Obowiązki informacyjne OPC wobec URE

Przypominamy, iż w związku z kolejnymi nowelizacjami prawa energetycznego w przedmiocie wykonywania przez przedsiębiorstwa energetyczne obowiązków informacyjnych wobec Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zalecana jest rygorystyczna kontrola ich realizacji w toku wykonywania działalności koncesjonowanej.

Jakkolwiek pierwotnie ustawa przewidywała konieczność zawiadamiania URE jedynie o najistotniejszych zmianach w strukturach przedsiębiorstwa, to po wprowadzeniu tzw. „pakietu paliwowego” oraz następnych modyfikacjach ustawy, zakres obowiązku informacyjnego jest bardzo szeroki. Niniejsze opracowanie obejmuje w szczególności podmioty prowadzące działalność gospodarczą polegającą na obrocie paliwami ciekłymi, ale w również z branży OZE. Jest to to tyle istotne, że naruszenie przepisów ustawy może być jednocześnie traktowane jako naruszenie warunków koncesyjnych.

W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę, na podstawowe obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów to obowiązek zawiadomienia Prezesa URE o:

  1. zmianie w strukturze kapitału zakładowego spółek prowadzących działalność w zakresie wytwarzania paliw ciekłych, obrotu paliwami ciekłymi oraz obrotu paliwami ciekłymi z zagranicą, która powoduje przekroczenie odpowiednio 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80% i 90% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub udziału w kapitale zakładowym - w terminie 7 dni od dnia zarejestrowania tych zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.
  2. rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych wykorzystywanej do prowadzonej działalności w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia eksploatacji infrastruktury lub trwałego zaprzestania eksploatacji tej infrastruktury,
  3. dane osób uprawnionych lub wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentowania wnioskodawcy, obejmujące:

a) imię i nazwisko,

b) datę i miejsce urodzenia,

c) obywatelstwo,

d) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), o ile został nadany,

e) serię i numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość,

f) adres zamieszkania;

               - w terminie 7 dni od dnia zaistnienia tych zmian.

  1. listę wspólników lub akcjonariuszy, posiadających co najmniej 20% udziałów lub akcji, w przypadku wnioskodawcy innego niż osoba fizyczna w terminie 7 dni od dnia zaistnienia tych zmian.

 

W przypadku zmiany nazwy firmy, jej siedziby, miejsca zamieszkania i adresu, numeru KRS oraz numeru NIP zawiadomienie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki powinno przybrać formę wniosku o zmianę decyzji, złożonego nie później niż w terminie 7 dni od zaistnienia zmiany. Ewentualny błąd w oznaczeniu nazwy pisma nie powinien działać na niekorzyść koncesjonariusza, gdyż URE powinno potraktować pismo jako wniosek a nie zawiadomienie, jeśli tylko z jego treści można odczytać intencję przedsiębiorcy.

Uchybienie powyższym obowiązkom, lub terminowi wskazanemu w ustawie uprawnia Prezesa URE między innymi do wszczęcia postępowania o cofnięcie przedsiębiorcy koncesji na obrót paliwami ciekłymi lub wytwarzanie energii.

W odniesieniu do obowiązku informacyjnego w zakresie zawiadomienia Prezesa URE o zmianach w rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych wykorzystywanej do prowadzonej działalności, trzeba pamiętać o urzędowych formularzach. Wyłącznie prawidłowe oznaczenie infrastruktury z precyzyjnym określeniem dat włączenia bądź wyłączenia ich z eksploatacji, pozwoli uniknąć przedsiębiorcy kary wynikającej z ustawy, wynoszącej 10.000 zł dla każdego niezgłoszonego elementu infrastruktury.

 

Koncesjonariuszy, zainteresowanych wsparciem Kancelarii w uzyskaniu koncesji na obrót paliwami ciekłymi lub wytwarzaniem energii zapraszamy do kontaktu za pośrednictwem skrzynki pocztowej e-mail: biuro@basiewiczkasprzyk.pl lub telefonicznie.

 

Autorem niniejszej publikacji niestanowiącej porady prawnej jest Basiewicz Kasprzyk Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą we Wrocławiu.
www.basiewiczkasprzyk.pl

 

Zobacz także