"UNIEWAŻNIENIE" KREDYTÓW ZŁOTÓWKOWYCH

Szanowni Państwo !

W związku z wyrokami Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE), Sądu Najwyższego (SN) oraz sądów powszechnych, jakie zapadły na przestrzeni ostatnich lat w sprawach kredytów walutowych  Kancelaria przygotowała ofertę dla kredytobiorców, którzy zawarli umowy o kredyt złotówkowy (w PLN) ze zmienną stopą oprocentowania - wskaźnikiem WIBOR. Wnikliwa analiza orzecznictwa prowadzi do wniosku, że również ci kredytobiorcy mogą domagać się usunięcia z umowy tego wskaźnika jako zapisu umownego nieuczciwego (abuzywnego/niedozwolonego).                                                                                 

OFERTA KANCELARII

Kancelaria przeprowadziła szczegółową analizę aktualnego stanu prawnego, stanowiska TSUE, UOKiK, orzecznictwa sądów polskich (w tym ostatnich orzeczeń sądów polskich, jakie zapadły po wyroku TSUE) dotyczącego możliwości dochodzenia roszczeń o:

  • zwrot nadpłaconych rat kredytowych, w związku z zastosowaniem przez bank niedozwolonych klauzul umownych w umowie kredytu tj. stawki WIBOR;
  • częściowe „unieważnienie” umowy kredytowej w związku z zastosowaniem w umowach klauzul niedozwolonych – usunięcie oprocentowania WIBOR;
  • ustalenie nowego salda i harmonogramu spłat kredytu bez WIBOR.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w wyroku z dnia 03.10.2019 r. (sprawa Dziubak przeciwko Raiffeisen Bank International AG, sygn. akt: C-260/18) sformułował wskazówki dotyczące kwalifikowania umów kredytowych jako zawierają niedozwolone (nieuczciwe) postanowienia umowne (tzw. klauzule abuzywne). Orzeczenie to znalazło również potwierdzenie w najnowszym orzecznictwie tj. w wyroku TSUE z dnia 29.04.2021 r. (sygn. akt: C‑19/20), postanowieniu z dnia 10.06.2021 r. (sygn. akt: C-198/20)  orzeczeniu z dnia 18.11.2021 r. (sygn. akt: C-212/20) oraz ostatnim wyroku TSUE z dnia 08.09.2022 r. (połączone sprawy o sygn. akt: C-80/21, C-81/21 oraz C-82/21).

Dodatkowo przeprowadziliśmy szczegółową analizę orzecznictwa sądów polskich (w sprawach opartych o podobne roszczenia) i obecna linia jest korzystna dla kredytobiorców. Kancelaria prowadząc sprawy o unieważnienie/częściowe usunięcie klauzul z umów, ma na swoim koncie wygrane procesy sądowe dla klientów, których reprezentuje.

Kredytu złotówkowe są odmienne konstrukcyjnie od kredytów walutowych i w ocenie Kancelarii możliwe jest częściowe „unieważnienie” umowy oznaczające usunięcie z jej treści postanowienia
o oprocentowaniu kwoty kredytu stawką zmienną opartą o wskaźnik WIBOR. Utrwalone jest stanowisko sądów polskich oraz TSUE, że nie wiążą konsumenta te zapisy umowy, które są dla konsumenta – kredytobiorcy niejasne, nie zostały z nim indywidualnie uzgodnione oraz są jednostronnie korzystne dla banku.

Oferta Kancelarii opiera się o założenia 3 etapów prowadzenia sprawy:

  • analizy merytorycznej (ocena umowy pod kątem klauzul niedozwolonych) oraz analizy ekonomicznej (wyliczenia wysokości roszczeń).
  • przeprowadzenia postępowania przedsądowego (reklamacja w trybie ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym).
  • skierowania sprawy na drogę sądową (pozew o zapłatę przeciwko bankowi) i przeprowadzenia postępowania uruchomionego na skutek wniesienia w/w powództwa.                                                               

I. ANALIZA MERYTORYCZNA (PRAWNA i EKONOMICZNA)

Pierwszym etapem prowadzenia sprawy jest wstępna analiza umowy kredytowej pod kątem ustalenia, czy w jej treści znajdują się klauzule, które mogą być uznane za niedozwolone postanowienia umowne (tzw. klauzule abuzywne), a w konsekwencji wpływające na rzeczywistą wysokość zobowiązania kredytobiorcy wobec banku. Analizy merytorycznej (prawnej) dokonuje się w powiązaniu z okolicznościami jej zawarcia (status konsumenta, celu, korzystania z nieruchomości, sposobu spłaty), które Kancelaria weryfikuje na podstawie przekazanych przez kredytobiorcę informacji.

