„Unieważnienie” kredytów złotówkowych

W związku z wyrokami Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE), Sądu Najwyższego (SN) oraz sądów powszechnych, jakie zapadły na przestrzeni ostatnich lat w sprawach kredytów walutowych Kancelaria przygotowała ofertę „unieważnienia kredytu złotówkowego” dla kredytobiorców, którzy zawarli umowy o kredyt złotówkowy (w PLN) ze zmienną stopą oprocentowania - wskaźnikiem WIBOR. Analiza orzecznictwa prowadzi do wniosku, że również ci kredytobiorcy mogą domagać się usunięcia z umowy tego wskaźnika jako zapisu umownego nieuczciwego (abuzywnego/niedozwolonego).                          

Istotne orzeczenie zapadło 3 listopada 2022 r., w którym Sąd Okręgowy w Katowicach uwzględnił wniosek kredytobiorcy o zabezpieczenie powództwa o ustalenie, że kredyt powinien być oprocentowany wyłącznie marżą banku wskazaną w umowie. Należy przyjąć, że udzielając zabezpieczenia Sąd doszedł do wniosku, iż konsument uprawdopodobnił swoje roszczenie, oparte o tezę, że wskaźnik WIBOR jest postanowieniem umownym niedozwolonym (nieuczciwym).

Kredyty złotówkowe są co prawda odmienne konstrukcyjnie od kredytów walutowych niemniej jak pokazały ostatnie orzeczenia sądów orzekających w takich sprawach, możliwe jest ich częściowe „unieważnienie”, a precyzyjniej mówiąc usunięcie z ich treści postanowień o oprocentowaniu kwoty kredytu stawką zmienną opartą o wskaźnik WIBOR. Kwestionowanie takich zapisów umownych oparte jest o złożeniu, że ów wskaźnik stanowi element charakteryzujący się tym, że nie został indywidualnie uzgodniony z konsumentem (bank przedstawił wzorzec umowy) oraz jest nieuczciwy, czyli m.in. przerzuca ryzyko związane wysokością WIBOR na kredytobiorcę. Tymczasem w ostatnich latach utrwaliło się stanowisko sądów polskich oraz TSUE, że nie wiążą konsumenta te zapisy umowy, które są dla konsumenta – kredytobiorcy niejasne, nie zostały z nim indywidualnie uzgodnione oraz są jednostronnie korzystne dla banku.

Analiza orzecznictwa sądów polskich (w sprawach opartych o podobne roszczenia) prowadzi obecnie do wniosku, że jest ona korzystna dla kredytobiorców. Kancelaria prowadząc sprawy o unieważnienie/częściowe usunięcie klauzul z umów, ma na swoim koncie wygrane procesy sądowe dla klientów, których reprezentuje. O naszych wcześniejszych sukcesach w sprawach przeciwko bankom informowaliśmy  tutaj: https://www.basiewiczkasprzyk.pl/pl/aktualnosci/kancelaria-basiewicz-kasprzyk-wygrywa-sprawe-kredytu-frankowego https://www.basiewiczkasprzyk.pl/pl/aktualnosci/prawomocna-wygrana-kancelarii-w-sprawie-frankowej oraz https://www.basiewiczkasprzyk.pl/pl/aktualnosci/kancelaria-wygrywa-z-bankiem-sprawe-o-korzystanie-z-kapitalu

Kancelaria Basiewicz Kasprzyk specjalizuje się w reprezentowaniu kredytobiorców w sprawach dotyczących unieważniania umów kredytowych lub usunięcia z ich treści klauzul niedozwolonych i przygotowała ofertę dochodzenia roszczeń od banków dla osób, które zaciągnęły w złotówkach tzw. „odwiborowanie”: https://www.basiewiczkasprzyk.pl/pl/dedykowana/uniewaznienie-kredytow-zlotowkowych

Więcej informacji w zakładce oferty dedykowanej dla kredytów w CHF:  https://www.basiewiczkasprzyk.pl/pl/dedykowana/uniewaznienie-kredytow-w-chf oraz kredytów w EURO: https://www.basiewiczkasprzyk.pl/pl/dedykowana/uniewaznienie-kredytow-w-euro

Dla każdej sprawy przygotowujemy opinie ekonomiczne, które przekładają się na precyzyjne określanie żądań, a doświadczenie ze spraw sądowych potwierdza skuteczność tej metody dochodzenia roszczeń od banków.

Celem poznania szczegółów oferty zachęcamy do kontaktu poprzez wiadomość e-mail na adres biuro@basiewiczkasprzyk.pl lub telefonicznie pod nr: (71) 307-02-23.

Autorem niniejszej publikacji niestanowiącej porady prawnej jest Basiewicz Kasprzyk Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą we Wrocławiu.
www.basiewiczkasprzyk.pl

Zobacz także