Spółki komandytowe oraz niektóre spółki jawne podatnikami CIT

Spółki komandytowe oraz niektóre spółki jawne podatnikami CIT – projekt ustawy nowelizującej w pracach komisji legislacyjnej

W dniu 16 września na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt ustawy o zmianie o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw, które precyzują zasady opodatkowania spółek komandytowych oraz niektórych spółek jawnych podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT).

 

Z projektem ustawy można zapoznać się pod tym linkiem:

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12338256/12719153/12719154/dokument464552.pdf

 

Aktualne zasady opodatkowania

W aktualnym stanie prawnym spółki komandytowe oraz spółki jawne należą do grupy podmiotów transparentnych podatkowo, co oznacza, że – obok pozostałych spółek osobowych i spółek cywilnych - nie są podatnikami CIT. Obecnie zatem zasady opodatkowania tych podmiotów podatkiem dochodowym są zbliżone do tych, które obowiązują osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Opodatkowaniu CIT lub PIT poddane są dochody generowane przez spółki jednokrotnie na poziomie wspólników, w sposób proporcjonalny do posiadanych przez nich udziałów w zyskach.

 

Założenia projektu ustawy nowelizującej

Jeśli projekt ustawy nowelizującej zostanie przyjęty, spółki komandytowe i niektóre spółki jawne zostaną objęte zakresem podmiotowym ustawy o podatku dochodowym CIT. Jak czytamy w uzasadnieniu projektu: Projekt przewiduje objęcie zakresem podmiotowym ustawy o CIT mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej spółek komandytowych oraz tych spółek jawnych, których wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne i w przypadku których podatnicy podatku dochodowego partycypujący w zyskach takich spółek jawnych nie są ujawniani, co powoduje możliwość uchylania się tych podmiotów z opodatkowania podatkiem dochodowym”

Podatnikami CIT zostaną wszystkie spółki komandytowe. Klasyfikacja jako podatnika CIT będzie niezależna od cech szczególnych spółki (rodzaju działalności, wielkości przychodów itd.).

 

W praktyce regulacje nie obejmą spółek jawnych, w przypadku których tożsamość wszystkich wspólników spółki, którzy są podatnikami podatku dochodowego (osoby fizyczne lub prawne), będzie ujawniona właściwemu urzędowi skarbowemu. W konsekwencji podatnikami CIT zostaną tylko te spółki jawne, które mają siedzibę lub zarząd na terytorium Polski, ich wspólnikami nie są wyłącznie osoby prawne oraz nie złożą przed rozpoczęciem roku obrotowego informacji o podatnikach podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych, posiadających – bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów niebędących podatnikami podatku dochodowego – prawa do udziału w zysku tej spółki lub aktualizacji informacji w ciągu 14 dni, licząc od dnia zaistnienia zmiany. Projekt ustawy nowelizującej zakłada, że dochody generowane przez spółki komandytowe i niektóre spółki jawne zostaną opodatkowane już na poziomie spółki będącej podatnikiem CIT.

 

Nowe zasady opodatkowania

Nowe przepisy dotyczące objęcia podatkiem CIT spółek komandytowych i niektórych spółek jawnych wejdą planowo w życie z dniem 1 stycznia 2021. W związku z tym faktem na spółki komandytowe zostanie nałożony obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych z dniem 31 grudnia 2020 r., niezależnie od tego, czy ich aktualny rok obrotowy jest równoznaczny z rokiem kalendarzowym.

Osiągnięte przez spółki do 31 grudnia 2020 r. zyski będą podlegać opodatkowaniu na obecnie obowiązujących zasadach (nie powinny podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym), niezależnie od daty faktycznej ich wypłaty.

Odnosząc się do wypłaty zysków wygenerowanych przez spółkę komandytową na rzecz komplementariusza, po wejściu w życie ustawy nowelizującej będzie ona podlegać jednokrotnemu opodatkowaniu, zaś komplementariusz będzie mógł dokonać odliczenia wartości podatku zapłaconego przez spółkę komandytową od zysku w części odpowiadającej jego udziału w zysku. Sam jednak nie dokona konsolidacji swojego dochodu podatkowego uzyskanego w związku ze swoim udziałem z ewentualną stratą podatkową z innych źródeł działalności gospodarczej.

W zakresie wypłaty zysków na rzecz komandytariusza, wystąpi dwukrotne opodatkowanie (zarówno na poziomie spółki komandytowej oraz komandytariusza). Zyski komandytariusza w pojedynczej spółce komandytowej do 50% ich wysokości, nie więcej niż 60 000 zł w roku podatkowym mogą zostać objęte zwolnieniem z opodatkowania w przypadku spełnienia łącznie następujących warunków:

- komandytariusz nie posiada bezpośrednio lub pośrednio ponad 5% udziałów (akcji) w spółce posiadającej osobowość prawną lub spółce kapitałowej w organizacji będących komplementariuszem w tej spółce komandytowej,

- komandytariusz nie jest członkiem zarządu komplementariusza spółki komandytowej,

- komandytariusz nie jest podmiotem powiązanym ze wspólnikiem lub członkiem zarządu.

- istniejące między komplementariuszami spółki komandytowej powiązania lub sposób kierowania spółką nie wskazują na optymalizacyjny cel założenia takiej spółki przez jej wspólników.

Wspólnicy spółki komandytowej, który po dniu 31 grudnia 2020 r. osiągną dochód z odpłatnego zbycia ogółu praw i obowiązków w spółce komandytowej, wniesienia ogółu praw i obowiązków w spółce komandytowej do innej spółki tytułem wkładu niepieniężnego, wystąpienia ze spółki komandytowej, likwidacji spółki komandytowej, będą uprawnieni do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów odpowiadających co do zasady wydatkom na nabycie lub objęcie udziału w takich spółkach, z uwzględnieniem części opodatkowanych przed 1 stycznia 2021 r., lecz nie wypłaconych do tej daty zysków.

 

Stawka podatku CIT dla spółek komandytowych

Zasady płatności CIT od przychodów (dochodów) dla spółki komandytowej będą zbieżne z zasadami dotyczącymi obecnie spółek akcyjnych, spółek z o.o. oraz komandytowo-akcyjnych, z zastosowaniem stawki podstawowej w wysokości 19% albo według preferencyjnej stawki CIT w wysokości 9% (o ile jej roczne przychody nie przekroczą 2 mln EUR)

 

W ramach specjalizacji Kancelaria przeprowadza procedury przekształceń spółek osobowych w kapitałowe. Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią za pośrednictwem skrzynki e-mail: biuro@basiewiczkasprzyk.pl lub telefonicznie.

Zobacz także