Sukces Kancelarii w sprawie dotyczącej gospodarowania odpadami – pozytywna decyzja Ministra

W ostatnich dniach Kancelaria otrzymała korzystne postanowienie Ministra Klimatu i Środowiska w sporze pomiędzy Klientem Kancelarii a Marszałkiem Województwa Lubuskiego w sprawie dotyczącej gospodarowania odpadami.

Sprawa złożonego przez jednego z przedsiębiorców wniosku o uzyskanie nowego,  dostosowanego do znowelizowanych przepisów ustawy o odpadach zezwolenia na zbieranie odpadów. Klient Kancelarii przez dłuższy czas nie mógł uzyskać wszystkich wymaganych przez organ (Marszałka Województwa Lubuskiego) dokumentów niezbędnych do uzyskania ww. zezwolenia (m.in.z zakresu ochrony środowiska i bezpieczeństwa przeciwpożarowego). Początkowo Marszałek Województwa Lubuskiego przedłużał przedsiębiorcy termin na złożenie dokumentacji do wniosku o aktualizację zezwolenia, umożliwiając przedsiębiorcy gromadzenie koniecznych zaświadczeń, analiz i postanowień. Z niewiadomych jednak przyczyn tuż przed złożeniem ostatnich dokumentów, organ zmienił swoje stanowisko i poinformował Klienta Kancelarii o pozostawieniu bez rozpoznania jego wniosku o wydanie zezwolenia oraz stwierdził wygaśnięcie dotychczasowej decyzji uprawniającej przedsiębiorcę do zbierania odpadów.

Kancelaria, nie zgadzając się z postępowaniem organu, złożyła w imieniu swojego Klienta dwa odrębne środki zaskarżenia: ponaglenie na bezczynność organu wyrażającą się w pozostawieniu wniosku o wydanie decyzji w sprawie zezwolenia na zbieranie odpadów oraz odwołanie od decyzji w przedmiocie wygaśnięcia dotychczasowego zezwolenia. W pismach tych Kancelaria podniosła niekonsekwencję Organu, a także uchybienia proceduralne, których się dopuszczono w trakcie rozpoznawania wniosku. Minister Klimatu i Środowiska zgodził się z argumentacją Kancelarii odnośnie nieprawidłowej czynności Marszałka Województwa Lubuskiego w postaci pozostawienia wniosku przedsiębiorcy bez rozpoznania i wyznaczył dodatkowy termin na załatwienie sprawy, umożliwiając w ten sposób przedsiębiorcy złożenie ostatnich dokumentów i wydanie przez Organ pozytywnej decyzji w przedmiocie zbierania odpadów.

Autorem niniejszej publikacji jest Basiewicz Kasprzyk Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą we Wrocławiu.
www.basiewiczkasprzyk.pl

W sprawach z zakresu gospodarowania odpadami oraz obowiązków wynikających z ustawy
o odpadach (w tym BDO), zapraszamy do kontaktu z Kancelarią za pośrednictwem skrzynki pocztowej e-mail: biuro@basiewiczkasprzyk.pl
lub telefonicznie.

Zobacz także