Uchwała pełnego składu SN w sprawach kredytów walutowych

W dniu 25 kwietnia 2024 r. zapadła długo oczekiwana uchwała pełnego składu Izby Cywilnej Sądu Najwyższego., sygn. akt: III CZP 25/22, która z dniem podjęcia uzyskała moc zasady prawnej. Nadanie takiej uchwale mocy zasady prawnej powoduje, iż uzyskuje ona formalnie moc wiążącą w obrębie Sądu Najwyższego, co oznacza, iż wiąże wszystkie składy orzekające Sądu Najwyższego, w tym także pełny skład Sądu Najwyższego. W praktyce oznacza to również, że do stanowiska zajętego przez SN będą stosowały się sądy powszechne rozpatrujące sprawy unieważnienia kredytów we frankach szwajcarskich lub euro.

Zgodnie z treścią uchwały:
1. W razie uznania, że postanowienie umowy kredytu indeksowanego lub denominowanego odnoszące się do sposobu określania kursu waluty obcej stanowi niedozwolone postanowienie umowne i nie jest wiążące, w obowiązującym stanie prawnym nie można przyjąć, że miejsce tego postanowienia zajmuje inny sposób określenia kursu waluty obcej wynikający z przepisów prawa lub zwyczajów.
2. W razie niemożliwości ustalenia wiążącego strony kursu waluty obcej w umowie kredytu indeksowanego lub denominowanego umowa nie wiąże także w pozostałym zakresie.
3. Jeżeli w wykonaniu umowy kredytu, która nie wiąże z powodu niedozwolonego charakteru jej postanowień, bank wypłacił kredytobiorcy całość lub część kwoty kredytu, a kredytobiorca dokonywał spłat kredytu, powstają samodzielne roszczenia o zwrot nienależnego świadczenia na rzecz każdej ze stron.
4. Jeżeli umowa kredytu nie wiąże z powodu niedozwolonego charakteru jej postanowień, bieg przedawnienia roszczenia banku o zwrot kwot wypłaconych z tytułu kredytu rozpoczyna się co do zasady od dnia następującego po dniu, w którym kredytobiorca zakwestionował względem banku związanie postanowieniami umowy.
5. Jeżeli umowa kredytu nie wiąże z powodu niedozwolonego charakteru jej postanowień, nie ma podstawy prawnej do żądania przez którąkolwiek ze stron odsetek lub innego wynagrodzenia z tytułu korzystania z jej środków pieniężnych w okresie od spełnienia nienależnego świadczenia do chwili popadnięcia w opóźnienie co do zwrotu tego świadczenia.

Najistotniejsze z punktu widzenia roszczeń kredytobiorców w CHF lub EURO są pkt. 1-3 treści uchwały, z których jednoznacznie wynika, że w przypadku uznania zapisów umownych określających kursy waluty obcej za nieuczciwe, umowa upada bez możliwości jej dalszego utrzymania z zastąpieniem wadliwych elementów. Jednocześnie Sąd Najwyższy utrzymał dotychczasową linię orzeczniczą w przedmiocie teorii „dwóch kondykcji”, co również przemawia w znacznej części spraw za uwzględnieniem roszczeń o unieważnienie umowy kredytowej w CHF lub EURO w całości.

Link do uchwały:
https://www.sn.pl/aktualnosci/SitePages/Komunikaty_o_sprawach.aspx?ItemSID=646-b6b3e804-2752-4c7d-bcb4-7586782a1315&ListName=Komunikaty_o_sprawach


Basiewicz Kasprzyk Kancelaria Radców Prawnych zajmuje się unieważnieniem umów kredytowych zawartych we franku szwajcarskim – CHF lub w euro. Prowadzimy również postępowania, omówione powyżej, tj. roszczeń banków o zwrot kapitału wraz z wynagrodzeniem za jego korzystanie. Więcej informacji w zakładce oferty dedykowanej: 
https://www.basiewiczkasprzyk.pl/pl/dedykowana/kredyty-walutowe-chf-euro

Celem poznania szczegółów oferty zachęcamy do kontaktu poprzez wiadomość e-mail na adres biuro@basiewiczkasprzyk.pl lub telefonicznie pod nr: (71) 307-02-23.


Autorem niniejszej publikacji niestanowiącej porady prawnej jest Basiewicz Kasprzyk Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą we Wrocławiu.
www.basiewiczkasprzyk.pl

 

Zobacz także