Brak zgłoszenia SENT – NSA uchyla karę

Niejednokrotnie wspominaliśmy o zmianach związanych z ustawą o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi. W ramach tego aktu prawnego wprowadzono system SENT pozwalający organom celno-skarbowym kontrolę przewozu towarów akcyzowych. Jednocześnie w ramach wspomnianej ustawy nałożono na podmioty wysyłające, odbierające, a także przewoźników liczne obowiązki związane z przekazywaniem danych do tego systemu pod rygorem dotkliwych kar pieniężnych. Naczelnicy Urzędów Celno-Skarbowych wykorzystują to nowe narzędzie i nakładają na podmioty uczestniczące w przewozie towarów sankcje karne.

Warto jednak podkreślić, że sam fakt nałożenia przez organ administracyjny kary pieniężnej nie musi jeszcze oznaczać, że faktycznie trzeba będzie ją zapłacić. W przypadku skierowania sprawy do postępowania sądowego (a wcześniej odwołania do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej) jest szansa na zmianę decyzji o nałożeniu kary.

Przykładem takiej sytuacji jest niedawny wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 24 listopada 2021 r., w którym to NSA uchylił wyrok WSA w Szczecinie (jako Sądu I instancji) oraz decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie o nałożeniu na przewoźnika kary 10 tys. zł za brak aktualizacji danych w systemie SENT.

Przedsiębiorca, na którego została nałożona kara wykonywał przewóz na zasadzie podwykonawstwa dla głównego przewoźnika. W trakcie kontroli drogowej przedstawił międzynarodowy samochodowy list przewozowy (CMR) z wpisanym numerem referencyjnym zgłoszenia. W wyniku weryfikacji stwierdzono, że w systemie SENT figurują dane innego przewoźnika. Argumentacja przewoźnika, który nie zgłosił swojego udziału w przewozie wskazywała, że nie był on do tego zobowiązany, ponieważ za przewoźnika w rozumieniu ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi uznawany jest ten podmiot, który zawarł umowę przewozu oraz odpowiada za ten przewóz.

NSA przychylił się do tej argumentacji skarżącego i w konsekwencji uchylił wyrok WSA w Szczecinie i decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie. Dodatkowo NSA polecił organowi administracji publicznej rozważenie, czy nałożenie kary pieniężnej w tej sytuacji jest rzeczywiście w interesie publicznym i czy jej nałożenie nie byłoby jednak nieproporcjonalne.

 

W przypadku nałożenia kary przewidzianej w ustawie o SENT zachęcamy do przeanalizowania sprawy z Kancelarią. Przedstawimy możliwe rozwiązania, w szczególności złożenie stosownego środka odwoławczego. Zapraszamy do kontaktu za pośrednictwem skrzynki pocztowej e-mail: biuro@basiewiczkasprzyk.pl lub telefonicznie. 

Autorem niniejszej publikacji niestanowiącej porady prawnej jest Basiewicz Kasprzyk Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą we Wrocławiu.
www.basiewiczkasprzyk.pl

 

Zobacz także