Możliwości uniknięcia kary za brak wpisu w rejestrze BDO

 

Baza danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami (BDO) niezmiennie budzi zainteresowanie ze strony przedsiębiorców wytwarzających odpady, które to podlegają wpisowi do tego rejestru. Ustawodawca wprowadzając obowiązek rejestracji w systemie BDO zastrzegł bowiem możliwość nałożenia kary pieniężnej w wysokości nawet do 1.000.000 zł za brak terminowej rejestracji. Niestety bardzo szybko okazało się, że zabrakło odpowiedniego zaplecza i przygotowania organizacyjnego dla stworzonego systemu. Wnioski rejestracyjne podmiotów rozpatrywane były (i w dalszym ciągu są) ze znacznym opóźnieniem, wskutek czego wielu przedsiębiorcom nie udało się na czas (tj. do 31 grudnia 2020 r.) zarejestrować w BDO. Tymczasem inspektor ochrony środowiska rozpoczął już egzekwowanie obowiązku, o którym mowa powyżej.

W sprawie, która trafiła ostatecznie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie jeden z przedsiębiorców otrzymał decyzję inspektora środowiska nakładającą na niego karę pieniężną w wysokości 5.000 zł za posiadanie i wytwarzanie odpadów w związku z prowadzoną działalnością przy jednoczesnym braku wymaganego wpisu w BDO. Pomimo złożonego przez stronę odwołania od ww. decyzji, organ II instancji również orzekł na niekorzyść przedsiębiorcy, uznając, iż nie można odstąpić od nałożonej kary albowiem spowodowałoby to podważenie prawidłowego wykonywania obowiązków nałożonych na wytwórcę odpadów, a tym samym także naruszenie celu ustawy.

Dopiero złożona skarga do WSA w Warszawie odniosła oczekiwany przez przedsiębiorcę skutek. Sąd ten nie zgodził się z argumentacją organu II instancji odnośnie konieczności każdorazowego nałożenia kary, której głównym celem jest wymuszenie realizację obowiązku ustawowego. Zdaniem WSA ocena ta była zbyt ogólna. Aby prawidłowo ustalić czy cele wymierzenia kary administracyjnej zostały w danym przypadku spełnione, należy poza oczywistym zidentyfikowaniem celu, jaki spełniać ma konkretna administracyjna kara pieniężna, zidentyfikować także cele, jakie zostałyby zrealizowane w przypadku poprzestania na pouczeniu, przy jednoczesnym usunięciu naruszenia prawa lub powiadomieniu właściwych podmiotów o stwierdzonym naruszeniu prawa oraz dokonać porównania, czy cele, dla których kara administracyjna ma być nałożona, pokrywają się z celami jakie osiągnięte zostaną w razie poprzestania na pouczeniu. Jeżeli cele te się pokrywają, to przyjąć należy, że odstąpienie od ukarania i poprzestanie na pouczeniu pozwoli na spełnienie celów, dla których miałaby być nałożona administracyjna kara pieniężna. Sąd Administracyjny zauważył również, iż ostatecznie przedsiębiorca dokonał już stosownej rejestracji i to niezwłocznie, a zatem należało poniekąd „ulgowo” potraktować jego uchybienie.

Tym samym na skutek złożonej skargi, WSA w Warszawie uchylił zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzje Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska nakładającą na przedsiębiorcę karę pieniężną w wysokości 5.000 zł.

Zachęcamy do kontaktu z Kancelarią pod adresem email: biuro@basiewiczkasprzyk.pl w przypadku nałożenia kary pieniężnej przez inspektorat ochrony środowiska w związku z brakiem wpisu w BDO albowiem jak pokazuje powyższe orzeczenie – przy odpowiednio przedstawionych argumentach, sąd może przychylić się do stanowiska podmiotu, który obiektywnie naruszył obowiązek ustawowy.

Autorem niniejszej publikacji jest Patrycja Węcławowicz z Basiewicz Kasprzyk Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą we Wrocławiu.

 

Zobacz także