Zmiany w przepisach a opłaty i podatki w umowie dzierżawy

Wobec specyfiki inwestycji w odnawialne źródła energii jakimi są farmy fotowoltaiczne, magazyny energii czy farmy wiatrakowe oraz znaczące koszty ich wybudowania, umowy dzierżawy gruntów są zawierane najczęściej na 30 lat z opcją ich dalszego przedłużenia na kolejne lata. To okres bardzo długi a niestety rzadko kto zastanawia się, jakie konsekwencje pojawią się w przyszłości. Jednym aspektów, nie zawsze rozważanym przez właścicieli nieruchomości są zmiany w prawie, czyli przepisach obowiązujących na dzień zawarcia umowy, a dotyczących kosztów, opłat, podatków czy innych obciążeń związanych z inwestycją.

Obecnie, wśród kosztów, jakie są zazwyczaj przewidywane przy zawieraniu umowy dzierżawy są podatki od nieruchomości, opłaty związane z wyłączeniem gruntów spod produkcji rolnej, podatki dochodowe, czy podatki wynikające z ustanowienia na gruncie służebności przesyłu a także potencjalny podatek VAT (od towarów i usług) w przypadku doliczenia go do kwoty czynszu netto. Niestety to jakie przepisy będą obowiązywać za kilka, kilkanaście a nawet kilkadziesiąt lat to niewiadoma, której nie można przewidzieć w żaden sposób.

Jeśli w związku z zawarciem wieloletniej umowy dzierżawy wiąże się niepewność co do prawa jakie będzie stosowane w czasie jej wykonywania, warto możliwie najdokładniej zabezpieczyć się na przyszłe niespodziewane zmiany, w tym potencjalne obowiązki związane z podatkami czy opłatami. Nie ma jednego „złotego środka”, który zniweluje ten problem, ale pewnym rozwiązaniem jest wprowadzenie do umowy z inwestorem zapisu o przykładowej treści: "W przypadku konieczności uiszczenia przez Wydzierżawiającego opłat, kosztów, podatków lub jakichkolwiek obciążeń publiczno prawnych nieznanych w chwili zawarcia Umowy, a wynikających z obowiązujących przepisów prawa ustanowionych w trakcie trwania Umowy i związanych z Przedmiotem Dzierżawy oraz w przypadku wystąpienia jakichkolwiek innych kosztów bezpośrednio lub pośrednio związanych z realizacją Umowy, a obciążających Wydzierżawiającego, Dzierżawca zobowiązany jest do ich zwrotu na rzecz Wydzierżawiającego.”

Taka dodatkowa regulacja, może być pomocna dla wydzierżawiającego w przyszłości, jeśli mocą nowych przepisów prawnych zostaną na niego nałożone koszty, które nie były znane w chwili zawierania umowy dzierżawy. Oczywiście każdorazowo potencjalny spór pomiędzy nim a inwestorem będzie wymagał rozważenia i podlegał ocenie według treści całej umowy.

W ramach specjalizacji Kancelaria przygotowuje i opiniuje umowy dzierżawy wraz z załącznikami i wzorami pełnomocnictw niezbędnych do przeprowadzenia inwestycji OZE. Podmioty zainteresowane wsparciem Kancelarii zapraszamy do kontaktu za pośrednictwem skrzynki pocztowej e-mail: biuro@basiewiczkasprzyk.pl lub telefonicznie pod nr: (71) 307-02-23.

Autorem niniejszej publikacji niestanowiącej porady prawnej jest Basiewicz Kasprzyk Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą we Wrocławiu.
www.basiewiczkasprzyk.pl
 

Zobacz także