SN jednoznacznie o zwrocie zapłaconych rat kredytowych

Sąd Najwyższy w tzw. sprawie „frankowej” postanowieniem z dnia 6 lipca 2021 r. (sygn. akt: III CZP 41/20) odmówił podjęcia uchwały w przedmiocie zapytania Sądu Apelacyjnego w Warszawie dotyczącego tzw. „teorii salda” i „teorii dwóch kondykcji”. Sąd wskazał, że nie ma potrzeby, aby potwierdzać wcześniej obraną linię orzeczniczą.

Przypomnieć należy 2 najważniejsze orzeczenia.
Pierwsze to uchwała Sądu Najwyższego z dnia 16 lutego 2021 r. sygn. akt: III CZP 11/20, w której 3 osobowy skład wyraził pogląd, iż: „Stronie,  która  w  wykonaniu  umowy  kredytu,  dotkniętej nieważnością, spłacała kredyt, przysługuje roszczenie o zwrot spłaconych środków pieniężnych jako świadczenia nienależnego (art. 410 § 1 w związku z art. 405 k.c.) niezależnie od tego, czy i w jakim zakresie jest dłużnikiem banku z tytułu zwrotu nienależnie otrzymanej kwoty kredytu.”
Link do uchwały Sądu:
http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/orzeczenia3/iii%20czp%2011-20.pdf

Druga uchwała zapadła 7 maja 2021 r., sygn.  akt: III CZP 6/21 przy czym jej walor jest znacznie silniejszy niż uchwały z 16 lutego 2021 r., gdyż została wydana przez Sąd w składzie 7 osobowym i dodatkowo w pkt. 3 nadano jej mocy zasady prawnej, co oznacza dla sądów powszechnych wytyczną, którą powinny stosować. W treści tej uchwały Sąd Najwyższy wskazał, że: „1. Niedozwolone postanowienie umowne (art. 3851§ 1 k.c.) jest od początku, z mocy  samego  prawa, dotknięte  bezskutecznością  na  korzyść konsumenta, który może udzielić następczo świadomej i wolnej zgody na to postanowienie i w ten  sposób  przywrócić  mu  skuteczność  z  mocą wsteczną. 2. Jeżeli  bez  bezskutecznego  postanowienia  umowa  kredytu  nie  może wiązać, konsumentowi i kredytodawcy przysługują odrębne roszczenia o zwrot świadczeń  pieniężnych  spełnionych  w  wykonaniu tej umowy(art. 410  §  1  w  związku  z  art.  405  k.c.).Kredytodawca może  żądać  zwrotu świadczenia  od  chwili,  w  której  umowa kredytu stała  się trwale bezskuteczna.”
Link do uchwały Sądu:
http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/orzeczenia3/iii%20czp%206-21.pdf

Od czasu wyroku TSUE, w sądach zapadają najczęściej wyroki na korzyść kredytobiorców, choć trzeba pamiętać że droga do dochodzenia roszczeń nie jest w dalszym ciągu łatwa, a każda sprawa wymaga pogłębionej analizy. Nie tylko nie wszystkie klauzule, na które powołują się „frankowicze” są uznawane przez sądy, ale przede wszystkim istotne jest prawidłowe sformułowanie żądania pozwu. Przykładem jednej ze spraw rozstrzyganych przez Sąd Apelacyjny w Warszawie, w ocenie sądu żądanie pozwu było niepełne co skutkowało oddaleniem powództwa (Sygn. akt: I ACa 265/19)
Link do wyroku:
https://orzeczenia.ms.gov.pl/content/$N/154500000000503_I_ACa_000265_2019_Uz_2019-11-19_001?fbclid=IwAR2uZMLJsgl9W79Uu6yXBgWigiCbPv7op1eonjn9ABwDd8ei32pH4hYAtk0


Autorem niniejszej publikacji jest Basiewicz Kasprzyk Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą we Wrocławiu.
www.basiewiczkasprzyk.pl

Kancelaria przygotowała ofertę dochodzenia roszczeń od banków dla osób, które zaciągnęły hipoteczny kredyt frankowy. Więcej informacji w zakładce oferty dedykowanej: https://www.basiewiczkasprzyk.pl/pl/dedykowana/kredyty-walutowe-chf-euro

Celem poznania szczegółów oferty zachęcamy do kontaktu poprzez wiadomość e-mail na adres biuro@basiewiczkasprzyk.pl lub telefonicznie pod nr: (71) 307-02-23.

Zobacz także