W przypadku uznania, że umowa kredytowa zawiera postanowienia, które można kwalifikować jako klauzule abuzywne, dalsza analiza zostaje skierowana na ustalenie wysokości potencjalnych roszczeń względem banku. Na te potrzeby przygotowujemy opinię ekonomiczną na podstawie algorytmów umożliwiających obliczenie kwot nadpłaconego kredytu oraz uzgodnienie salda po usunięciu z umowy niedozwolonych zapisów.

Wyniki obu analiz są podstawą do skierowania ściśle określonych roszczeń przeciwko bankowi, w pierwszej kolejności na drodze polubownej (reklamacja) a następnie sądowej (pozew i postępowanie sądowe).

Koszty przeprowadzenia analizy wliczone są w całościowy koszt usługi, w przypadku zlecenia sprawy do prowadzenia przez Kancelarię.

II. POSTĘPOWANIE PRZEDSĄDOWE (REKLAMACJA)

Wymogiem koniecznym, poprzedzającym złożenie pozwu jest przeprowadzenie postępowania przedsądowego, co wiąże się ze skierowaniem do instytucji finansowej wezwania do zapłaty lub innej formy zgłoszenia roszczeń. W ocenie Kancelarii najkorzystniejszym dla kredytobiorcy rozwiązaniem jest skorzystanie z wprowadzonej do polskiego systemu prawnego instytucji reklamacji formułowanej w trybie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Taka forma zgłoszenia roszczeń posiada nie tylko walor wezwania, ale również nakłada na bank obowiązek ustosunkowania się do nich w terminie 30 dni, a przypadku uchybienia terminowi powstaje domniemanie ich uznania.

Koszty przeprowadzenia postępowania wliczone są w całościowy koszt usługi.

III. PROCES SĄDOWY (POZEW)

Po zakończeniu postępowania polubownego (za mało prawdopodobne należy uznać wolę zakończenia sporu w drodze ugody), Kancelaria kieruje do sądu pozew o zapłatę. Rodzaj roszczenia formułowany jest w zależności od umowy, zastosowanych klauzul abuzywnych oraz stanowiska samego kredytobiorcy.

W toku postępowania sąd dokonuje analizy dokumentacji oraz przeprowadza dowody
z dokumentów, przesłuchuje strony procesu, a następnie w przypadku wstępnej akceptacji argumentacji pozwu powołuje biegłego w celu przeliczenia roszczeń.

W przypadku uznania argumentacji zawartej w pozwie oraz przy uwzględnieniu wyliczeń biegłych, możliwe są zarówno rozstrzygnięcia zasądzające konkretne kwoty dla kredytobiorców, jak również rozstrzygnięcia wpływające na ustalenie harmonogramu spłat na nowo (bez klauzul niedozwolonych), a także w niektórych przypadkach unieważnienie umowy w całości.

Koszty sądowe wynoszą około 3.000 zł (1.000 zł opłata sądowa, 2.000 zł zaliczka na biegłego)

Trzeba pamiętać, że wbrew obiegowej opinii procesy przeciwko bankom w sprawach kredytowych nie podlegają automatyzmom, a każda sprawy wymaga indywidualnej oceny. System oceny spraw przygotowany przez Kancelarię ma na celu możliwie szczegółową analizę sprawy, ograniczenie ryzyka, przy czym ostateczną decyzję podejmuje sąd orzekający.


JAK ZLECIĆ SPRAWĘ
W celu przekazania sprawy do analizy, należy przesłać na adres korespondencyjny kancelarii drogą elektroniczną następujące dokumenty:

I. Etap pierwszy – analiza prawna

  • kopia umowy kredytowej wraz ze wszystkimi aneksami.
  • regulamin udzielenia kredytu – jeśli jest w posiadaniu kredytobiorcy.

II. Etap drugi (w przypadku pozytywnej analizy prawnej) – analiza ekonomiczna

  • harmonogram spłat kredytu od początku lub w braku harmonogramu - zaświadczenie z banku (wzór wniosku zostanie udostępniony przez Kancelarię).
  • formularz ankiety (wzór formularza zostanie udostępniony przez Kancelarię).


Celem poznania szczegółów oferty zachęcamy do kontaktu poprzez wiadomość e-mail na adres biuro@basiewiczkasprzyk.pl lub telefonicznie pod nr: (71) 307-02-23.

Niniejsza oferta  nie stanowi porady prawnej, a wskazane w niej rekomendacje wynikają z aktualnego stanu prawnego oraz orzecznictwa sądowego.
Niniejsze opracowanie objęte jest prawami autorskimi. Jego rozpowszechnianie, kopiowanie, przekazywanie osobom trzecim będzie skutkować odpowiedzialnością podmiotu, który zasady te narusza.

Aktualności powiązane