UNIEWAŻNIENIE KREDYTÓW W EURO

W związku z wyrokami Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE), Sądu Najwyższego (SN) oraz sądów powszechnych, jakie zapadły na przestrzeni ostatnich 2 lat  Kancelaria przygotowała ofertę dla kredytobiorców, którzy zawarli umowy o kredy waloryzowany do EURO oraz CHF w latach 2009 – 2012 r., a zatem w okresie po wejściu w życie nowelizacji kodeksu cywilnego. Wnikliwa analiza orzecznictwa prowadzi do wniosku, że prawo do żądania unieważnienia lub „odeurowienia” umów mają również osoby, które zaciągnęły kredyt po 2009 roku.                              
                            
    
OFERTA KANCELARII

Kancelaria przeprowadziła szczegółową analizę aktualnego stanu prawnego, stanowiska TSUE, UOKiK, orzecznictwa sądów polskich (w tym ostatnich orzeczeń sądów polskich, jakie zapadły po wyroku TSUE) dotyczącego możliwości dochodzenia roszczeń o:
1.    zwrot nadpłaconych rat kredytowych, w związku z zastosowaniem przez bank niedozwolonych klauzul umownych w umowie kredytu;
2.    unieważnienie umowy kredytowej w związku z zastosowaniem w umowach klauzul niedozwolonych.
3.    zwrot ubezpieczenia niskiego wkładu własnego (zależne od zapisów konkretnych umów).

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w wyroku z dnia 03.10.2019 r. (sprawa Dziubak przeciwko Raiffeisen Bank International AG, sygn. akt: C-260/18) sformułował wskazówki dotyczące możliwości kwalifikacji umów kredytowych jako nieważnych, w przypadku uznania przez sądy krajowe, że umowy te zawierają niedozwolone postanowienia umowne (tzw. klauzule abuzywne). Trybunał jednoznacznie podkreślił, że uznanie umowy kredytowej za nieważną uzależnione jest od woli kredytobiorcy, gdyż to kredytobiorca ma zdecydować o tym, czy chce się powoływać się na niedozwolony charakter zapisów tej umowy. Orzeczenie to znalazło również potwierdzenie w najnowszym orzecznictwie tj. w wyroku TSUE z dnia 29.04.2021 r. (sygn. akt: C‑19/20), postanowieniu z dnia 10.06.2021 r. (sygn. akt: C-198/20)  orzeczeniu z dnia 18.11.2021 r. (sygn. akt: C-212/20) oraz ostatnim wyroku TSUE z dnia 08.09.2022 r. (połączone sprawy o sygn. akt: C-80/21, C-81/21 oraz C-82/21).

Dodatkowo przeprowadziliśmy szczegółową analizę orzecznictwa sądów polskich i jest ona również korzystna dla kredytobiorców. W ostatnich kilkunastu miesiącach zapadło już kilkanaście pozytywnych dla kredytobiorców wyroków, w których sądy unieważniały umowy.

Oferta Kancelarii opiera się o założenia 3 etapów prowadzenia sprawy:
I.    analizy merytorycznej (ocena umowy pod kątem klauzul niedozwolonych) oraz analizy ekonomicznej (wyliczenia wysokości roszczeń) przygotowywanej przez współpracującą z Kancelarią firmą doradczą.
II.    przeprowadzenia postępowania przedsądowego (reklamacja w trybie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym).
III.    skierowania sprawy na drogę sądową (pozew o zapłatę przeciwko bankowi) i przeprowadzenia postępowania uruchomionego na skutek wniesienia w/w powództwa.

 

JAK ZLECIĆ SPRAWĘ

W celu przekazania sprawy do analizy, należy przesłać na adres korespondencyjny kancelarii drogą elektroniczną następujące dokumenty:
I. Etap pierwszy – analiza prawna
1.    kopia umowy kredytowej wraz ze wszystkimi aneksami.
2.    regulamin udzielenia kredytu – jeśli jest w posiadaniu kredytobiorcy.
II. Etap drugi (w przypadku pozytywnej analizy prawnej) – analiza ekonomiczna
1.    zaświadczenie z banku (wzór wniosku zostanie udostępniony przez Kancelarię)
2.    formularz ankiety (wzór formularza zostanie udostępniony przez kancelarię)

Celem poznania szczegółów oferty zachęcamy do kontaktu poprzez wiadomość e-mail na adres biuro@basiewiczkasprzyk.pl lub telefonicznie pod nr: (71) 307-02-23.

Aktualności powiązane