Nowe zabezpieczenia przed kradzieżą spółki

Kradzieże spółek nie są w Polsce rzadkością a obowiązujące od wielu lat mechanizmy funkcjonowania spółek w Krajowym Rejestrze Sądowym w niewielkim tylko stopniu chronią ich właścicieli. Przejęcie a właściwie kradzież spółki, a szczególnie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie tylko nie wymaga specjalistycznej wiedzy prawniczej, ale też jest w praktyce zabiegiem dość prostym. O powodzeniu takiego przestępstwa niekiedy decydują detale, takie jak na przykład wzory podpisów lub podwójne zabezpieczenia w systemach bankowych. Trzeba bowiem pamiętać, że w praktyce kradzież spółki jest tylko „chwilowa” i ma na celu przejęcie dostępu do rachunków bankowych przedsiębiorcy. W dotychczasowej praktyce nasza Kancelaria brała udział w obronie jednego z klientów przed takim atakiem na finanse firmy. O powodzeniu operacji obrony spółki zdecydowały szybkie działania prawne oraz współpraca z bankami oraz sądem rejestrowym, które finalnie doprowadziły do zablokowania próby kradzieży. O tym jak ważne są zabezpieczenia świadczy fakt, że wiele działań wykonywaliśmy równocześnie w ciągu kilku najważniejszych godzin od próby przejęcia.

Podobne przypadki zdarzają się w Polsce bardzo często i wobec tak powszechnej praktyki Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, który będzie w pewnym stopniu zabezpieczał właścicieli spółek. Nowym rozwiązaniem jest tzw. newsletter przekazywany za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Informacje będą przesyłane automatycznie po zarejestrowaniu w systemie teleinformatycznym sprawy dotyczącej podmiotu, którego numer w Rejestrze wskazano lub po dokonaniu wpisu w pozycji Rejestru podmiotu, którego numer w Rejestrze wskazano.

Link do projektu i uzasadnienia:
https://www.gov.pl/web/premier/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-krajowym-rejestrze-sadowym2

Nowa regulacja wprowadza do ustawy art. 10 a
"Art. 10a. 1. Informacja o:

1) zarejestrowaniu w systemie teleinformatycznym sprawy obejmująca numer w Rejestrze, sygnaturę sprawy i datę rejestracji sprawy albo
2) dokonaniu wpisu w pozycji Rejestru obejmująca numer w Rejestrze, sygnaturę sprawy, datę dokonania wpisu i numer wpisu - dotycząca podmiotu wpisanego do rejestru, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1 lub 2, jest automatycznie przesyłana za pośrednictwem systemu teleinformatycznego każdemu, kto za pośrednictwem tego systemu wskazał numer w Rejestrze podmiotu, którego informacja ta ma dotyczyć.
2. Informacje, o których mowa w ust. 1, są przesyłane przez wskazany okres, nie dłużej niż przez rok, albo do chwili rezygnacji z otrzymywania tych informacji. Dopuszczalne jest przedłużanie tego okresu, każdorazowo na czas nie dłuższy niż rok.
3. Każdemu przesyła się jednocześnie informacje dotyczące nie więcej niż pięćdziesięciu podmiotów.
4. Informacja jest przesyłana automatycznie po:
1) zarejestrowaniu w systemie teleinformatycznym sprawy dotyczącej podmiotu, którego numer w Rejestrze wskazano - w przypadku informacji, o której mowa w ust. 1 pkt 1, albo
2) dokonaniu wpisu w pozycji Rejestru podmiotu, którego numer w Rejestrze wskazano - w przypadku informacji, o której mowa w ust. 1 pkt 2.".

Według uzasadnienia ustawy „usługa newslettera będzie polegać na automatycznym przesyłaniu zainteresowanym podmiotom za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie rejestrowe informacji o takich zdarzeniach jak: zarejestrowanie sprawy dotyczącej określonego podmiotu oraz dokonanie wpisu w Rejestrze. Poprzez usługę będą zatem przesyłane jedynie podstawowe informacje o sprawie rejestrowej i wpisie w Rejestrze, publicznie dostępne w aktach rejestrowych i w Rejestrze. Osoba, która otrzyma taką informację będzie mogła zapoznać się ze szczegółami sprawy przeglądając akta rejestrowe lub aktualne bądź pełne informacje o podmiocie. W celu otrzymywania informacji poprzez newsletter użytkownik konta będzie musiał wskazać za pośrednictwem funkcjonalności systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe numer KRS podmiotu, którego mają dotyczyć przesyłane informacje. Dzięki wprowadzanej projektem usłudze newslettera jej subskrybenci otrzymają automatyczne powiadomienia z systemu teleinformatycznego umożliwiające wykrycie „kradzieży spółki” jeszcze w stadium usiłowania. W przypadku posłużenia się sfałszowanymi dokumentami, osoby uprawnione będą zatem mogły wziąć udział w toczącym się postępowaniu, zaskarżyć orzeczenie o wpisie, a także powiadomić o usiłowaniu tzw. kradzieży spółki organy ścigania. Mimo, że głównym celem usługi jest przeciwdziałanie przypadkom tzw. kradzieży spółek, może być ona również wykorzystywana przez wnioskodawców do ustalania etapu procedowania sprawy przez sąd rejestrowy, tym samym istotnie odciążając sekretariaty sądowe. Projektowane rozwiązanie istotnie wzmocni bezpieczeństwo obrotu prawnego oraz funkcję informacyjną Krajowego Rejestru Sądowego i akt rejestrowych.”

Link do ustawy: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000984

Podpisana przez Prezydenta ustawa została  wchodzi w życie 22 czerwca 2022 r.


Mając na względzie regulacje, przedsiębiorcy po udostępnieniu usługi newslettera powinni aktywować usługę i następnie monitorować jej funkcjonalność. Jednocześnie trzeba pamiętać, że nowe rozwiązanie nie jest wystarczającym zabezpieczeniem pozwalającym uchronić spółkę przed kradzieżą. Pakiet rekomendowanych rozwiązań obejmuje szerszą gamę procedur, między innymi dostosowanie zapisów umowy spółki czy ustanowienie sposobów uwierzytelnienia przyszłych operacji w bankach prowadzących rachunki firmowe przy próbie zmiany dostępu.

W ramach specjalizacji Kancelaria prowadzi kompleksowe doradztwo przy zakładaniu i rejestracji spółek oraz bieżące wsparcie prawne dla przedsiębiorców działających w tym również na poziomie zabezpieczeń przed kradzieżą. Podmioty zainteresowane wsparciem Kancelarii zapraszamy do kontaktu za pośrednictwem skrzynki pocztowej e-mail: biuro@basiewiczkasprzyk.pl lub telefonicznie pod nr: (71) 307-02-23.

Autorem niniejszej publikacji niestanowiącej porady prawnej jest Basiewicz Kasprzyk Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą we Wrocławiu.
www.basiewiczkasprzyk.pl

 

Zobacz także