Bezpieczna umowa dzierżawy pod farmę fotowoltaiczną cz. III

Zawarcie umowy dzierżawy gruntu pod budowę farmy fotowoltaicznej oprócz zachowania formy pisemnej z tzw. datą pewną nie zawsze jest wystarczającym sposobem zabezpieczenia roszczeń stron, a w szczególności praw inwestora.

(więcej: https://www.basiewiczkasprzyk.pl/pl/aktualnosci/bezpieczna-umowa-dzierzawy-pod-farme-fotowoltaiczna-cz-i)

Dzierżawiąc działki pod inwestycję związaną z pozyskiwaniem energii z odnawialnych źródeł musimy pamiętać, że nie nabywamy prawa własności do niej, a jedynie do uprawnienie do korzystania z prawem pobierania pożytków na określony czas.

W tym kontekście istotne z punktu widzenia zarówno dzierżawcy jak i wydzierżawiającego, jest ostatnie orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 05.02.2021 r. (sygn. akt: V CSKP 13/21), w którym sąd oddalił skargę kasacyjną zmierzającą do ustanowienia na działce służebności przesyłu. Stan faktyczny sprawy był bardzo podobny do sytuacji opisywanej w poprzedniej publikacji.

Wskazywaliśmy w niej że obecnie najrozsądniejszym rozwiązaniem zapewniającym względną trwałość umowy, wydaje się skorzystanie z instytucji prawa cywilnego jaką jest służebność przesyłu.

(więcej: https://www.basiewiczkasprzyk.pl/pl/aktualnosci/bezpieczna-umowa-dzierzawy-pod-farme-fotowoltaiczna-cz-ii)

Zagrożenia jakie opisaliśmy w artykule odzwierciedlały stan faktyczny sprawy rozstrzyganej przez Sąd Najwyższy, gdyż z publicznych informacji wynika, że wobec nieruchomości wszczęto postępowanie egzekucyjne. O ile nie wpłynęło to na samą ważność umowy dzierżawy o tyle wyraźnie zagroziło interesom inwestora, właściciela instalacji fotowoltaicznej. Sąd odmówił ustanowienia służebności, powołując się na okoliczność iż pomiędzy stronami w dalszym ciągu funkcjonowała umowa, która jednak nie przewidywała takiego rozwiązania.

Orzeczenie Sądu potwierdziło rekomendacje kancelarii, mówiące o konieczności maksymalnego zabezpieczenia praw przedsiębiorstwa wytwarzającego energię elektryczną z paneli słonecznych. Zignorowanie zagrożenia i nie dość precyzyjne skonstruowanie umowy dzierżawy nieruchomości pod farmę fotowoltaiczną może mieć podobne (jak w rozstrzyganej przez SN sprawie) konsekwencje, polegające na odmowie przez sąd ustanowienia służebności przesyłu na etapie późniejszym, czyli po skutecznym zawarciu umowy.

Z tego względu jeszcze większego znaczenia nabierają rekomendacje Kancelarii o prawidłowym zabezpieczeniu roszczeń obu stron umowy dzierżawy, tak aby kosztowna przecież inwestycja mogłaby być realizowana przez cały okres eksploatowania infrastruktury energetycznej.

 

W ramach specjalizacji Kancelaria przygotowuje i opiniuje umowy dzierżawy wraz z załącznikami i wzorami pełnomocnictw niezbędnych do przeprowadzenia inwestycji OZE. Podmioty zainteresowane wsparciem Kancelarii zapraszamy do kontaktu za pośrednictwem skrzynki pocztowej e-mail: biuro@basiewiczkasprzyk.pl lub telefonicznie pod nr: (71) 307-02-23.

Autorem niniejszej publikacji jest Basiewicz Kasprzyk Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą we Wrocławiu.
www.basiewiczkasprzyk.pl

 

Zobacz także