Ważne zmiany w prawie pracy

Uwaga, ważne zmiany w prawie pracy dotyczące najistotniejszych uprawnień pracowniczych – nowe obowiązki i kary dla pracodawców!

W ostatnim czasie informowaliśmy o zmianach w kodeksie pracy polegającymi na uregulowaniu pracy zdalnej. Ustawodawca nie poprzestał jednak tylko na tych regulacjach. W związku z obowiązkiem implementacji dwóch unijnych dyrektyw, tzw. „work life balance” oraz w sprawie przejrzystych
i przewidywalnych warunków pracy, z dniem 26 kwietnia 2023 r. wprowadzono szereg nowych zasad, w tym obowiązków dla pracodawcy, m.in.:

 1. obowiązek wskazania przyczyny wypowiedzenia umowy na czas określony (dotychczas taka konieczność istniała tylko w stosunku do umów na czas nieokreślony),
 2. nowe warunki związane z zawieraniem umów na okres próbny (obecnie długość trwania umowy powinna być uzależniona od perspektyw dalszej współpracy z pracownikiem),
 3. pracodawca nie może obecnie zakazać pracownikowi dodatkowego zatrudnienia (w formie umowy o pracę lub jakiejkolwiek innej), chyba że zawrze z nim dodatkową umowę o zakazie konkurencji,
 4. zmianie uległa przekazywana nowym pracownikom informacja na temat warunków zatrudnienia (katalog informacji, które zobowiązany jest przekazać pracodawca uległ znacznemu rozszerzeniu),
 5. wprowadzono dodatkowy, bezpłatny urlop w wymiarze maks. 5 dni roboczych w ciągu roku w celu zapewnienia opieki członkowi rodziny,
 6. wydłużenie urlopu rodzicielskiego do 41 tyg. (jedno dziecko), oraz 43 tyg. (więcej niż jedno dziecko), przy jednoczesnym obowiązku wykorzystania min. 9 tyg. przez każdego z rodziców (brak możliwości przeniesienia na drugiego rodzica),
 7. urlop ojcowski będzie mógł zostać wykorzystany wyłącznie do skończenia przez dziecko 1 roku życia (a nie jak dotąd, do 2 roku życia),
 8. dodatkowe zwolnienie od pracy (w istocie urlop) w wymiarze maks. 2 dni (lub 16 godzin)
  w przypadku zaistnienia siły wyższej lub pilnych spraw rodzinnych (wówczas pracownikowi przysługuje prawo do połowy wynagrodzenia),
 9. pracownik wychowujący dziecko do 8 roku życia może złożyć wniosek o elastyczną organizację pracy, która może przybrać formę np. indywidualnego rozkładu czasu pracy lub pracy zdalnej. Pracodawca ma obowiązek wskazać przyczynę ewentualnej odmowy,
 10. zakaz rozwiązywania umów o pracę został poszerzony o pracowników, którzy złożyli już wniosek o urlop macierzyński, ojcowski lub rodzicielski.

W związku z wprowadzeniem nowych obowiązków leżących po stronie pracodawców, rozszerzył się również katalog wykroczeń w kodeksie pracy. W przypadku ich popełnienia, pracodawca naraża się na ryzyko kary grzywny w wysokości nawet do 30.000 zł.

Powyższe zagadnienia to tylko najważniejsze zmiany wprowadzone w ostatnim czasie w przepisach z zakresu prawa pracy. Kancelaria Basiewicz Kasprzyk przygotowała dla Klientów ofertę dotyczącą przygotowania dokumentacji oraz przekazania wytycznych, a także ewentualnych szkoleń na temat nowych obowiązków pracodawców związanych z wdrożeniem pracy zdalnej, nowych warunków przy zawieraniu umów o pracę, udzielania urlopów itd.

Celem poznania szczegółów oferty zachęcamy do kontaktu poprzez wiadomość e-mail na adres biuro@basiewiczkasprzyk.pl lub telefonicznie pod nr: (71) 307-02-23

Zobacz także