Nowe kody CN w systemie SENT

Zgodnie z założeniami Ministerstwa Finansów, system SENT (system monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi) ulega stałemu rozszerzeniu o kolejne podmioty zobowiązane do rejestrowania obrotu towarami, a także o kolejne kategorie tych towarów. Niedawno przyjętym rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowym, objęto obowiązkiem monitorowania w ramach systemu SENT przewóz:

  • węgla, brykietu, brykietku i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, klasyfikowanych do pozycji CN 2701,
  • koksu i półkoksu, z węgla, węgla brunatnego (lignitu) lub torfu, nawet aglomerowany, węgiel retortowy, klasyfikowanego do pozycji CN 2704.

Z obowiązku zgłaszania zwolnione są przewozy ww. towarów:

  • których przewóz jest realizowany na podstawie art. 5 ustawy z 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi – przewozy rozpoczynające się na terytorium kraju;
  • objętych procedurą celną tranzytu, składowania, odprawy czasowej, przetwarzania, wywozu albo powrotnym wywozem;
  • w opakowaniach jednostkowych, których masa brutto nie przekracza 25 k

Nadto systemem SENT objęto przewóz:

  • towarów objętych pozycją CN ex 2711 – propan, butan albo mieszaniny propanu butanu, bez względu na ilość w przesyłce,
  • Towarów objętych kodem CN ex 2905 11 00 – metanol (alkohol metylowy) pochodzenia syntetycznego, jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tym kodem przekracza 500 kg lub jej objętość przekracza 500 litrów,
  • Towarów objętych pozycją CN 3814 zawierających więcej niż 70 % masy olejów ropy naftowej, innych niż objęte tą pozycją zawierające alkohol etylowy, jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tą pozycją przekracza 500 kg lub jej objętość przekracza 500 litrów.

 

Kancelaria zajmuje się doradztwem prawnym w zakresie obowiązków związanych z systemem SENT. W przypadku nałożenia kary przewidzianej w ustawie o SENT zachęcamy do przeanalizowania sprawy z Kancelarią. Przedstawimy możliwe rozwiązania, w szczególności złożenie stosownego środka odwoławczego. Zapraszamy do kontaktu za pośrednictwem skrzynki pocztowej e-mail: biuro@basiewiczkasprzyk.pl lub telefonicznie. 

 

Autorem niniejszej publikacji niestanowiącej porady prawnej jest Basiewicz Kasprzyk Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą we Wrocławiu.

www.basiewiczkasprzyk.pl

Zobacz także