Podwykonawcy bez zakazu cesji od 24.01.2023 r.

Od 23 stycznia 2023 roku ulegną zmianie zasady regulowania kontraktów pomiędzy przedsiębiorcami w zakresie tzw. zakazu cesji i dotkną w przeważającej mierze umowy podwykonawcze robót budowlanych. To właśnie branża budowlana jest najbardziej narażona na wykorzystywanie przez duże podmioty pozycji dominującej względem mniejszych firm działających jako podwykonawcy. W celu ochrony stron słabszych w tych transakcjach, postanowiono zmienić ustawę o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych i 8 grudnia 2022 r. wprowadzono szereg zmian. Jedną z nich, której obowiązywanie odroczono o 2 miesiące od ogłoszenia ustawy tj. do dnia 22 stycznia 2023 r. jest wprowadzenie zakazu ograniczania prawa mniejszego kontrahenta do zbycia wierzytelności w przypadku niezapłacenia wynagrodzenia za wykonane prace.

Do ustawy dodano nowy przepis art. 9a o następującej treści: „W transakcjach handlowych, w których dłużnikiem jest duży przedsiębiorca, a wierzycielem jest mikroprzedsiębiorca, mały przedsiębiorca albo średni przedsiębiorca, zastrzeżenie umowne wyłączające albo ograniczające prawo wierzyciela do przelewu wierzytelności staje się bezskuteczne, jeżeli zapłata nie nastąpiła w terminie określonym w umowie, a jeżeli tego terminu w umowie nie określono – od dnia wymagalności świadczenia pieniężnego.” W efekcie dla wszystkich nowych umów np. o roboty budowlane lub dzieło, w sytuacji kiedy zlecającym jest tzw. duży przedsiębiorca, niedopuszczalne będzie wprowadzenie do umowy zakazu cesji. Jeśli taka regulacja mimo ustawowego zakazu znajdzie się w kontrakcie, będzie nieważna jako sprzeczna z ustawą.

Link do ustawy:
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220002414/T/D20222414L.pdf

Według definicji dużymi przedsiębiorcami są przedsiębiorcy, którzy nie są mikroprzedsiębiorcami, małymi przedsiębiorcami ani średnimi przedsiębiorcami. W praktyce to takie firmy, które  zatrudniają więcej niż 250 pracowników lub jeśli zatrudniają mniej i mają roczny obrót przekraczający 50 milionów EUR.

Basiewicz Kasprzyk Kancelaria Radców Prawnych w ramach specjalizacji związanej z obsługą przedsiębiorców przygotowuje i opiniuje między innymi kontrakty budowlane oraz  reprezentuje klientów w sporach o zapłatę wynagrodzenia, zwrot kaucji czy roszczeń z rękojmi. Zachęcamy do kontaktu poprzez wiadomość e-mail na adres biuro@basiewiczkasprzyk.pl lub telefonicznie pod nr: (71) 307-02-23.

Autorem niniejszej publikacji niestanowiącej porady prawnej jest Basiewicz Kasprzyk Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą we Wrocławiu.
www.basiewiczkasprzyk.pl

Zobacz także