Kolejny sukces Kancelarii w sporze z Bankiem

 

Sąd Okręgowy we Wrocławiu w wyroku z dnia 15 października 2020 r. oddalił powództwo Banku przeciwko klientowi Kancelarii. To kolejny sukces Kancelarii w sporze z instytucją bankową.  Z prośbą o merytoryczne wsparcie do Kancelarii Basiewicz Kasprzyk zgłosił się klient, który otrzymał pozew złożony przez Bank z którym przed laty zawarł umowę odnawialnego kredytu konsumpcyjnego, udzielonego w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym. Bank domagał się od klienta zapłaty wszelkich należności wynikających z umowy kredytu, powołując się na fakt wypowiedzenia umowy kredytowej i postawienia zobowiązania w stan całkowitej i natychmiastowej wymagalności.

Kancelaria Basiewicz Kasprzyk podjęła reprezentację klienta w toczącym się postępowaniu sądowych, dokonując szczegółowej analizy pod względem zasadności, wymagalności oraz wysokości dochodzonych przez Bank roszczeń. W toku procesu Kancelaria podniosła szczegółową argumentację przemawiającą za oddaleniem powództwa przeciwko klientowi, w szczególności podkreślając nieprawidłowości przy procedurze wypowiedzenia umowy kredytowej przez Bank, a w konsekwencji naruszenia przez niego przepisów ustawy – Prawo bankowe.

Sąd Okręgowy w całości podzielił argumentację Kancelarii podniesioną w toku postępowania, w uzasadnieniu wyroku wskazując, że wypowiedzenie umowy kredytowej miało charakter przedwczesny w związku z brakiem zachowania przez Bank procedury wypowiedzenia umowy kredytu uregulowanej w umowie oraz ustawie. Sąd podkreślił, że zachowanie procedury bankowej jest konieczne do skutecznego wypowiedzenia umowy kredytowej, albowiem wypowiedzenie jako bardzo dotkliwe uprawnienie kształtujące banku nie może być czynnością nagłą, zaskakującą dla kredytobiorcy, nawet jeżeli istnieją podstawy do jego podjęcia zgodnie z treścią umowy kredytowej. W konsekwencji uznał, że wypowiedzenie umowy było nieprawidłowe, a Bank nie wykazał wymagalności swojego roszczenia.

Zachęcamy do kontaktu z Kancelarią pod adresem email: biuro@basiewiczkasprzyk.pl w przypadku ewentualnych sporów z Bankiem, albowiem jak pokazuje powyższe orzeczenie – przy odpowiednio przedstawionych argumentach, sąd może przychylić się do stanowiska kredytobiorcy.

 

Autorem niniejszej publikacji jest Basiewicz Kasprzyk Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą we Wrocławiu.
www.basiewiczkasprzyk.pl

Zobacz także