Jak uzyskać koncesję OPC - wiarygodność finansowa

Konieczność regulowania na bieżąco zobowiązań publicznoprawnych jest równie ważnym aspektem prawidłowego funkcjonowania na rynku OPC. Wprowadzona pakietem paliwowym ścisła współpraca pomiędzy organami skarbowymi a terenowymi oddziałami URE pokazuje, że niewielkie choćby spóźnienie z zapłatą podatku VAT od sprzedanego paliwa może skutkować wszczęciem przeciwko koncesjonariuszowi postępowania o cofnięcie koncesji i. W dotychczasowej praktyce Kancelaria wielokrotnie reprezentowała klientów w podobnych sprawach, co najczęściej wiązało się koniecznością składania organowi szerokich wyjaśnień dotyczących prowadzonej przez niego działalności.

Co istotne, wprowadzone w 2018 roku przepisy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tzw. ustawa AML) przewidują dla koncesjonariuszy OPC możliwą sankcję odebrania koncesji w przypadku braku jej wdrożenia. Pisaliśmy o tym w osobnej publikacji tutaj: https://www.basiewiczkasprzyk.pl/pl/aktualnosci/branza-opc-powinna-wdrozyc-procedure-aml

Jakkolwiek URE nie korzysta jeszcze z uprawnień kontrolnych jakie otrzymał od ustawodawcy, niemniej dla bezpieczeństwa funkcjonowania przedsiębiorstw energetycznych Kancelaria zdecydowanie rekomenduje wprowadzenie procedury w każdej firmie działającej w branży regulowanej. Sankcja przewidziana ustawa została bowiem ściśle powiązana z gotówkowymi systemami płatności, obowiązującymi w szczególności na stacjach paliw, gdzie najczęściej dochodzi to zapłaty za zakupione paliwo w takiej firmie. Jednocześnie ustawa dla przedsiębiorców nie rozgranicza progów kwotowych od progów częstotliwości, co powoduje, że tzw. instytucją zobowiązaną w rozumieniu przepisów AML może być objęty podmiot, który dokonał z kupującym/sprzedającym wielu niewielkich transakcji gotówkowych, choćby na przestrzeni wielu lat i w ten sposób przekroczył limit określony w ustawie.

Elementem wniosku koncesyjnego, który ma z kolei największy wpływ na powodzenie postępowania przed Urzędem Regulacji Energetyki są wymogi dotyczące tzw. wiarygodności formalno-prawnej oraz ekonomicznej podmiotu zainteresowanego uzyskaniem koncesji na obrót paliwami ciekłymi.

Wiarygodność wnioskodawcy jest badana przez urząd w ramach obowiązków przedstawienia dokumentacji potwierdzającej niekaralność wszystkich pomiotów związanych z przedsiębiorcą osobowo lub kapitałowo. Zaświadczenia muszą zatem przedkładać nie tylko osoby zarządzające przedsiębiorstwem, prokurenci czy ustanowieni pełnomocnicy, ale również ci którzy zgodnie z ustawą o rachunkowości mają wpływ na jego funkcjonowanie. Praktyka pokazuje, że urzędy wyjątkowo drobiazgowo analizują wnioski spółek, które zostały kupione przez wnioskodawców w niedługim okresie poprzedzających złożenie wniosku do URE. Zakup spółki na potrzeby postępowania koncesyjnego w tym kontekście nie jest opcją rekomendowaną gdyż może skutkować powstaniem wątpliwości co do faktycznego celu uzyskania koncesji przed dany podmiot.

Drugim elementem jest wiarygodność ekonomiczna, która nie została zdefiniowana w przepisach i ocena stanu finansów przedsiębiorcy wynika bardziej z praktyki organów niż określonych regulacji prawnych. Przepis w tym zakresie pozostawia URE dużą swobodę, wskazując jedynie, że wnioskodawca powinien dysponować środkami finansowymi w wielkości gwarantującej prawidłowe wykonywanie działalności bądź jest w stanie udokumentować możliwości ich pozyskania. Jest to zatem nieokreślony wymóg uzyskania koncesji, który należy wykładać stosując mierniki związane z rodzajem prowadzonej działalności, zakresem, ryzykiem związanym z wykorzystaniem określonych elementów infrastruktury a także przy uwzględnieniu rozmiaru planowanych przychodów i kosztów. Nierzadko urząd sięga również do bardziej szczegółowych informacji dotyczących biznesplanu przedsiębiorcy zamierzającego rozpocząć działalność regulowaną, domagając się przedstawienia dokumentacji wskazującej na podjęte rozmowy z kontrahentami zarówno odnośnie zakupu jak i sprzedaży paliwa. Sprowadza się to najczęściej do przedstawienia umów, umów przedwstępnych albo listów intencyjnych potwierdzających wolę nawiązania współpracy pomiędzy wnioskodawcą a podmiotami zewnętrznymi.

Innym elementem badanym przez URE w toku postępowania koncesyjnego jest weryfikacja stanu majątku przedsiębiorcy, który powinien legitymować się posiadaniem takich środków finansowych, które będą stanowić po pierwsze odpowiednie zabezpieczenie ryzyk związanych z obrotem paliwami ciekłymi, a w szczególności ryzyka wynikającego z solidarnej odpowiedzialności za podatki czy opłat koncesyjnych. Po drugie środki te powinny być adekwatne do planowanego obrotu paliwami ciekłymi. To dość istotny element wniosku koncesyjnego, a niedostateczne lub błędne określenie tych elementów może w konsekwencji doprowadzić do ustalenia przez urząd, że przedsiębiorca nie daje rękojmi prawidłowego wykonywania obowiązków nakładanych na przedsiębiorstwa energetyczne.

Kolejne zagadnienia z zakresu uzyskania koncesji na obrót paliwami ciekłymi w następnych publikacjach.

Koncesjonariuszy oraz podmioty zainteresowane wsparciem Kancelarii w procesie uzyskania, zmiany lub przedłużenia koncesji na obrót paliwami ciekłymi (OPC) lub wytwarzaniem energii (OZE) zapraszamy do kontaktu za pośrednictwem skrzynki pocztowej e-mail: biuro@basiewiczkasprzyk.pl lub telefonicznie pod nr (71) 307-02-23.

Więcej informacji o ofercie Kancelarii dla przedsiębiorstw energetycznych w zakładce „Prawo energetyczne” lub „Aktualności”: 

 

Autorem niniejszej publikacji niestanowiącej porady prawnej jest Basiewicz Kasprzyk Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą we Wrocławiu.

www.basiewiczkasprzyk.pl

 

Zobacz także