Spółdzielnie, fundacje, stowarzyszenia i spółki partnerskie z obowiązkiem wpisu do CRBR

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych jest jednym z narzędzi służących realizacji założeń unijnej dyrektywy w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu a także ustawy implementującej tę dyrektywę tj. ustawy
z dnia  1 marca  2018 r.  o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Rejestr ma na celu ujawnienie osób sprawujących bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad podmiotem gospodarczym zobowiązanym do wpisu w CRBR.

Dotychczas do złożenia takich informacji zobowiązane były spółki jawne, komandytowe, komandytowo-akcyjne, z ograniczoną odpowiedzialnością, proste spółki akcyjne oraz akcyjne, z wyjątkiem publicznych spółek akcyjnych.

Od 31 października 2021 roku obowiązek zgłaszania beneficjentów rzeczywistych mają także:

  • spółki partnerskie,
  • trusty, których powiernicy lub osoby zajmujące stanowiska równoważne: mają miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub nawiązują stosunki gospodarcze lub nabywają nieruchomość na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w imieniu lub na rzecz trustu,
  • europejskie zgrupowania interesów gospodarczych,
  • spółki europejskie,
  • spółdzielnie,
  • spółdzielnie europejskie,
  • stowarzyszenia podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego,
  • fundacje.

Osobą uprawnioną do dokonania zgłoszenia w imieniu spółki może być jedynie osoba uprawniona do reprezentacji spółki, zgodnie z zasadami reprezentacji przewidzianymi w kodeksie spółek handlowych.

Rejestracja w systemie nie jest czasochłonna, jednak w trakcie wypełniania mogą pojawić się zagadnienia wymagające wyjaśnienia. Dlatego też dla naszych Klientów przygotowaliśmy uniwersalną instrukcję pierwszego zgłoszenia do CRBR. Zapraszamy do kontaktu za pośrednictwem skrzynki pocztowej e-mail: biuro@basiewiczkasprzyk.pl lub telefonicznie.

 

Autorem niniejszej publikacji jest Basiewicz Kasprzyk Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą we Wrocławiu.

www.basiewiczkasprzyk.pl

Zobacz także