Oznaczenia paliw na stacjach a Benzyna E10

Zgodnie z potwierdzoną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki informacją, w związku z wprowadzeniem do powszechnej sprzedaży od dnia 1 stycznia benzyny silnikowej 95 oktanowej z zawartością do 10 proc. biokomponentów czyli tzw. benzyny oznaczonej symbolem E10, nie jest wymagana zmiana koncesji udzielonej uprzednio przez Prezesa URE. Benzyna silnikowa E10 posiada taki sam kod CN jak benzyna E5. Dlatego benzynę E10 można kupować i sprzedawać na podstawie dotychczas udzielonych koncesji na obrót paliwami ciekłymi.

Link do oświadczenia Prezesa URE:
Źródło: https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/11533,Prezes-URE-informuje-obrot-paliwem-E10-nie-wymaga-zmiany-koncesji.html

Na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska znajdują się informacji na temat benzyny E10, w szczególności dotyczące właściwości paliwa, ale również informacji dla kierowców o możliwości sprawdzenia swojego pojazdu pod kątem dostosowania do nowego paliwa.
Źródło: https://www.gov.pl/web/klimat/paliwo-e10
Wyszukiwarka: https://www.gov.pl/web/klimat/paliwo-e10

Jednocześnie Ministerstwo przypomina o obowiązkach właścicieli stacji paliw wskazując, że „Na stacjach paliw pojawią się obowiązkowe oznakowania pistoletów wydawczych i dystrybutorów określające rodzaj wydawanego paliwa. Sposób oznakowania, formułowania i udostępniania informacji o rodzaju paliwa wykorzystywanego do napędu pojazdu samochodowego został określony w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z 31 sierpnia 2021 r. w sprawie sposobu informowania o rodzaju paliwa ciekłego wykorzystywanego do napędu pojazdu samochodowego oraz oznakowania miejsc tankowania pojazdu samochodowego takim paliwem. Zgodnie z przepisami na dystrybutorze paliwa na stacji benzynowej musi znajdować się niżej przedstawione oznakowanie w formie naklejki”

Rozporządzenie w kontekście wszystkich obowiązków jakie mają sprzedawcy paliw jest ubogie i określa jedynie miejsce umieszczenia symbolu określającego rodzaj paliwa, a także grubość linii identyfikatora a także ich graficzne wzory:
Link do rozporządzenia: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001738

Tymczasem sprzedawców obowiązują również innego rodzaju obowiązki, które wynikają wprost z treści art. 546¹ § 1 kodeksu cywilnego, zgodnie z którym: Jeżeli kupującym jest konsument, sprzedawca jest obowiązany udzielić mu przed zawarciem umowy jasnych, zrozumiałych i niewprowadzających w błąd informacji w języku polskim, wystarczających do prawidłowego i pełnego korzystania z rzeczy sprzedanej. W szczególności należy podać: rodzaj rzeczy, określenie jej producenta lub importera, znak bezpieczeństwa i znak zgodności wymagane przez odrębne przepisy, informacje o dopuszczeniu do obrotu w Rzeczypospolitej Polskiej oraz, stosownie do rodzaju rzeczy, określenie jego energochłonności, a także inne dane wskazane w odrębnych przepisach.”  To właśnie udzielenie kupującemu – konsumentowi informacji wystarczających do prawidłowego korzystania z rzeczy sprzedanej jest istotne z punktu widzenia ewentualnej odpowiedzialności sprzedawcy. Ponieważ do sprzedaży paliwa stosujemy przepisy o sprzedaży rzeczy, konsument nabywający na stacji paliwo ma prawo oczekiwać że przedsiębiorca-sprzedawca poinformuje go o przydatności danego paliwa do jego pojazdu. Oznaczenie odmierzacza i dystrybutora określonymi oznaczeniami, kolorami i symbolami (zgodnie z rozporządzeniem) jest oczywiście praktycznym rozwiązaniem, które na przestrzeni ostatnich lat nie nastręczało żadnych trudności.

Obecna sytuacja jest nieco odmienna, bo nowe paliwo staje się jedynym dostępnym na rynku zastępującym benzynę 95, a nie wszystkie pojazdy do takiego paliwa są przystosowane. 
W kontekście ryzyka związanego z potencjalną odpowiedzialnością odszkodowawczą sprzedawcy paliwa, za zasadne wydaje się możliwie najdokładniejsze oznaczenie w miejscach sprzedaży tj. stacjach paliw. Każdorazowo, w zależności od sposobu sprzedaży paliwa, przedsiębiorcy winni rozważyć takiego rodzaju oznaczenie odmierzaczy aby konsument przed dokonaniem zakupu otrzymał pełną informację o właściwościach nowego paliwa E10. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek szkód w pojeździe, co prawda to na kupującym spoczywać będzie obowiązek wykazania niemniej w przypadku wykazania związku przyczynowego pomiędzy zakupem paliwa a szkodą to właśnie właściciel stacji będzie obowiązany do jej naprawienia.


Kolejne zagadnienia z zakresu obrotu paliwami ciekłymi w następnych publikacjach.

Koncesjonariuszy oraz podmioty zainteresowane wsparciem Kancelarii w procesie uzyskania, zmiany lub przedłużenia koncesji na obrót paliwami ciekłymi (OPC) lub wytwarzaniem energii (OZE) zapraszamy do kontaktu za pośrednictwem skrzynki pocztowej e-mail: biuro@basiewiczkasprzyk.pl lub telefonicznie pod nr (71) 307-02-23.

Więcej informacji o ofercie Kancelarii dla przedsiębiorstw energetycznych w zakładce „Prawo energetyczne”:  https://www.basiewiczkasprzyk.pl/pl/uslugi/prawo-energetyczne lub „Aktualności”:  https://www.basiewiczkasprzyk.pl/pl/aktualnosci

Autorem niniejszej publikacji niestanowiącej porady prawnej jest Basiewicz Kasprzyk Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą we Wrocławiu.
www.basiewiczkasprzyk.pl

 

Zobacz także