięty przez TSUE w wyroku, który zapadnie 15 czerwca 2023 r. niemniej Rzecznik Trybunału wydał już opinię na ten temat, wskazując że: „… bank nie może dochodzić względem konsumenta roszczeń wykraczających poza zwrot przekazanego kapitału kredytu i zapłatę odsetek ustawowych za opóźnienie od chwili wezwania do zapłaty.

Uzasadniając to stanowisko Rzecznik wskazał, że ”Przedsiębiorca nie może czerpać korzyści gospodarczych z sytuacji powstałej na skutek własnego bezprawnego działania. Ponadto bank nie byłby zniechęcony do stosowania nieuczciwych warunków w umowach kredytu zawieranych z konsumentami, jeżeli, pomimo uznania tych umów za nieważne, mógłby pobierać od konsumentów rynkowe wynagrodzenie za korzystanie z kapitału kredytu. W takiej sytuacji mogłoby się nawet okazać, że narzucanie konsumentom nieuczciwych warunków byłoby dla banku opłacalne.”

Co więcej w opinii Rzecznika, prawo do dochodzenie roszczeń od banków, za korzystanie z ich kapitału mają z kolei kredytobiorcy. Dokonując płatności – w formie rat kredytowych – na poczet nieważnej umowy, bank korzystał z ich środków, a zatem można zakładać że z tego tytułu konsumentom będzie należało się dodatkowe wynagrodzenie.


Link do opinii rzecznika TSUE z dnia 16.02.2023 r.:
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2023-02/cp230036pl.pdf

Basiewicz Kasprzyk Kancelaria Radców Prawnych zajmuje się dochodzeniem roszczeń od banków w imieniu osób, które zaciągnęły tzw. kredyty frankowe i w euro. Prowadzimy również postępowania, omówione powyżej, tj. roszczeń banków o zwrot kapitału wraz z wynagrodzeniem za jego korzystanie. Więcej informacji w zakładce oferty dedykowanej:
https://www.basiewiczkasprzyk.pl/pl/dedykowana/kredyty-walutowe-chf-euro

Celem poznania szczegółów oferty zachęcamy do kontaktu poprzez wiadomość e-mail na adres biuro @ basiewiczkasprzyk.pl lub telefonicznie pod nr: (71) 307-02-23.

Autorem niniejszej publikacji niestanowiącej porady prawnej jest Basiewicz Kasprzyk Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą we Wrocławiu.
www.basiewiczkasprzyk.pl

Zobacz także