AML u deweloperów

Mimo wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu [Dz.U.2020.971] większość przedsiębiorstw nie dostosowało swojej działalności do nowych regulacji i nie dokonało wdrożenia tzw. procedury AML (Anti-Money Laundering). Z założenia AML ma zapobiegać występowaniu sytuacji, w których przedsiębiorstwo dokonuje transakcji z kontrahentem, co do którego może zachodzić podejrzenie, że przepływy pieniężne mogą mieć związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu. Dodatkowo rolą procedury jest stworzenie systemu powiadamiania właściwych organów o zaistnieniu sytuacji, w której doszłoby do nieprawidłowości przy realizowaniu umowy.

Wprowadzone ustawą obowiązki w znacznym stopniu dotyczą branż regulowanych, wolnych zawodów osób i podmiotów świadczących usługi zakresu księgowości oraz doradztwa finansowego lub finansowo – podatkowego. Jednym z

Zgodnie z treścią ustawy w art. 2 ust. 1 pkt. 16 c), tzw. instytucją zobowiązaną, a zatem o której wymagane jest wdrożenie procedury są: „przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, niebędący innymi instytucjami obowiązanymi, świadczący usługi polegające na (…) zapewnianiu siedziby, adresu prowadzenia działalności lub adresu korespondencyjnego oraz innych pokrewnych usług osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.”

Według najnowszej interpretacji powyższej regulacji, spółki deweloperskie oraz prowadzące działalność zarobkową polegającą na wynajmowaniu lokali komercyjnych mogą podlegać obowiązkowi AML jako instytucje zobowiązane według pkt. 16c). Co prawda w ustawie zaznaczono, że chodzi o świadczenie usług polegających na zapewnieniu siedziby lub adresu, niemniej nie zostało sprecyzowane czy pod tym pojęciem mieści również zwykły wynajem na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej przez najemcę wraz z możliwością wskazania wynajmowanego lokalu na potrzeby rejestrowe. Oczywiste jest, że obowiązek wdrożenia procedury AML  obejmuje tzw. wirtualne biura, ale nie jest przesądzone, czy nie dotyczy również tych właścicieli lokalu użytkowych, którzy wynajmują je innym firmom. Wydaje się, że decydujące znacznie może mieć tutaj rzeczywisty charakter umowy, a zatem rozróżnienie sytuacji, w których najemca w lokalu prowadzi swoją działalność operacyjną oraz takich, w których lokal spełnia wyłącznie rolę reprezentacyjną lub informacyjną. W tym drugim przypadku, działalność polegająca na wynajmowaniu lokalu może podlegać obowiązkowi ustawowemu.

Przypominamy, że podstawowe obowiązki ciążące na przedsiębiorcach dokonujących transakcji gotówkowych obejmują w szczególności:

  1. wdrożenia wewnętrznej procedury AML,
  2. wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za funkcjonowanie procedury w przedsiębiorstwie,
  3. wdrożenia wewnętrznej procedury zgłaszania naruszeń.

Dokument powinien zostać sporządzony w formie pisemnej lub utrwalony na nośniku elektronicznym wraz z potwierdzeniem daty jego wprowadzenia w przedsiębiorstwie.

 

Autorem niniejszej publikacji jest Basiewicz Kasprzyk Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą we Wrocławiu. www.basiewiczkasprzyk.pl

 

Kancelaria świadczy usługi wdrożenia procedury AML w przedsiębiorstwach objętych obowiązkiem, w szczególności przedsiębiorców działających na podstawie koncesji, biur rachunkowych, przedsiębiorstw świadczących usługi lub dokonujących sprzedaży z wykorzystaniem gotówkowych rozliczeń. Zapraszamy do kontaktu za pośrednictwem skrzynki pocztowej e-mail: biuro@basiewiczkasprzyk.pl lub telefonicznie.

Link do oferty wdrożenia AML: https://www.basiewiczkasprzyk.pl/pl/dedykowana/wdrozenie-procedury-aml

 

Zobacz także