Nowe limity gotówkowe a AML

Założenia tzw. Polskiego Ładu, zawarte w uzasadnieniu projektu ustawy przewidują zmniejszenie limitu dla transakcji gotówkowych, które Ministerstwo Finansów uważa za transparentne do 8.000 zł. Obecnie obowiązująca regulacja przewiduje maksymalną kwotę 15.000 zł dla dokonania płatności, którą następnie przedsiębiorca może ująć w kosztach uzyskania przychodu. Wynika to z art. 22p ust. 1 pkt 1 ustawy o PIT oraz art. 15d ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT. Kontrahent regulujący zobowiązanie w formie gotówkowej powyżej limitu określonego w art. 19 ustawy – Prawo przedsiębiorców, nie może zaliczyć tego wydatku do podatkowych kosztów. W tym kontekście można przypuszczać, że w przypadku takiej zmiany przepisów, może to pociągnąć za sobą również zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Dotychczasowe regulacje wymogów tzw. procedury AML (Anti-Money Laundering) mają zapobiegać występowaniu sytuacji, w których przedsiębiorstwo dokonuje transakcji z kontrahentem, co do którego może zachodzić podejrzenie, że przepływy pieniężne mogą mieć związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu.

Wprowadzone ustawą obowiązki w znacznym stopniu dotyczą branż regulowanych, wolnych zawodów osób i podmiotów świadczących usługi zakresu księgowości oraz doradztwa finansowego lub finansowo – podatkowego. Przedsiębiorcy tymczasem powinni pamiętać o regulacji ustawowej, która obliguje do wprowadzenia w firmie procedury AML również w sytuacji, kiedy wykonywanie zobowiązań pieniężnych następuje właśnie w formie gotówkowej.

Zgodnie z treścią ustawy w art. 2 ust. 1 pkt. 23, tzw. instytucją zobowiązaną, a zatem o której wymagane jest wdrożenie procedury są: przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności za towary w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy transakcja jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane.

To właśnie końcowy fragment przepisu budzi największe wątpliwości, gdyż pozostawia szerokie pole interpretacyjne. Niesprecyzowane bliżej określenie powiązania operacji można wykładać bardzo swobodnie i z tego względu aktualnie zalecane jest przyjęcie, że w przypadku pozostawania w stałych relacjach handlowych z kontrahentem regulującym lub przyjmujących zapłatę w gotówce, że obowiązek ustawowy wdrożenia AML powstał z chwilą, w której podmioty te przekroczyły graniczną kwotę 10.000 euro.

Przypomnieć trzeba, że obowiązek wdrożenia procedury wynika wprost z art. 50 ustawy, który stanowi, że: „Instytucje obowiązane wprowadzają wewnętrzną procedurę w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zwaną dalej "wewnętrzną procedurą instytucji obowiązanej".

Link do ustawy:
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180000723/U/D20180723Lj.pdf

Podstawowe obowiązki ciążące na przedsiębiorcach dokonujących transakcji gotówkowych obejmują w szczególności:

  1. wdrożenia wewnętrznej procedury AML,
  2. wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za funkcjonowanie procedury w przedsiębiorstwie,
  3. wdrożenia wewnętrznej procedury zgłaszania naruszeń.

Dokument powinien zostać sporządzony w formie pisemnej lub utrwalony na nośniku elektronicznym wraz z potwierdzeniem daty jego wprowadzenia w przedsiębiorstwie.

Autorem niniejszej publikacji jest Basiewicz Kasprzyk Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą we Wrocławiu.
www.basiewiczkasprzyk.pl

 

Kancelaria świadczy usługi wdrożenia procedury AML w przedsiębiorstwach objętych obowiązkiem, w szczególności przedsiębiorców działających na podstawie koncesji, biur rachunkowych, przedsiębiorstw świadczących usługi lub dokonujących sprzedaży z wykorzystaniem gotówkowych rozliczeń. Zapraszamy do kontaktu za pośrednictwem skrzynki pocztowej e-mail: biuro@basiewiczkasprzyk.pl lub telefonicznie.

Link do oferty wdrożenia AML: https://www.basiewiczkasprzyk.pl/pl/dedykowana/wdrozenie-procedury-aml

Zobacz także