Odwołanie od odmowy przyłączenia do sieci OSD

Podczas planowania a następnie realizacji projektu inwestycyjnego w ramach OZE jednym z najistotniejszych elementów jest uzyskanie decyzji o warunkach przyłączenia do sieci elektroenergetycznej OSD. Powszechnie znany jest fakt, że polskie siedzi przesyłowe nie zostały przystosowane do rewolucji na rynku energii jakie wprowadziły instalacje fotowoltaiczne. O ile obciążenie sieci mikro instalacjami prosumenckimi nie rodzi większych problemów, to komercyjne inwestycje oparte o budowę większych farm o mocy powyżej 1 MW często związane jest z ryzykiem nieuzyskania decyzji przyłączeniowej.

Skala inwestycji w ostatnich latach doprowadziła do sytuacji, w której wiele GPZ zarządzanych przez OSD nie posiada już wolnych mocy przyłączeniowych, co nierzadko skutkuje wydawaniem przez tych operatorów decyzji odmawiających przyłączenia. Z tego względu planowanie przyszłej inwestycji powinno rozpocząć się nie tyle od znalezienia atrakcyjnej nieruchomości i zawarcie umowy dzierżawy pod farmę fotowoltaiczną, ile od zweryfikowania możliwości przyłączeniowych istniejącej przy działce siedzi elektroenergetycznej.

Zgodnie z przepisami ustawa Prawo energetyczne podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci składa wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci, zwanych dalej "warunkami przyłączenia", w przedsiębiorstwie energetycznym, do którego sieci ubiega się o przyłączenie. Wniosek o określenie warunków przyłączenia zawiera w szczególności oznaczenie podmiotu ubiegającego się o przyłączenie, określenie nieruchomości, obiektu lub lokalu, oraz informacje niezbędne do zapewnienia spełnienia wymagań określonych w art. 7a ustawy. Do wniosku o określenie warunków przyłączenia podmiot dołącza dodatkowo dokument potwierdzający tytuł prawny podmiotu do korzystania z nieruchomości, na której jest planowana inwestycja określona we wniosku.

Jednocześnie ustawa przewiduje dla OSD obowiązek przyłączania nowych instalacji do sieci, wskazują parytet pierwszeństwa dla instalacji odnawialnych źródeł energii. Przepis zawiera również regulację ochronną dla operatorów, zgodnie z którą przyłączenie jest realizowane „jeżeli istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci i dostarczania tych paliw lub energii, a żądający zawarcia umowy spełnia warunki przyłączenia do sieci i odbioru”.

Jak wiadomo, polskie sieci przesyłowe w wyniku braku wystarczających inwestycji modernizacyjnych nie są przystosowane do przyłączenia wszystkich zainteresowanych podmiotów. Zdarza się zatem, że inwestor ubiegający  się o decyzję przyłączeniową otrzyma odmowę. W takiej sytuacji przepisy przewidują, że przedsiębiorstwo energetyczne jest obowiązane niezwłocznie pisemnie powiadomić o odmowie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki i zainteresowany podmiot, podając przyczyny odmowy.

Zgodnie z prawem energetycznym w takiej sytuacji Inwestor na podstawie art. 8 prawa energetycznego ma prawo do skorzystania z instrumentów prawnych pozwalających na weryfikację, czy faktycznie operator sieci dystrybucyjnej słusznie odmówił przyłączenia. Zgodnie z przepisami w sprawach spornych dotyczących odmowy zawarcia umowy o przyłączenie do sieci, w tym dotyczących zwiększenia mocy przyłączeniowej, umowy sprzedaży, umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji paliw lub energii, umowy o świadczenie usług transportu gazu ziemnego, umowy o świadczenie usługi magazynowania paliw gazowych, umowy, o której mowa w art. 4c ust. 3, umowy o świadczenie usługi skraplania gazu ziemnego oraz umowy kompleksowej, oraz w przypadku nieuzasadnionego wstrzymania dostarczania paliw gazowych lub energii, odmowy przyłączenia w pierwszej kolejności instalacji odnawialnego źródła energii, a także odmowy przyłączenia mikroinstalacji, nieprzyłączenia mikroinstalacji pomimo upływu terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 8d7 pkt 2, nieuzasadnionego ograniczenia pracy lub odłączenia od sieci mikroinstalacji, lub odmowy dokonania zmiany umowy, o której mowa w art. 7 ust. 2a, w zakresie terminu dostarczenia po raz pierwszy do sieci energii elektrycznej, rozstrzyga Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, na wniosek strony.

W sprawach związanych z odmową przyłączenia instalacji OZE do sieci elektroenergetycznej Prezes Urzędu Regulacji Energetyki może wydać na wniosek jednej ze stron postanowienie, w którym określa warunki podjęcia bądź kontynuowania dostaw do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia sporu. W przypadku nieuwzględnienia odwołania do Prezesa URE, każdy podmiot ma prawo złożenia kolejnego do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

W ramach specjalizacji Kancelaria przygotowuje prowadzi kompleksowe doradztwo dla inwestycji OZE, jak również reprezentuje spółki energetyczne w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki oraz Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Szczegóły oferty na stronie "Fotowoltaika Inwestycje OZE".


Podmioty zainteresowane wsparciem Kancelarii zapraszamy do kontaktu za pośrednictwem skrzynki pocztowej e-mail: biuro@basiewiczkasprzyk.pl lub telefonicznie pod nr (71) 307-02-23.

 

Autorem niniejszej publikacji niestanowiącej porady prawnej jest Basiewicz Kasprzyk Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą we Wrocławiu.

www.basiewiczkasprzyk.pl

 

Zobacz także