Dyrektywa Omnibus – zmiany w e-commerce

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego I Rady (Ue) 2019/2161 z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 98/6/WE, 2005/29/WE oraz 2011/83/UE w odniesieniu do lepszego egzekwowania i unowocześnienia unijnych przepisów dotyczących ochrony konsumenta wprowadzi niedługo zmiany dla branży e-commerce.

Nowe obowiązki które reguluje Dyrektywna, wpływające bezpośrednio na zmianę zasad działalności sklepów internetowych, zostaną wprowadzone do krajowego porządku prawnego poprzez zmianę regulacji w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz ustawie z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług.

W szczególności nowelizacja będzie implementować zasady:

I. weryfikacji przez sklep autentyczności komentarzy do sprzedawanych produktów pod kątem, czy faktycznie pochodzą od konsumentów,

"6. W przypadku gdy przedsiębiorca zapewnia dostęp do opinii konsumentów o produktach, za istotne uważa się informacje o tym, czy i w jaki sposób przedsiębiorca zapewnia, aby publikowane opinie pochodziły od konsumentów, którzy rzeczywiście używali danego produktu lub go kupili.”

II. przedstawienia informacji o historycznych cenach produktu w przypadku wprowadzenia promocji lub innej formy obniżenia ceny:

„Artykuł 6a
1.   W każdym ogłoszeniu o obniżce ceny podaje się wcześniejszą cenę stosowaną przez podmiot gospodarczy przez określony okres przed zastosowaniem obniżki ceny.
2.   Wcześniejsza cena oznacza najniższą cenę stosowaną przez podmiot gospodarczy w okresie, który nie może być krótszy niż 30 dni przed zastosowaniem obniżki ceny.
3.   Państwa członkowskie mogą wprowadzić inne przepisy dla towarów, które ulegają szybkiemu zepsuciu lub mają krótki termin przydatności.
4.   Jeżeli dany produkt znajduje się w obrocie krócej niż 30 dni, państwa członkowskie mogą wprowadzić przepisy przewidujące krótszy okres niż określony w ust. 2.
5.   Państwa członkowskie mogą wprowadzić przepisy przewidujące, że w przypadku stopniowego zwiększania obniżki cen, wcześniejsza cena jest ceną bez obniżki sprzed pierwszego zastosowania obniżki ceny.”;

III. nakładania na przedsiębiorcę kar za nieprzestrzeganie obowiązków lub dodatkowych konsekwencji finansowych zależnych od wysokości obrotu danego przedsiębiorcy w przypadku naruszenia zbiorowych interesów konsumentów.

"1. Państwa członkowskie ustanawiają przepisy dotyczące sankcji mających zastosowanie w przypadku naruszeń przepisów krajowych przyjętych na mocy niniejszej dyrektywy i podejmują wszelkie niezbędne środki w celu zapewnienia ich wykonywania. Przewidziane sankcje muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.
2. Państwa członkowskie zapewniają, aby przy nakładaniu sankcji uwzględniano, w stosownych przypadkach, następujące niewyczerpujące i przykładowe kryteria (…)
3. Państwa członkowskie zapewniają, aby w przypadku, gdy zgodnie z art. 21 rozporządzenia (UE) 2017/2394 mają zostać nałożone kary, kary te przewidywały możliwość nakładania grzywien w postępowaniach administracyjnych albo możliwość wszczęcia postępowania sądowego w celu nałożenia grzywien, przy czym maksymalna wysokość tych grzywien musi stanowić co najmniej 4 % rocznego obrotu przedsiębiorcy w państwie członkowskim lub państwach członkowskich, których dotyczy dane naruszenie. Bez uszczerbku dla tego rozporządzenia, państwa członkowskie mogą, z krajowych względów konstytucyjnych, ograniczyć nakładanie grzywien do przypadków: a) naruszeń art. 6, 7, 8, 9 i załącznika I do niniejszej dyrektywy; oraz b) dalszego stosowania przez przedsiębiorcę praktyki handlowej, która została uznana za nieuczciwą przez właściwy organ krajowy lub sąd, jeżeli taka praktyka handlowa nie stanowi naruszenia, o którym mowa w lit. a).
4. W przypadku gdy nakłada się grzywnę zgodnie z ust. 3, ale informacje o rocznym obrocie przedsiębiorcy nie są dostępne, państwa członkowskie wprowadzają przepisy przewidujące możliwość nakładania grzywien, których maksymalna wysokość wynosi co najmniej 2 mln EUR.


Link do dyrektywy: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019L2161&from=pl

Zgodnie z art. 7 Dyrektywy: „Państwa członkowskie stosują te przepisy od dnia 28 maja 2022 r.”
 

W ramach specjalizacji Kancelaria opracowuje i dostosowuje regulaminy sklepów internetowych. Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią za pośrednictwem skrzynki e-mail: biuro@basiewiczkasprzyk.pl lub telefonicznie.

Autorem niniejszej publikacji jest Basiewicz Kasprzyk Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą we Wrocławiu.

www.basiewiczkasprzyk.pl

 

Zobacz także