Odmowa udzielenia koncesji OPC

Po wprowadzeniu w 2016 roku tzw. pakietu paliwowego, który diametralnie zmienił funkcjonowanie branży obrotu paliwami ciekłymi w Polsce, uzyskanie koncesji stało się znacznie trudniejsze niż jeszcze kilka lat wcześniej. Co ciekawe, w tym czasie w praktyce nie zmieniły się znacząco przepisy prawne, które regulują to zagadnienie. Zmieniła się natomiast praktyka terenowych oddziałów Urzędu Regulacji Energetyki oraz zakres postępowania prowadzone z wniosku podmiotów zainteresowanych wejściem na rynek OPC.

Regulacje dotyczące wymogów, jakie trzeba spełniać przy wniosku koncesyjnym zawarte są w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, które wymienia enumeratywnie zakres konstrukcyjny wniosku. Oprócz wskazania podstawowych informacji dotyczących wnioskodawcy jednym z najistotniejszych elementów jest określenie przedmiotu działalności. Sposób w jaki wnioskodawca sprecyzuje swoje żądanie (wniosek), będzie potem przedmiotem rozpoznania przez URE. Jego przedmiotem jest oczywiście obrót paliwami ciekłymi, a zatem należy wskazać ich rodzaj. Więcej o przedmiocie i zakresie koncesji tutaj: https://www.basiewiczkasprzyk.pl/pl/aktualnosci/jak-uzyskac-koncesje-opc-przedmiot-i-zakres

Obecna praktyka, która przyjęła się w latach 2015 – 2017 i obowiązuje do dziś, związana jest z precyzowaniem przedmiotu koncesji poprzez wpisanie odpowiednich kodów nomenklatury scalonej, która jest na bieżąco uaktualniana rozporządzeniem. Trzeba pamiętać, że ten akt prawny podlega ciągłym nowelizacjom. Co prawda błędne wskazanie konkretnego kodu powinna być przez URE wyjaśniona z wnioskodawcą, to takie uchybienie może na końcowym etapie postępowania skutkować wydaniem decyzji niepełnej lub nawet odmownej.

Analizując przepisy ustawy, regulującej zagadnienie uzyskania koncesji OPC, można odnieść wrażenie, że dla uzyskania pozytywnego rozstrzygnięcia konieczne jest spełnienie jedynie wymienionych enumeratywnie wymogów formalnych. Nic bardziej mylnego, gdyż postępowanie sprawdzające przyszłego koncesjonariusza prowadzone jest wielotorowo i ma na celu pełną weryfikację jego wiarygodności oraz realnych możliwości finansowych gwarantujących bezpieczeństwo obrotu. Pisaliśmy o tym zagadnieniu tutaj: https://www.basiewiczkasprzyk.pl/pl/aktualnosci/jak-uzyskac-koncesje-opc-wiarygodnosc-finansowa

Nierzadko zdarza się, że o udzielenie koncesji występują podmioty nowe, powołane właśnie na potrzeby rozpoczęcia działalności regulowanej lub spółki zakupione pod realizację nowego projektu biznesowego. Tym drugim Urząd Regulacji Energetyki przygląda się w sposób szczególny, mając na uwadze doświadczenia z lat poprzednich i poddając w wątpliwość wiarygodność takich wnioskodawców. Z kolei w obu przypadkach nowym podmiotom trudniej jest spełnić oczekiwanie urzędu w zakresie gwarancji i płynności finansowej. Trzeba bowiem pamiętać, że obrót paliwami generuje roczne przychody liczone w milionach złotych, co w sposób oczywisty prowadzi do wniosku, że przedsiębiorca zainteresowany uzyskaniem koncesji powinien legitymować się odpowiednim majątkiem. Nie ma jednolitej reguły określającej czym są owe możliwości finansowe i w orzecznictwie spotykamy się z decyzjami Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki odmawiającymi udzielenia koncesji właśnie z powodu niedostatecznej wiarygodności majątkowej wnioskodawcy. Dotychczasowa praktyka naszej Kancelarii pokazuje jednak, że argumentacja URE jest często nietrafiona a wymagania nie tylko zbyt rygorystyczne, ale wręcz oderwane od rzeczywistości funkcjonującej w obrocie gospodarczym.

Trzeba pamiętać, że odmowna decyzja Prezesa URE nie niweczy szans przedsiębiorcy na uzyskanie koncesji na obrót paliwami ciekłymi i zgodnie z art. 30 ustawy Prawo energetyczne przysługuje mu prawo do wniesienia odwołania do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Termin na jego złożenie wynosi 14 dni i jest liczony od doręczenia decyzji Stronie lub jej pełnomocnikowi. Do postępowania przed SOKiK stosuje się przepisy kodeksu postępowania cywilnego i obecnie odwołanie podlega opłacie stałej w wysokości 1.000 złotych. Faktem powszechnie znanym jest, że sprawy sądowe wiążą się długim okresem oczekiwania na rozstrzygnięcie i niepewnością co do samego wyniku orzeczenia sądowego. Z tego względu każdorazowo należy rozważyć wybór skierowania odwołania do Sądu oraz ponownego złożenia wniosku do URE skorygowanego o braki, które zostały dostrzeżone przez organ w toku postępowania koncesyjnego. Wymaga to oczywiście wnikliwej analizy tego, czy uchybienia mogą zostać „naprawione” w nowej sprawy. 

Kolejne zagadnienia z zakresu uzyskania koncesji na obrót paliwami ciekłymi w następnych publikacjach.

Koncesjonariuszy oraz podmioty zainteresowane wsparciem Kancelarii w procesie uzyskania, zmiany lub przedłużenia koncesji na obrót paliwami ciekłymi (OPC) lub wytwarzaniem energii (OZE) zapraszamy do kontaktu za pośrednictwem skrzynki pocztowej e-mail: biuro@basiewiczkasprzyk.pl lub telefonicznie pod nr (71) 307-02-23.

Więcej informacji o ofercie Kancelarii dla przedsiębiorstw energetycznych w zakładce „Prawo energetyczne”: https://www.basiewiczkasprzyk.pl/pl/uslugi/prawo-energetyczne lub „Aktualności”: https://www.basiewiczkasprzyk.pl/pl/aktualnosci

 

Autorem niniejszej publikacji niestanowiącej porady prawnej jest Basiewicz Kasprzyk Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą we Wrocławiu.
www.basiewiczkasprzyk.pl

Zobacz także