Aktualizacja kodów CN i obowiązek zmiany koncesji do 8.10.2020

Aktualizacja kodów CN i obowiązek zmiany koncesji do 8.10.2020

Po raz kolejny w ostatnim czasie nowelizowane jest rozporządzenie dotyczące wykazu paliw ciekłych w zakresie kodów CN. Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1776 z dnia 09.10.2019 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej obowiązuje od 1 stycznia bieżącego roku. Zaktualizowany załącznik nr I przewiduje dostosowanie kodu nomenklatury scalonej w podpozycji 2710 do nowej wartości progowej zawartości siarki w paliwach żeglugowych, wynoszącej od 01.01.2020 r., zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20106/802, 0,5%.  W efekcie częściowo kody CN wskazane w cytowanym rozporządzeniu zastąpione zostały nowymi.


W dniu 24 sierpnia 2020 r. pod pozycją 1431 opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 7 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą, wymaga koncesji oraz których przywóz wymaga wpisu do rejestru podmiotów przywożących. Rozporządzenie to wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. z dniem 8 września 2020 r.

Nowe regulacje obowiązują dla następujących kodów, które zostały zmienione:
w § 1:

 1. pkt 2 otrzymuje brzmienie:
  „2)   gaz płynny LPG:
  a)  2711 12, 2711 13, 2711 14 00,    2711 19 00,
  b)  2901 10 00 z wyłączeniem produktów przeznaczonych na cele inne niż opałowe, napędowe lub żeglugowe – z wyłączeniem mieszanin propanu-butanu uzyskiwanych w procesach uzdatniania płynów złożowych;”,
  b)  pkt 8 i 9 otrzymują brzmienie:
  „8)   oleje napędowe, w tym lekkie oleje opałowe: 2710 19 43, 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 11, 2710 20 16, 2710 20 19;
  9)   ciężkie  oleje  opałowe:  2707 99 19,  2707 99 91,  2707 99 99,  2710 19 62,  2710 19 66,  2710 19 67, 2710 20 32, 2710 20 38,    2710 20 90;”;

  2)   w § 2 pkt 9 i 10 otrzymują brzmienie:
  „9)   oleje napędowe, w tym lekkie oleje opałowe: 2710 19 43, 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 11, 2710 20   16, 2710 20 19;
  10)  ciężkie oleje opałowe: 2707 99 19, 2707 99 91, 2707 99 99, 2710 19 62, 2710 19 66, 2710 19 67, 2710 20 32, 2710 20 38, 2710 20 90;”.

Aktualna treść rozporządzenia:
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200001431/O/D20201431.pdf

Rozporządzenie wejdzie w życie po 14 dniach od jego ogłoszenia tj. 8 września 2020 r.

Przypominamy, że termin na złożenie wniosku o aktualizację (zmianę) koncesji upływa w dniu 8 października 2020 r. Zgodnie z 32 ust. 2a i 2c ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne wniosku o udzielenie lub zmianę koncesji bądź wniosku o wpis lub o zmianę zakresu wpisu do rejestru podmiotów przywożących w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających zmiany wykazu paliw ciekłych. Sprzedaż oraz zakup paliwa po jego upływie w przypadku objęcia obowiązkiem może stanowić naruszenie warunków koncesyjnych.

Klientów Kancelarii prowadzących obrót paliwami, których dotyczy zmiana tj. olejami napędowymi oraz lekkimi i ciężkimi olejami opałowymi prosimy o weryfikację swoich koncesji lub przesłanie zlecenia ich weryfikacji do Kancelarii na adres e-mail: patrycja.weclawowicz@basiewiczkasprzyk.pl lub wojciech.basiewicz@basiewiczkasprzyk.pl

Koncesjonariuszy, zainteresowanych wsparciem Kancelarii zapraszamy do kontaktu za pośrednictwem skrzynki pocztowej e-mail: biuro@basiewiczkasprzyk.pl lub telefonicznie.

 

Zobacz także