Rekompensata za nieterminową płatność czynszu

Wyrokiem z dnia 9 lipca 2020 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej przesądził, że należności czynszowe objęte są obowiązkiem zapłaty wynajmującemu rekompensaty do 100 EURO za nieterminowe regulowanie opłat czynszowych.

Zagadnienie powstało na gruncie sprawy zawisłej przed Sądem Rejonowym w Łodzi, który zadał pytanie prejudycjalne z uwagi na niejasną linię interpretacyjną ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

Dotychczasowe orzecznictwo sądów polskich wskazywało, że umowa najmu nie podlega ani pod definicję dostawy towarów ani nie może być kwalifikowana jako świadczenie usług.
W konsekwencji nie mogłyby mieć do niej zastosowanie przepisy ustawy implementowanej do polskiego porządku prawnego stanowiące o obowiązku zapłaty rekompensaty. Trzeba pamiętać, że w umowach pomiędzy przedsiębiorcami obowiązujące są kwoty:

  • 40 EURO – dla świadczeń do 5 tys. zł
  • 70 EURO – dla świadczeń do 50 tys. zł
  • 100 EURO – dla świadczeń wyższych niż 50 tys. zł.

Trybunał wskazał, że umowę najmu lokalu użytkowego zawartą pomiędzy pomiotami, do której zastosowanie ma ustawa, należy uznawać za transakcję handlową prowadzącą do świadczenia usług, za które wynajmującemu przysługuje wynagrodzenie. Z tego względu w ocenie TSUE w braku terminowej płatności czynszu, przysługuje prawo do rekompensaty.

Wyrok TSUE:
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=0F9F31D0BC4CD407AC9E290B4EC5CEAE?text=&docid=228373&pageIndex=0&doclang=PL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5991681

 

W ramach specjalizacji Kancelaria opracowuje oraz opiniuje umowy najmu lokali użytkowych rekomendując przy tym wprowadzenie klauzul ochronnych wynajmujących. W przypadku pytań związanych z realizacją prawa do rekompensaty zapraszamy do kontaktu za pośrednictwem skrzynki pocztowej e-mail: biuro@basiewiczkasprzyk.pl lub telefonicznie.

Zobacz także