Jak uzyskać koncesję OPC - przedmiot i zakres

Po wprowadzeniu w 2016 roku tzw. pakietu paliwowego (więcej tutaj: https://www.basiewiczkasprzyk.pl/pl/aktualnosci/po-2-wrzesnia-2016-r-wymagana-aktualizacja-koncesji-opc), który diametralnie zmienił funkcjonowanie branży obrotu paliwami ciekłymi w Polsce, uzyskanie koncesji stało się znacznie trudniejsze niż jeszcze kilka lat wcześniej. Co ciekawe, w tym czasie w praktyce nie zmieniły się znacząco przepisy prawne, które regulują to zagadnienie. Zmieniła się natomiast praktyka terenowych oddziałów Urzędu Regulacji Energetyki oraz zakres postępowania prowadzone z wniosku podmiotów zainteresowanych wejściem na rynek OPC.

Regulacje dotyczące wymogów, jakie trzeba spełniać przy wniosku koncesyjnym zawarte są w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, które wymienia enumeratywnie zakres konstrukcyjny wniosku. Oprócz wskazania podstawowych informacji dotyczących wnioskodawcy jednym z najistotniejszych elementów jest określenie przedmiotu działalności. To w jaki sposób wnioskodawca sprecyzuje swoje żądanie, będzie potem przedmiotem rozpoznania przez URE. Przedmiotem wniosku jest oczywiście obrót paliwami ciekłymi, a zatem należy wskazać ich rodzaj. Obecna praktyka, która przyjęła się w latach 2015 – 2017 i obowiązuje do dziś, związana jest z precyzowaniem przedmiotu koncesji poprzez wpisanie odpowiednich kodów nomenklatury scalonej, która jest na bieżąco uaktualniana rozporządzenie. Trzeba pamiętać, że ten akt prawny podlega ciągłym nowelizacjom (więcej tutaj: https://www.basiewiczkasprzyk.pl/pl/aktualnosci/aktualizacja-kodow-cn-i-obowiazek-zmiany-koncesji-do-8102020) . Co prawda błędne wskazanie konkretnego kodu powinno być przez URE wyjaśnione z wnioskodawcą, to trzeba pamiętać, że takie uchybienie może na końcowym etapie postępowania skutkować wydaniem decyzji niepełnej lub nawet odmownej.

Drugim pod względem istotności elementem związanym z procedurą uzyskiwania koncesji na obrót paliwami ciekłymi jest określenie jej zakresu. Ów zakres będzie, podobnie jak przedmiot koncesji, określał granice w których przedsiębiorca będzie uprawniony do prowadzenia działalności. O ile w przeszłości organy nie przywiązywały do tego aspektu zbyt dużej wagi, to w obecnie jest on niezbędną częścią treści decyzji administracyjnej. Najczęściej wyróżniamy 3 formy określenia zakresu:

  1. tzw. czysty obrót – polegający na prowadzeniu działalności na zasadzie pośrednictwa w obrocie paliwami ciekłymi,
  2. obrót z wykorzystaniem infrastruktury autocystern – opierający się na posiadanej przez przedsiębiorcę flocie pojazdów,
  3. obrót z wykorzystaniem infrastruktury stacji paliw.

Trzeba pamiętać, że przedsiębiorca posiadający koncesję na obrót paliwami ciekłymi jest zobowiązany do przestrzegania obostrzeń wynikających z decyzji administracyjnej. Ograniczenia wynikają przy tym z 3 podstaw prawnych tj.

  1. treści decyzji administracyjnej – wyznaczającej ramy uprawnienia do wykonywania działalności regulowanej,
  2. warunki koncesyjne – stanowiące załącznik do decyzji i określających podstawowe obowiązki,
  3. przepisy prawne bezwzględnie obowiązujące.

O ile punkty pierwszy i drugi nie budzą specjalnych wątpliwości interpretacyjnych, bo są doręczane stronie po zakończeniu postępowania, o tyle obowiązek przestrzegania przepisów regulujących działalność przedsiębiorstw energetycznych są rozsiane w innych niż tylko ustawa prawo energetyczne, aktach prawnych. Najczęściej chodzi o przestrzeganie obowiązków zawartych w ustawie o systemie monitorowania drogowego (SENT), ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML) oraz rozporządzeń dotyczących legalizacji zbiorników i odmierzaczy.

Kolejne zagadnienia z zakresu uzyskania koncesji na obrót paliwami ciekłymi w następnych publikacjach.

Koncesjonariuszy oraz podmioty zainteresowane wsparciem Kancelarii w procesie uzyskania, zmiany lub przedłużenia koncesji na obrót paliwami ciekłymi (OPC) lub wytwarzaniem energii (OZE) zapraszamy do kontaktu za pośrednictwem skrzynki pocztowej e-mail: biuro@basiewiczkasprzyk.pl lub telefonicznie pod nr (71) 307-02-23.

Więcej informacji o ofercie Kancelarii dla przedsiębiorstw energetycznych w zakładce „Prawo energetyczne” lub „Aktualności".

 

Autorem niniejszej publikacji niestanowiącej porady prawnej jest Basiewicz Kasprzyk Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą we Wrocławiu.

www.basiewiczkasprzyk.pl

 

Zobacz także