Rewolucyjne zmiany i nowe obowiązki dla pracodawców dotyczące pracy zdalnej

Po trzech latach od wybuchu pandemii COVID-19, która znacząco przyczyniła się do rozwoju pracy zdalnej, ustawodawcy polskiemu udało się prawnie uregulować kwestie związane z tym trybem świadczenia pracy. Przepisy określające zasady pracy „na odległość” weszły życie z dniem 7 kwietnia 2023 r., wprowadzając szereg nowych zasad do kodeksu pracy.

Rodzaje pracy zdalnej

Przede wszystkim ustawodawca rozpoczął od rozróżnienia różnych trybów pracy zdalnej. Pracownik będzie mógł wykonywać pracę całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą. W ten sposób wprowadzono model pracy zdalnej stałej oraz hybrydowej. Dodatkowo odrębnym przepisem ustanowiono pracę zdalną okazjonalną, tj. na wniosek pracownika i w takim przypadku pracownikowi przysługuje maksymalnie 24 dni takiej pracy w roku.

Udokumentowanie zasad związanych z pracą zdalną

Jednym z najistotniejszych obowiązków pracodawcy jest konieczność uregulowania zasad związanych
z pracą zdalną w regulaminie pracy zdalnej, porozumieniu z zakładową organizacją związkową lub indywidualnym poleceniu lub porozumieniu z pracownikiem. Zasady te powinny przewidywać m.in. grupy pracowników, którzy mogą być objęci pracą zdalną, zasady pokrywania kosztów ponoszonych przez pracownika w związku z pracą zdalną (np. energia elektryczna), sposób potwierdzania obecności na stanowisku pracy, zasady BHP.

Dodatkowe obowiązki i uprawnienia pracodawcy

W przypadku wykonywania pracy zdalnej przez pracowników, pracodawca obowiązany jest obecnie także do zapewnienia materiałów i narzędzi do pracy zdalnej oraz ich instalacji, konserwacji i serwisu. Pracodawca ponosi także koszty energii elektrycznej oraz niezbędnych usług telekomunikacyjnych (Internet). Z drugiej zaś strony pracodawca ma obecnie prawo do przeprowadzania kontroli w miejscu świadczenia pracy zdalnej, także gdy praca ta jest wykonywana w miejscu zamieszkania pracownika.

Konsekwencje i kary związane nieprzestrzeganiem przepisów dotyczących pracy zdalnej

W określonych sytuacjach wnioski składane przez pracowników o pracę zdalną będą musiały być przez pracodawców uwzględniane. W takim przypadku naruszenie przepisów przez pracodawców wiązać się może z nałożeniem na nich grzywny w wysokości od 1.000 zł do nawet 30.000 zł.

Również ewentualne kontrole ze strony inspekcji pracy zostaną rozszerzone również o badanie, czy pracodawca zawarł stosowne porozumienia lub uzgodnienia z pracownikami bądź wydał regulamin pracy zdalnej, pracownikom zapewniono materiały i narzędzia do pracy zdalnej, a także czy praca zdalna wykonywana przez pracowników odpowiada przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Kancelaria Basiewicz Kasprzyk przygotowała pakiet dokumentów oraz wytycznych dla Klientów dotyczących pracy zdalnej, które zapewnią pełne dostosowanie się przez pracodawcę do nowych obowiązków wynikających z kodeksu pracy.

Celem poznania szczegółów oferty zachęcamy do kontaktu poprzez wiadomość e-mail na adres biuro@basiewiczkasprzyk.pl lub telefonicznie pod nr: (71) 307-02-23.

 

Zobacz także