AML w biurach rachunkowych z wyższymi wymogami.

W ostatnich miesiącach wyraźnie wzrosło zainteresowanie wdrożeniem procedury AML w podmiotach zobowiązanych do wprowadzenia procedury AML. Mimo wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu [Dz.U.2020.971] większość przedsiębiorstw nie dostosowało swojej działalności do nowych regulacji i nie dokonało wdrożenia tzw. procedury AML (Anti-Money Laundering). Z założenia AML ma zapobiegać występowaniu sytuacji, w których przedsiębiorstwo dokonuje transakcji z kontrahentem, co do którego może zachodzić podejrzenie, że przepływy pieniężne mogą mieć związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu. Dodatkowo rolą procedury jest stworzenie systemu powiadamiania właściwych organów o zaistnieniu sytuacji, w której doszłoby do nieprawidłowości przy realizowaniu umowy.

Wprowadzone ustawą obowiązki w znacznym stopniu dotyczą branż regulowanych, wolnych zawodów osób i podmiotów świadczących usługi zakresu księgowości oraz doradztwa finansowego lub finansowo – podatkowego.

Zgodnie z treścią ustawy w art. 2 ust. 1 pkt. 17, tzw. instytucją zobowiązaną, a zatem w której wymagane jest wdrożenie procedury są: „podmioty prowadzące działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych„.

Obowiązek wdrożenia procedury wynika wprost z art. 50 ustawy, który stanowi, że: „Instytucje obowiązane wprowadzają wewnętrzną procedurę w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zwaną dalej "wewnętrzną procedurą instytucji obowiązanej".

Link do ustawy:
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180000723/U/D20180723Lj.pdf

Podstawowe obowiązki ciążące na biurach rachunkowych dotyczą:
     1. wdrożenia wewnętrznej procedury AML,
     2. wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za funkcjonowanie procedury w przedsiębiorstwie,
     3. wdrożenia wewnętrznej procedury zgłaszania naruszeń.

Dokument powinien zostać sporządzony w formie pisemnej lub utrwalony na nośniku elektronicznym wraz z potwierdzeniem daty jego wprowadzenia w przedsiębiorstwie.

Co istotne biura rachunkowe oraz księgowi jako podmioty prowadzące działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych posiadają najczęściej dostęp do dokumentacji rachunkowej podmiotów potencjalnie narażonych na ryzyko prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. To właśnie na wypadek stwierdzenia tych ryzyk biuro rachunkowe jako instytucja obowiązana powinna zastosować wobec swojego klienta środki bezpieczeństwa finansowego, m.in. identyfikację beneficjenta rzeczywistego, bieżące monitorowanie stosunków gospodarczych z klientem.

Autorem niniejszej publikacji jest Basiewicz Kasprzyk Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą we Wrocławiu.
www.basiewiczkasprzyk.pl

Kancelaria świadczy usługi wdrożenia procedury AML w przedsiębiorstwach objętych ustawowym obowiązkiem, w szczególności przedsiębiorców działających na podstawie koncesji, biur rachunkowych, przedsiębiorstw świadczących usługi lub dokonujących sprzedaży z wykorzystaniem gotówkowych rozliczeń. Zapraszamy do kontaktu za pośrednictwem skrzynki pocztowej e-mail: biuro@basiewiczkasprzyk.pl lub telefonicznie.

Link do oferty wdrożenia AML: https://www.basiewiczkasprzyk.pl/pl/dedykowana/wdrozenie-procedury-aml

Zobacz także