Kara za brak zgłoszenia pojazdu do kontroli celno-skarbowej

Z praktyki Kancelarii wynika, że powszechne są sytuacje w ramach których, przy przewozie towarów objętych systemem SENT przewoźnicy nie dostrzegają wezwań do kontroli celno-skarbowej wysyłanych przez te organy w systemie SENT wraz z numerem referencyjnym albo potwierdzeniem aktualizacji danych w SENT. Kontrola taka ma natomiast charakter obowiązkowy i niedostosowanie się do tego obowiązku zostało zagrożone koniecznością zapłaty kary pieniężnej w wysokości 20.000 zł (w myśl art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi „ustawa SENT”). Przy czym w przypadku wszczęcia postępowania w sprawie nałożenia kary pieniężnej warto zwrócić szczególną uwagę na czas podjęcia działań przez organ. W orzecznictwie sądowym wyrażono bowiem pogląd, że w odniesieniu do kar z ustawy SENT zastosowanie ma przepis art. 165b par. 1 Ordynacji podatkowej, który uniemożliwia wszczęcie postępowania po upływie 6 miesięcy od dnia zakończenia kontroli podatkowej (w tym przypadku kontroli celno-skarbowej).

W komunikatach straży granicznej, służby celno-skarbowej czy inspektoratu ochrony środowiska nierzadko pojawiają się informacje o prowadzonych postępowaniach związanych z nielegalnym przemieszczaniem odpadów. Przedsiębiorcom prowadzącym działalność przewozową przy wykorzystaniu systemu SENT rekomenduje się wnikliwe weryfikowanie wszelkiej korespondencji prowadzonej za pośrednictwem platformy.

Basiewicz Kasprzyk Kancelaria Radców Prawnych Sp.p. reprezentuje Klientów w postępowaniach administracyjnych związanych z transportem (w tym systemem SENT) oraz gospodarowaniem odpadami (BDO). Zainteresowanych zachęcamy do kontaktu za pośrednictwem skrzynki pocztowej e-mail: biuro@basiewiczkasprzyk.pl lub telefonicznie pod nr: (71) 307-02-23.

Autorem niniejszej publikacji jest Basiewicz Kasprzyk Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą we Wrocławiu.
www.basiewiczkasprzyk.pl

Zobacz także