KOWR udostępni działki pod inwestycje w OZE

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaproponowało zmianę obowiązujących przepisów ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa w ten sposób, aby umożliwić bezprzetargowe wydzierżawienie gruntów rolnych pod inwestycje w odnawialne źródła energii. Ministerstwo szacuje, że do dyspozycji firm z branży OZE mogłoby przeznaczyć ponad 31 tys. hektarów.

Propozycja projektu zawiera nowe brzmienie at. 24 ust. 1 pkt 1:

  1. w pierwszej kolejności wydzierżawienia albo sprzedaży nieruchomości rolnych na powiększenie lub utworzenie gospodarstw rodzinnych, na zasadach określonych w rozdziałach 6 lub 8, z wyłączeniem nieruchomości rolnych:

a) o powierzchni mniejszej niż 1 ha,

b) które w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, miejscowym planie rewitalizacji albo miejscowym planie odbudowy są przeznaczone na cele inne niż rolne lub w przypadku których w ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu sposób zagospodarowania i warunki zabudowy terenu, na którym nieruchomości rolne są położone, cel przeznaczenia nieruchomości określony został jako inny niż rolny, a w przypadku braku miejscowego planu lub ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – które są położone na terenie określonym w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy jako niezwiązany z kierunkami i zasadami kształtowania rolniczej przestrzeni produkcyjnej,

c) w skład których wchodzi co najmniej 70% nieużytków lub użytków klasy VI, wydzierżawianych na cele związane z pozyskiwaniem energii ze źródeł odnawialnych;”,

Zgodnie z uzasadnieniem do projektu: „Proponuje się uzupełnienie art. 24 ust. 1 pkt 1 ugnrSP, w zakresie dotyczącym nieruchomości wyłączonych spod działania zasady gospodarowania Zasobem w pierwszej kolejności w drodze wydzierżawienia albo sprzedaży nieruchomości rolnych na powiększenie lub utworzenie gospodarstw rodzinnych. Proponuje się, aby zasada ta nie dotyczyła również nieruchomości rolnych, w skład których wchodzi co najmniej 70% nieużytków lub użytków klasy VI, wydzierżawianych na cele związane z pozyskiwaniem energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Zmiana ma na celu umożliwienie Krajowemu Ośrodkowi realizacji zadań ustawowych związanych ze wspieraniem działań na rzecz OZE poprzez wydzierżawianie nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa na cele związane z pozyskiwaniem energii elektrycznej przede wszystkim z instalacji fotowoltaicznych.”

Link do projektu:
https://legislacja.gov.pl/docs//2/12358851/12872256/12872257/dokument551408.pdf

Planowana zmiana niewątpliwie wpłynie na większą dostępność gruntów pod budowę farm fotowoltaicznych oraz wiatrowych, choć na dziś trudno ocenić jak w praktyce będzie kształtowała się polityka KOWR przy podpisywaniu umów dzierżawy. Aktualnie relacje biznesowe pomiędzy wydzierżawiającym oraz inwestorami opierają się na pełnej swobodzie kontraktowej przy zawieraniu umów dzierżawy gruntów. Stosowane są różne formy zabezpieczenia obu stron, od maksymalnego prolongowania terminu płatności czynszu dzierżawnego, poprzez ograniczanie powierzchni pod farmę w zależności od uzyskanych warunków przyłączenia do sieci, cedowanie praw z umowy, po zabezpieczenia inwestycji w postaci służebności przesyłu. Wydaje się, że na swobodę kształtowania warunków umowy dzierżawy przy uczestnictwie państwowej instytucji, inwestorzy nie mają co liczyć. Można więc przypuszczać, że w grze o grunty rolne będące w dyspozycji Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, znacznie lepszą pozycję będą miały publiczne spółki energetyczne, które podobnie jak prywatne przedsiębiorstwa również uczestniczą w rozwoju projektów fotowoltaicznych i wiatrowych.

 

W ramach specjalizacji Kancelaria prowadzi kompleksowe doradztwo w ramach inwestycji w OZE, a w szczególności przygotowuje i opiniuje umowy dzierżawy wraz z załącznikami i wzorami pełnomocnictw. Podmioty zainteresowane wsparciem Kancelarii zapraszamy do kontaktu za pośrednictwem skrzynki pocztowej e-mail: biuro@basiewiczkasprzyk.pl lub telefonicznie pod nr: (71) 307-02-23.

 

Autorem niniejszej publikacji niestanowiącej porady prawnej jest Basiewicz Kasprzyk Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą we Wrocławiu.
www.basiewiczkasprzyk.pl

 

Zobacz także