Zakup stacji paliw

Obrót paliwami ciekłymi w Polsce, czyli sprzedaż lub zakup paliwa w celu dalszej odsprzedaży stanowi działalność regulowaną i przeznaczoną wyłącznie dla firm czyli przedsiębiorców. Jej prowadzenie wymaga odpowiedniego zezwolenia, czyli koncesji wydawanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Więcej o zasadach uzyskania koncesji pisaliśmy tutaj: https://www.basiewiczkasprzyk.pl/pl/aktualnosci/jak-uzyskac-koncesje-opc-przedmiot-i-zakres).

Stacja paliw w sposób oczywisty wpisuje się w ten rodzaj prowadzonej działalności i dlatego żeby legalnie sprzedawać i kupować paliwo trzeba legitymować się właśnie odpowiednią koncesją. Trzeba przy tym pamiętać, ze po 2016 roku wszystkie decyzje Prezesa URE zostały zmienione i dostosowane do nowych wymogów. Te, które nie zostały zaktualizowane, wygasły 16 stycznia 2017 roku z mocy prawa więc zakup spółek ze „starą koncesją” będzie nieskuteczny. Z kolei te, które zostały zmienione po nowelizacji zawierają ograniczenia dotyczące kodów CN oraz rodzaju infrastruktury paliw ciekłych. Tą infrastrukturą jest między innymi stacja paliw wpisana do decyzji Prezesa URE i oznaczona poprzez określenie jej położenia tj. ulica i miejscowość.

Jeśli zatem przedsiębiorca chciałby zakupić działającą (lub zawieszoną) stację paliw, przed dokonaniem pierwszej transakcji musi przejść postępowanie koncesyjne w URE i uzyskać pozytywną ocenę weryfikującą spełnienie przesłanek ustawowych a także wymogi techniczne, formalno prawne oraz związane z wiarygodnością finansową. Więcej o tym zagadnieniu pisaliśmy tutaj: https://www.basiewiczkasprzyk.pl/pl/aktualnosci/jak-uzyskac-koncesje-opc-wiarygodnosc-finansowa

Każdorazowo zakup stacji powinien poprzedzić audyt dokumentacji technicznej, począwszy od zweryfikowania urządzeń pomiarowych, dystrybutorów, systemów odprowadzania par, systemów pomiarowych stanów magazynowych, ale i wszelkich decyzji związanych z uprawnieniami do prowadzenia stacji. Chodzi to w szczególności o kwestie związane z ochroną środowiska, prawem wodnym oraz ochroną przeciwpożarową. Każda działająca stacja powinna wszystkie wymagania ustawowe spełniać, jednak praktyka pokazuje że rzadko wszystkie obowiązki są przez koncesjonariuszy realizowane. Urząd Regulacji Energetyki nie dysponuje wystarczającymi narzędziami oraz zasobami ludzkimi, które pozwoliłyby na bieżący monitoring wszystkich przedsiębiorców z branży, więc założenie że skoro stacja działa to wszystkie wymogi są spełnione, jest błędne.  

Aby zatem postępowanie koncesyjne nowego właściciela stacji powiodło się, należy bezwzględnie zweryfikować aktualny stan prawny i dokumentację techniczną i dopiero na tej podstawie podejmować decyzję o zakupie.

Kolejne zagadnienia z zakresu uzyskania koncesji na obrót paliwami ciekłymi w następnych publikacjach.

Koncesjonariuszy oraz podmioty zainteresowane wsparciem Kancelarii w procesie uzyskania, zmiany lub przedłużenia koncesji na obrót paliwami ciekłymi (OPC) lub wytwarzaniem energii (OZE) zapraszamy do kontaktu za pośrednictwem skrzynki pocztowej e-mail: biuro@basiewiczkasprzyk.pl lub telefonicznie pod nr (71) 307-02-23.

Więcej informacji o ofercie Kancelarii dla przedsiębiorstw energetycznych w zakładce „Prawo energetyczne”:  https://www.basiewiczkasprzyk.pl/pl/uslugi/prawo-energetyczne lub „Aktualności”:  https://www.basiewiczkasprzyk.pl/pl/aktualnosci

Autorem niniejszej publikacji niestanowiącej porady prawnej jest Basiewicz Kasprzyk Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą we Wrocławiu.
www.basiewiczkasprzyk.pl

Zobacz także