Rozwiązania dla spółek komandytowych - CIT

W zeszłym tygodniu Sejm przegłosował ustawę wprowadzającą opodatkowanie spółek komandytowych podatkiem CIT. Obecnie zatem podobnie jak w przypadku spółek kapitałowych, spółki komandytowej zostały podwójnie opodatkowane, tj. zarówno dochody spółki oraz dochody wspólnika uzyskane z tego tytułu. 

Niedawno nasza Kancelaria informowała o głównych założeniach ustawy mającej na celu uszczelnienie systemu podatkowego i walka z optymalizacją (zachęcamy do zapoznania się na: https://www.basiewiczkasprzyk.pl/pl/aktualnosci/spolki-komandytowe-oraz-niektore-spolki-jawne-podatnikami-cit ).

Poniżej przedstawiamy kilka możliwych rozwiązań dalszego prowadzenia biznesu na dotychczasowych zasadach i w formie spółki komandytowej, w związku z obecnym obciążeniem dochody spółki podatkiem CIT.

I. Przekształcenie w spółkę jawną

Zalety
W przypadku spółek jawnych podstawową zasadą opodatkowania dochodów pozostanie jednokrotne opodatkowanie na poziomie wspólników. Dwukrotnie opodatkowanie dotyczyć będzie tylko tych spółek jawnych, w których wspólnikami spółki jawnej nie są wyłącznie osoby fizyczne, a spółka jawna nie złoży przed rozpoczęciem roku podatkowego przewidzianej w przepisach informacji o podatnikach podatku PIT i CIT, posiadających bezpośrednio lub pośrednio prawa do udziału w zysku tej spółki.

Plan

 1. sporządzenie planu przekształcenia spółki wraz z załącznikami
 2. powzięcie uchwały o przekształceniu spółki komandytowej w spółkę jawną
 3. określenie wspólników prowadzących sprawy spółki jawnej i reprezentujących ją
 4. dokonanie w rejestrze przedsiębiorców KRS wpisu przekształconej spółki jawnej i wykreślenie przekształcanej spółki komandytowej

Koszty
Na koszty przekształcenia spółki komandytowej w spółkę jawną składają się w szczególności:
koszty sporządzenia przez biuro księgowe sprawozdania finansowego dla celów przekształcenia
opłaty notarialne i podatek od czynności cywilnoprawnych (przekształcenie spółki podlega PCC jeżeli jego wynikiem jest zwiększenie majątku spółki osobowej)
opłata sądowa i za ogłoszenie w MSiG

Przy czym od marca 2020 roku zniesiony został wymóg badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta w toku przekształcenia. Nie ma już zatem konieczności ponoszenia kosztów związanych z tym badaniem.

II.Przekształcenie w spółkę z o.o.

Plan

 1. Przygotowanie planu przekształcenia
 2. Zawiadomienie wspólników
 3. Podjęcie uchwały i złożenie oświadczeń o uczestnictwie w spółce przekształconej
 4. Zawarcie umowy spółki i powołanie organów
 5. Zgłoszenie do KRS

Podatki
Co do zasady przekształcenie spółki jest neutralne podatkowo, co w szczególności oznacza, iż po stronie wspólników/akcjonariuszy nie powstaje dochód (przychód) z faktu wejścia w posiadanie akcji lub udziałów w spółce docelowej. Czynność przekształcenia nie rodzi także obowiązku podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług (VAT). NIP spółki pozostaje taki sam.
W przypadku przekształcenia spółki osobowej w spółkę kapitałową istnieje obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych na dzień poprzedzający zmianę formy prawnej i otworzenia ksiąg rachunkowych na dzień zmiany formy prawnej.

III. Sprzedaż przedsiębiorstwa do nowo powstałej spółkę jawnej

Plan

 1. Utworzenie spółki jawnej
 2. Sprzedaż przedsiębiorstwa spółki komandytowej do spółki jawnej
 3. Likwidacja spółki komandytowej albo podjęcie przez wspólników uchwały o rozwiązaniu spółki bez likwidacji

Sprzedaż przedsiębiorstwa - Podatki
Nabycie przedsiębiorstwa danej spółki zwane jest transakcją na aktywach (asset deal).


W przypadku transakcji typu asset deal podatnikiem podatku dochodowego jest spółka (podmiot), która sprzedaje przedsiębiorstwo (lub jego zorganizowaną część). Dochód do opodatkowania będzie tutaj stanowiła różnica pomiędzy ceną sprzedaży przedsiębiorstwa (aktywów) a wartością podatkową zbywanych aktywów (co do zasady odpowiadającą wydatkom na nabycie aktywów składających się na przedsiębiorstwo z uwzględnieniem dokonanych odpisów amortyzacyjnych). Kosztem podatkowym jest natomiast tzw. wartość podatkowa poszczególnych składników (wydatki na ich nabycie lub wytworzenie pomniejszone o dokonane odpisy amortyzacyjne). Nie uwzględnia się wydatków poniesionych na nabycie udziałów.

Jeżeli cena nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części jest wyższa od wartości godziwej przejętych aktywów netto, to różnica stanowi dodatnią wartość firmy, która ujmowana jest w aktywach bilansu. W takiej sytuacji nabywca będzie mógł amortyzować tę nadwyżkę i zaliczać odpisy do kosztów uzyskania przychodu. Dodatkowo w transakcji typu asset deal przejęte aktywa zostają wprowadzone do ksiąg według wartości rynkowej. Pozwala to na wygenerowanie wyższych kosztów u kupującego w okresie amortyzacji.

Podjęcie uchwały o rozwiązaniu spółki bez likwidacji
Celem uniknięcia formalności i dodatkowych kosztów związanych z likwidacją, może zostać zastosowany art. 67 § 1 w zw. z art. 103 k.s.h., tj. ustalenie przez wspólników spółki inny niż likwidacja sposób zakończenia działalności spółki. Nic nie stoi na przeszkodzie, by decyzja wspólników w tej kwestii niezawarta wcześniej w umowie spółki, przybrała formę uchwały. Nie może ona jednak sprowadzać się tylko do rezygnacji z likwidacji. Wspólnicy muszą określić, w jaki sposób zostanie zastąpiona procedura likwidacji i jak zostaną zaspokojone zobowiązania spółki.

Niniejsze opracowanie nie stanowi porady prawnej i zostało przygotowane według stanu na dzień publikacji.
 

Celem szczegółowej analizy sytuacji danej spółki komandytowej oraz oceny, które z możliwych rozwiązań jest najkorzystniejsze dla Klienta, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią za pośrednictwem skrzynki e-mail: biuro@basiewiczkasprzyk.pl lub telefonicznie.

Zobacz także