Kary URE za sprawozdania rozstrzygnie Trybunał Konstytucyjny

Zgodnie z regulacją art. 43d ust. 1 „Przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesję na wytwarzanie paliw ciekłych lub koncesję na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą, a także podmiot przywożący stosownie do swojej działalności przekazuje Prezesowi URE, Prezesowi Agencji Rezerw Materiałowych, ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych oraz ministrowi właściwemu do spraw energii miesięczne sprawozdanie o rodzajach oraz ilości wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych, a także ich przeznaczeniu - w terminie 20 dni od dnia zakończenia miesiąca, którego dotyczy sprawozdanie”. Podstawę prawną nałożenia przez URE kary pieniężnej w wysokości 10.000 zł stanowi przepis art. 56 ust. 1 pkt 12b) PE zgodnie z którym karze pieniężnej podlega ten podmiot, który nie przekazuje w terminie sprawozdania, o którym mowa w art. 43d.  Wysokość tej kary określona jest w ust. 2h pkt 4) i wynosi 10.000 zł.

Praktyka Kancelarii wskazuje, że wymierzając wysokość kary Prezes URE w sprawach indywidualnych stosuje przepis bez uwzględnienia regulacji Prawa Energetycznego nakazujących organowi wzięcie pod uwagę dodatkowych przesłanek takich jak: stopień szkodliwości czynu, stopień zawinienia oraz dotychczasowe zachowanie podmiotu i jego możliwości finansowe. Określenie kary w wysokości „zryczałtowanej” powoduje, że zachwiana pozostaje równowaga podmiotów działających w branży energetycznej i w zależności od rodzaju uchybienia Prezes URE w jednym przypadku nałoży karę „adekwatną” do okoliczności a w innym karę „sztywną”. Ten dualizm zauważył Sąd Apelacyjny w Warszawie jako sąd II instancji w sprawie dotyczącej kary nałożonej na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 12b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne na przedsiębiorcę w związku z niezłożeniem sprawozdania. Sąd zadał zatem Trybunałowi Konstytucyjnemu pytanie: „Czy art. 56 ust. 2h pkt 4 w zw. z art. 56 ust. 1 pkt 12b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 2022, poz. 1385 t.j.), w zakresie, w jakim przewiduje obowiązek nałożenia administracyjnej kary pieniężnej za złożenie po terminie sprawozdania, o którym mowa w art. 43d ust.1 powołanej ustawy, w sztywno określonej wysokości, jest zgodny z art. 2, art. 10 ust. 1, 2 w związku z art. 175 ust. 1, art. 20 w zw. z art. 22, art. 45 ust. 1 w związku z art. 178 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej?".

Sprawa toczy się w Trybunale Konstytucyjnym pod sygn. akt: P 3/23. 
Link do strony TK:
https://trybunal.gov.pl/sprawy-w-trybunale/art/obowiazek-nalozenia-administracyjnej-kary-pienieznej-za-zlozenie-po-terminie-sprawozdania-o-rodzajach-i-ilosci-wytworzonych-przywiezionych-i-wywiezionych-paliw-cieklych-a-takze-ich-przeznaczeniu

Kancelaria obecnie prowadzi dla jednego z klientów podobne postępowanie przed Sądem Okręgowym w Warszawie (SOKiK), które dotyczy sprawy o niemal tożsamym stanie faktycznym, przy czym argumentacja przedstawiona zdaje się być szersza – również w zakresie wniosków dowodowych oraz argumentacji. Uzyskane w toku sprawy informacje, zdają się wskazywać że na przełomie lat 2017 – 2019, same organy biorące udział w procesie kontroli sprawozdawczości czyli Minister Finansów, Minister Klimatu i Środowiska, Prezes Agencji Rezerw Materiałowych ale i sam Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, nie miały przekonania, że w tzw. „sprawozdania zerowe” w ogóle powinny być raportowane. Potwierdza to również aktywność Prezesa URE oraz informatory wydawane przez Urząd wydawane w 2019 roku w związku z nowelizacją rozporządzenia Ministra Energii z dnia 15.05.2017 r.

Niewątpliwie w najbliższym czasie, w związku z pytaniem prawnym Sądu Apelacyjnego w Warszawie do Trybunału Konstytucyjnego o zgodność przepisów Prawa energetycznego z Konstytucją oraz podobnymi sprawami toczącymi się przed sądami powszechnymi doprowadzą do ujednolicenia praktyki orzeczniczej, a także być może do zmian legislacyjnych, które wydają się być konieczne.

Basiewicz Kasprzyk Kancelaria Radców Prawnych sp. p reprezentuje Klientów w postępowaniach przed Urzędem Regulacji Energetyki oraz Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawach uchylenia lub obniżenia kar administracyjnych. Zainteresowanych zachęcamy do kontaktu za pośrednictwem skrzynki pocztowej e-mail: biuro@basiewiczkasprzyk.pl lub telefonicznie pod nr: (71) 307-02-23.

Autorem niniejszej publikacji jest Basiewicz Kasprzyk Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą we Wrocławiu.
www.basiewiczkasprzyk.pl

Zobacz także