Nowe wymogi AML - weryfikacja CRBR

Z dniem 31 października 2021 roku weszły w życie przepisy nowelizujące ustawę z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Jedną z najistotniejszych zmian jest nadanie nowego brzmienia art. 37 ustawy, który w dotychczasowej treści stanowił, iż:

Art. 37. [Weryfikacja klienta, osoby upoważnionej i beneficjenta rzeczywistego]
Weryfikacja tożsamości klienta, osoby upoważnionej do działania w jego imieniu oraz beneficjenta rzeczywistego polega na potwierdzeniu ustalonych danych identyfikacyjnych na podstawie dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby fizycznej, dokumentu zawierającego aktualne dane z wyciągu z właściwego rejestru lub innych dokumentów, danych lub informacji pochodzących z wiarygodnego i niezależnego źródła.

Aktualnie otrzymał on nowe brzmienie i stanowi, że:
„Art. 37. [Weryfikacja klienta, osoby upoważnionej i beneficjenta rzeczywistego]

1. Weryfikacja tożsamości klienta, osoby upoważnionej do działania w jego imieniu oraz beneficjenta rzeczywistego polega na potwierdzeniu ustalonych danych identyfikacyjnych na podstawie dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby fizycznej, dokumentu zawierającego aktualne dane z wyciągu z właściwego rejestru lub innych dokumentów, danych lub informacji pochodzących z wiarygodnego i niezależnego źródła, w tym, o ile są dostępne, ze środków identyfikacji elektronicznej lub z odpowiednich usług zaufania określonych w rozporządzeniu 910/2014.
2. W przypadku identyfikacji beneficjenta rzeczywistego będącego osobą, o której mowa w art. 2 ust. 2 pkt 1 lit. a tiret piąte, instytucje obowiązane dokumentują:
1) wszystkie utrudnienia powodujące brak możliwości ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości osób fizycznych określonych w art. 2 ust. 2 pkt 1 lit. a tiret pierwsze-czwarte;

2) wszystkie utrudnienia związane z uzasadnionymi czynnościami podejmowanymi w celu weryfikacji tożsamości beneficjenta rzeczywistego.
3. Instytucje obowiązane, stosując środek bezpieczeństwa finansowego, o którym mowa w art. 34 ust. 1 pkt 2, nie polegają wyłącznie na informacjach pochodzących z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych lub rejestru, o którym mowa w art. 30 lub art. 31 dyrektywy 2015/849, prowadzonego we właściwym państwie członkowskim.”

Zmiana jest istotna z punktu widzenia instytucji obowiązanych, gdyż do 31 października 2021 roku weryfikacja wykonywana była wyłącznie na podstawie danych uzyskanych od klienta, a zatem bez konieczności sięgania do stosownych rejestrów. Aktualnie przed nawiązaniem relacji z kontrahentem każda instytucja obowiązana powinna nie tylko pobrać dane, ale również dokonać ich samodzielnej weryfikacji posiłkując się innymi dokumentami pozyskanymi od klienta.

Link do ustawy:
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000815

Przypominamy, że podstawowe obowiązki ciążące na przedsiębiorcach dokonujących transakcji gotówkowych obejmują w szczególności:

  1. wdrożenia wewnętrznej procedury AML,
  2. wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za funkcjonowanie procedury w przedsiębiorstwie,
  3. wdrożenia wewnętrznej procedury zgłaszania naruszeń.

Dokument powinien zostać sporządzony w formie pisemnej lub utrwalony na nośniku elektronicznym wraz z potwierdzeniem daty jego wprowadzenia w przedsiębiorstwie.

Realizacja nowego obowiązku nie powinna nastręczać instytucjom obowiązanym znacznego problemu, a dane kontrahentów, o których mowa w znowelizowanym art. 37 ustawy są powszechnie dostępne na rządowej stronie internetowej:
https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/wyszukaj


Autorem niniejszej publikacji jest Basiewicz Kasprzyk Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą we Wrocławiu.
www.basiewiczkasprzyk.pl

 

Kancelaria świadczy usługi wdrożenia procedury AML w przedsiębiorstwach objętych obowiązkiem, w szczególności przedsiębiorców działających na podstawie koncesji, biur rachunkowych, przedsiębiorstw świadczących usługi lub dokonujących sprzedaży z wykorzystaniem gotówkowych rozliczeń. Zapraszamy do kontaktu za pośrednictwem skrzynki pocztowej e-mail: biuro@basiewiczkasprzyk.pl lub telefonicznie.

Link do oferty wdrożenia AML: https://www.basiewiczkasprzyk.pl/pl/dedykowana/wdrozenie-procedury-aml

Zobacz także