CRBR - zmiany w terminach zgłoszeń

Zmiany w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) - dłuższe terminy na zgłoszenie informacji

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) został wprowadzony w 2018 r. i jego głównym celem jest gromadzenie i upublicznianie informacji o tzw. beneficjentach rzeczywistych podmiotów gospodarczych (spółek handlowych, fundacji,  stowarzyszeń, trustów itd.). Dotychczas Informacje na ten temat należało zgłaszać w terminie 7 dni od dnia wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego (dla nowych podmiotów) lub w terminie 7 dni od zaistnienia zdarzenia powodującego konieczność aktualizacji informacji (np. sprzedaż udziałów w spółce).

W trakcie funkcjonowania CRBR niejednokrotnie wyrażano pogląd, że określony w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu termin 7 dni na zgłoszenie w CRBR jest zbyt krótki, zwłaszcza w kontekście kary pieniężnej, która może zostać nałożona w przypadku niedokonania właściwego wpisu w rejestrze w terminie (zgodnie z art. 153 ww. ustawy przewidziano karę pieniężną w wysokości do 1.000.000 zł). Dlatego też ustawą nowelizującą m.in. przepisy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu wprowadzono zmianę obowiązującą od 10 listopada 2022 r., zgodnie z którą informacje do CRBR powinny być zgłaszane w terminie 14 dni od dnia wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego lub w terminie 14 dni od zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku zmian, dla których skuteczności nie jest wymagany wpis do KRS, w terminie 14 dni od dnia ich dokonania (zmiana art. 60 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu).

A zatem aktualnie w przypadku zmiany beneficjenta rzeczywistego (np. utraty przez jednego ze wspólników 25 % udziałów w ogólnej liczbie udziałów lub zmian w organie zarządzającym spółki – jeżeli to członkowie organu w danej spółce zostali wskazani jako beneficjenci rzeczywiści), na spółce a dokładnie na osobie ustawowo uprawnionej do reprezentacji podmiotu ciąży obowiązek dokonania w terminie 14 dni od zaistnienia zmiany do dokonania stosownego wpisu w CRBR.

Kancelaria Basiewicz Kasprzyk świadczy usługi prawne z zakresu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (analiza struktury organizacyjnej i funkcjonalnej podmiotu pod kątem ustalenia beneficjentów rzeczywistych, prawidłowe zgłoszenie informacji do CRBR, a także wdrożenie procedury AML). Zapraszamy do kontaktu za pośrednictwem skrzynki pocztowej e-mail: biuro@basiewiczkasprzyk.pl lub telefonicznie.

Link do oferty wdrożenia AML: https://www.basiewiczkasprzyk.pl/pl/dedykowana/wdrozenie-procedury-aml
 

Autorem niniejszej publikacji niestanowiącej porady prawnej jest Basiewicz Kasprzyk Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą we Wrocławiu.
www.basiewiczkasprzyk.pl

Zobacz także