URE z urzędu zmienia koncesje OPC

W ostatnim czasie na stronie internetowej Urzędu Regulacji Energetyki pojawił się komunikat o wszczęciu przez Prezesa URE  postępowań z urzędu wobec tych przedsiębiorców, którzy samodzielnie nie złożyli do dnia 08.10.2020 r. wniosków o aktualizację koncesji w zakresie nowelizacji nomenklatury kodów CN dla niektórych olejów napędowych oraz lekkich i ciężkich olejów opałowych.

 

Jak wskazał Prezes URE, w dalszym ciągu ok. 4,5 tysiąca przedsiębiorców posiada w treści swoich koncesji nieaktualne kody CN paliw ciekłych. W związku z tym organ rozpoczyna w tym zakresie postępowania administracyjne w stosunku do wszystkich podmiotów posiadających koncesje lub wpis do rejestru podmiotów przywożących do końca sierpnia 2022 roku.

Co istotne, z zawiadomień URE wynika, że zakres postępowania nie jest ograniczony wyłącznie do badania jakimi paliwami faktycznie dokonuje obrotu przedsiębiorca, ale również dotyczy innych zagadnień, jak m.in. weryfikacji prawidłowości wpisów w rejestrze infrastruktury paliw ciekłych, czy też możliwości finansowych koncesjonariusza.

Koncesjonariuszy, zainteresowanych wsparciem Kancelarii w uzyskaniu koncesji na obrót paliwami ciekłymi lub wytwarzaniem energii zapraszamy do kontaktu za pośrednictwem skrzynki pocztowej e-mail: biuro@basiewiczkasprzyk.pl lub telefonicznie.

Autorem niniejszej publikacji jest Basiewicz Kasprzyk Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą we Wrocławiu.
www.basiewiczkasprzyk.pl

Zobacz także