Zarząd spółdzielni mieszkaniowej w dobie epidemii

Zarząd spółdzielni mieszkaniowej w dobie epidemii

Stan zagrożenia epidemicznego, a obecnie stan epidemii znacznie utrudnił pracę organom w spółdzielniach mieszkaniowych i o ile procedowanie posiedzeń zarządów oraz rad nadzorczych przy wykorzystywaniu środków porozumiewania na odległość umożliwiło podejmowanie bieżących decyzji o tyle zwołanie i przeprowadzenie walnego zgromadzenia członków już stało się niemożliwe.

Problem dotknął w szczególności te spółdzielnie, w których w bieżącym roku upływały kadencje zarządu lub rady nadzorczej. Zorganizowanie zgromadzenia jest obecnie zadaniem nie tylko utrudnionym, ale wręcz niemożliwym i z tego względu 24 czerwca 2020 r. art. 78 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID 19 wprowadzono do obrotu prawnego art. 90a nowelizujący ustawę z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568 i 695).

Według jego aktualnego brzmienia w przypadku gdy kadencja rady nadzorczej lub zarządu spółdzielni upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, trwającego w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy lub ogłoszonego bezpośrednio po okresie trwającym w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, ulega ona przedłużeniu do dnia zwołania pierwszego walnego zgromadzenia spółdzielni w terminie, o którym mowa w art. 90.

Przywołany przepis art. 90 z kolei stanowi, że jeżeli ustawowy termin zwołania walnego zgromadzenia spółdzielni albo zebrania właścicieli lokali przypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, trwającego w dniu wejścia wżycie niniejszej ustawy lub ogłoszonego bezpośrednio po okresie trwającym w dniu wejścia wżycie niniejszej ustawy, ulega on przedłużeniu o 6 tygodni od dnia odwołania tego stanu.

Dotyczy to również rad nadzorczych, a w myśl art. 45 par. 4 ustawy ‒ Prawo spółdzielcze, kadencja rady określana jest przez statut spółdzielni, lecz z zastrzeżeniem art. 8² ust. 4 ustawy o spółdzielniach, który określa maksymalny, 3 letni okres kadencji.

Link do ustawy:
http://orka.sejm.gov.pl/proc9.nsf/ustawy/382_u.htm

 

W ramach specjalizacji Kancelaria prowadzi stałą obsługę spółdzielni, w tym spółdzielni mieszkaniowych oraz zapewnia kompleksową obsługę prawną zgromadzeń. Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią za pośrednictwem skrzynki e-mail: biuro@basiewiczkasprzyk.pl lub telefonicznie.

Zobacz także