Zasady przeprowadzania kontroli paliw ciekłych

Zasady przeprowadzania kontroli paliw ciekłych Badanie jakości paliw ciekłych są regularnie przeprowadzane na stacjach paliw, przez organy kontroli celno skarbowej na podstawie art. 84 ustawy z dnia 161.1.2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, a także między innymi przez Państwową Inspekcję Handlową kierowaną przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Podstawę prawną systemu monitorowania i kontrolowania jakości paliw stanowi ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz.U. 2019 poz. 660). 

Praktyka pokazuje, że część kontroli odbywa się z naruszeniem przepisów regulujących procedurę pobierania próbek, a w szczególności nierzadko jest niezgodna z treścią załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 01.09.2009 r. w sprawie sposobu pobierania próbek paliw ciekłych i biopaliw ciekłych. Dotyczy to zazwyczaj pobrania ilości paliwa niezgodnie z regułami, czy też wykorzystania pojemników niespełniających wymagań jakościowych w zakresie przechowywania próbek. Jednocześnie zgodnie z pkt. 2.10 rozporządzenia „2.10. Szczegółowy sposób postępowania przy pobieraniu próbek, postępowanie z próbkami oraz wymagania bezpieczeństwa określa norma PN-EN 14275.”, a zatem i sposób postępowania powinien przebiegać zgodnie ze wskazaną normą. 

Zgodnie z § 1 art. 291 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa „Kontrolowany, który nie zgadza się z ustaleniami protokołu, może w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia przedstawić zastrzeżenia lub wyjaśnienia, wskazując równocześnie stosowne wnioski dowodowe.”. To istotny przepis, którego zignorowanie może nieść dla przedsiębiorcy dalej idące skutki prawne, na etapie pokontrolnym. Okoliczność skutecznego zakwestionowania ustaleń pokontrolnych jest istotnym elementem procedury nie tylko odwoławczej, ale ma wpływ na następcze działania organów wymierzających kary pieniężne wobec koncesjonariusza, u którego stwierdzono nieprawidłowości. Zwrócił uwagę na to m.in. Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w wyroku z dnia 23 września 2015r., (Sygn. akt XVII AmE 84/14). 

W przypadkach ujawnienia u przedsiębiorcy nieprawidłowości w zakresie wymagań jakościowych paliw ciekłych, w celu obrony praw zasadne jest złożenie zastrzeżeń do protokołu pokontrolnego w terminie przewidzianym w przepisie wskazanym w art. 291 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa. 

Kancelaria świadczy usługi pomocy prawnej dla przedsiębiorców prowadzących działalność regulowaną w zakresie związanym z postępowaniami kontrolnymi, a także w postępowaniach o nałożenie kar w związku z regulacjami dotyczącymi jakości paliw. Zachęcamy do kontaktu poprzez wiadomość e-mail na adres biuro@basiewiczkasprzyk.pl lub telefonicznie pod nr: (71) 307-02-23. 

Autorem niniejszej publikacji niestanowiącej porady prawnej jest Basiewicz Kasprzyk Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą we Wrocławiu.

www.basiewiczkasprzyk.pl

Zobacz także