Kontrola AML przez urzędy celno - skarbowe

Już od czterech lat obowiązuje ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 01.03.2008 r., która nałożyła na wiele podmiotów (tzw. instytucje obowiązane) obowiązki związane z wdrożeniem procedur związanych z przeciwdziałaniem praniu oraz finansowaniem terroryzmu (tzw. procedury AML). Ustawa ta wprowadziła również Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych, dzięki któremu zarówno organy władzy publicznej jak i każdy zainteresowany może uzyskać wiedzę na temat osób posiadających kontrolę nad spółkami, fundacjami, spółdzielniami i wieloma innymi podmiotami, które zostały wskazane w treści ustawy.

Głównym organem kontroli w zakresie wdrażania przez podmioty zobowiązane procedur AML jest zgodnie z ustawą Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF). Z doniesień prasowych wynika, iż dotychczas nie przeprowadzono wielu kontroli przez ten organ. Niemniej warto podkreślić, że zgodnie z art. 130 ust. 2 pkt 1 lit. e ww. ustawy, nadzór nad wykonywaniem obowiązków AML pełnić mogą również naczelnicy urzędów celno-skarbowych w odniesieniu do instytucji obowiązanych kontrolowanych przez te organy. Jak wiadomo natomiast, chociażby wszystkie spółki, a także przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą, którzy zostali wymienieni jako instytucje obowiązane w ustawie (m.in. biura rachunkowe oraz przedsiębiorcy w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności za towary w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy transakcja jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane) są objęci kontrolą urzędów celno-skarbowych z uwagi na konieczność uiszczania danin publicznoprawnych.

Dlatego, choć obecnie skala kontroli dotyczących wypełniania obowiązków związanych z AML jest stosunkowo mała, to należy brać pod uwagę, że w przyszłości urzędy celno-skarbowe w ramach prowadzonych kontroli dotyczących prawidłowości wykonywania obowiązków wynikającychz ustaw podatkowych, będą mogły również wzywać do przedstawienia przed danego przedsiębiorcę potwierdzenia wdrożenia procedur związanych z AML.

Kancelaria świadczy usługi wdrożenia procedury AML w przedsiębiorstwach objętych obowiązkiem, w szczególności przedsiębiorców działających na podstawie koncesji, biur rachunkowych, przedsiębiorstw świadczących usługi lub dokonujących sprzedaży z wykorzystaniem gotówkowych rozliczeń. Zapraszamy do kontaktu za pośrednictwem skrzynki pocztowej e-mail: biuro@basiewiczkasprzyk.pl lub telefonicznie pod nr: (71) 307-02-23.

Link do oferty wdrożenia AML: https://www.basiewiczkasprzyk.pl/pl/dedykowana/wdrozenie-procedury-aml

Autorem niniejszej publikacji niestanowiącej porady prawnej jest Basiewicz Kasprzyk Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą we Wrocławiu.
www.basiewiczkasprzyk.pl

Zobacz także