Sprawozdania do URE – Rozporządzenie REMIT

Przedsiębiorstwa posiadające koncesję na obrót energią elektryczną, które zawierają transakcje, obejmujące składanie zleceń, na co najmniej jednym hurtowym rynku energii mają obowiązek przekazywania Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) dane na temat transakcji zawieranych na hurtowych rynkach energii, w tym składanych zleceń. Obowiązek ten wynika z art. 8 ust. 1 rozporządzenia PE i Rady (UE) 1227/2011 w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii, tzw. rozporządzenia „REMIT”. Obowiązek ten zagrożony jest karą pieniężną, przewidzianą w ustawie – Prawo energetyczne, w wysokości 10.000 zł za każde naruszenie. Warto zwrócić szczególną uwagę na dochowywanie obowiązków wynikających zarówno z ustawy – Prawo energetyczne, jak i innych powiązanych aktów prawnych, gdyż z praktyki Kancelarii wynika, że Prezes Urzędu Regulacji Eenergetyki wszczyna postępowania w sprawie nałożenia kar pieniężnych nawet po kilku latach od popełnienia uchybienia. Niezbędnym jest wówczas dokonanie analizy, czy organ miał prawo do wszczęcia takiego postępowania z uwagi na terminy przedawnienia karalności określone w kodeksie postępowania administracyjnego, ale również nowe przepisy wprowadzone tzw. ustawą covidową.

Basiewicz Kasprzyk Kancelaria Radców Prawnych sp. p reprezentuje Klientów w postępowaniach przed Urzędem Regulacji Energetyki oraz Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawach uchylenia lub obniżenia kar administracyjnych. Zainteresowanych zachęcamy do kontaktu za pośrednictwem skrzynki pocztowej e-mail: biuro@basiewiczkasprzyk.pl lub telefonicznie pod nr: (71) 307-02-23.

Autorem niniejszej publikacji jest Basiewicz Kasprzyk Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą we Wrocławiu.
www.basiewiczkasprzyk.pl

Zobacz także