Przedłużenie koncesji OPC ważnych do 2023

Zgodnie z przepisami prawa energetycznego, obowiązującymi dla wszystkich przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą opartą o uzyskaną koncesję (m.in. OPC  i OZE), termin na złożenie wniosku o jej przedłużenie upływa na 18 miesięcy przed upływem jej obowiązywania. Oznacza to, że koncesjonariusz, który uchybi temu terminowi utraci wydaną koncesję mimo półtorarocznego okresu jej ważności. Złożenie odpowiedniego wniosku do właściwego terenowego oddziału Urzędu Regulacji Energetyki wynika wprost z art. 39, według którego: „Przedsiębiorstwo energetyczne może złożyć wniosek o przedłużenie ważności koncesji, nie później niż na 18 miesięcy przed jej wygaśnięciem.”

Wniosek powinien spełniać wszystkie wymagania formalne określone przez przepisy ustawy i podlega opłacie 308 zł, czyli w wysokości identycznej jaka jest przewidziana dla wniosków o zmianę koncesji.

Ponieważ wraz z wejściem w życie w 2016 roku pakietu paliwowego, wszystkie koncesje zostały zmienione i dostosowane do wprowadzonych wówczas kodów CN, część z nich otrzymała okres obowiązywania upływający z końcem 2023 roku. Biorąc pod uwagę, że należy zachować 18 miesięczny okres przed datą ważności koncesji trzeba pamiętać, że z dniem 31 czerwca 2022 r. upływa termin na złożenie wniosków do URE dla koncesjonariuszy (w tym OPC i OZE), których koncesje są ważne do 31 grudnia 2023 roku.

Analogicznie, dla koncesji wydanych do dnia 30 czerwca 2024 roku termin na złożenie wniosku o przedłożenie upływa 30 grudnia 2022 roku.

Zachowanie terminu jest niezwykle ważne z punktu widzenia nieprzerwanego funkcjonowania przedsiębiorstwa energetycznego, a jego przekroczenie będzie skutkować utratą koncesji z upływem okresu jej obowiązywania. W takim przypadku jedynym rozwiązaniem będzie złożenie wniosku o wydanie nowej koncesji, przy czym wiąże się to z niepewnością związaną z rozpatrzeniem wniosku przez URE i spełnieniem wszystkich wymogów formalno-prawnych.

 

Koncesjonariuszy oraz podmioty zainteresowane wsparciem Kancelarii w procesie uzyskania, zmiany lub przedłużenia koncesji na obrót paliwami ciekłymi (OPC) lub wytwarzaniem energii (OZE) zapraszamy do kontaktu za pośrednictwem skrzynki pocztowej e-mail: biuro@basiewiczkasprzyk.pl lub telefonicznie pod nr (71) 307-02-23.

Więcej informacji o ofercie Kancelarii dla przedsiębiorstw energetycznych w zakładce „Prawo energetyczne” lub „Aktualności”: 

 

Autorem niniejszej publikacji niestanowiącej porady prawnej jest Basiewicz Kasprzyk Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą we Wrocławiu.

www.basiewiczkasprzyk.pl

Zobacz także