3.10.2019 TSUE orzeka na korzyść polskich kredytobiorców !

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w wyroku z dnia 03.10.2019 r. (sprawa Dziubak przeciwko Raiffeisen Bank International AG, sygn. akt: C-260/18) sformułował wskazówki dotyczące możliwości kwalifikacji umów kredytowych jako nieważnych, w przypadku uznania przez sądy krajowe, że umowy te zawierają niedozwolone postanowienia umowne (tzw. klauzule abuzywne). Trybunał jednoznacznie podkreślił, że uznanie umowy kredytowej za nieważną uzależnione jest od woli kredytobiorcy, gdyż to kredytobiorca ma zdecydować o tym, czy chce się powoływać się na niedozwolony charakter zapisów tej umowy.

Nadto, w uzasadnieniu w/w wyroku Trybunał wyraził pogląd o możliwości zastąpienia (występujących w umowach kredytowych) niedozwolonych postanowień umownych innymi regulacjami (tzw. przepisami o charakterze dyspozytywnym), przy czym stanowczo podkreśla, że takie zastąpienie również wymaga zgody samego kredytobiorcy.

Analiza uzasadnienia wyroku TUSE zdaje się prowadzić do wniosku, iż sądy polskie kierując się jego treścią (przedstawionym tam wskazówkami), będą wydawać orzeczenia korzystne dla kredytobiorców, co znalazło odzwierciedlenie w pierwszych wyrokach, jakie zapadały po jego wydaniu (m.in. w wyrok Sądu Apelacyjnego Wydział VI Cywilny w Warszawie z dnia 14.10.2019 r., sygn. akt: VI ACa 264/19).
 


 


W związku z licznymi zapytaniami i dużym zainteresowaniem ze strony klientów w zakresie dochodzenia roszczeń od banków w tzw. sprawach frankowych, Kancelaria opracowała i wdrożyła projekt procedury postępowania zarówno na etapie przedsądowym oraz procesowym.

Katalog zgłaszanych roszczeń:
- zwrot nadpłaconych rat kredytowych, w związku z zastosowaniem przez bank niedozwolonych klauzul umownych w umowie kredytu;
- unieważnienie umowy kredytowej w związku z zastosowaniem w umowach klauzul niedozwolonych.
- zwrot ubezpieczenia niskiego wkładu własnego (zależne od zapisów konkretnych umów).

Oferta Kancelarii opiera się o założenia 3 etapów prowadzenia sprawy:
I.    analizy merytorycznej (ocena umowy pod kątem klauzul niedozwolonych) oraz analizy ekonomicznej (wyliczenia wysokości roszczeń).
II.    przeprowadzenia postępowania przedsądowego (reklamacja w trybie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym).
III.    skierowania sprawy na drogę sądową (pozew o zapłatę przeciwko bankowi) i przeprowadzenia postępowania uruchomionego na skutek wniesienia w/w powództwa.
 

Wysokość wynagrodzenia za prowadzenie sprawy znajduje się w treści oferty.
W celu przekazania sprawy do analizy, należy przesłać na adres korespondencyjny kancelarii drogą elektroniczną następujące dokumenty:
I. Etap pierwszy – analiza prawna
    1.    kopia umowy kredytowej wraz ze wszystkimi aneksami.
    2.    regulamin udzielenia kredytu – jeśli jest w posiadaniu kredytobiorcy.
II. Etap drugi (w przypadku pozytywnej analizy prawnej) – analiza ekonomiczna
   1.    zaświadczenie z banku (wzór wniosku zostanie udostępniony przez Kancelarię)
   2.    formularz ankiety (wzór formularza zostanie udostępniony przez kancelarię)

Dokumenty należy wysłać na adres e-mail kancelarii: kredytyfrankowe@basiewiczkasprzyk.pl
                           

Wszelkie pytania dotyczące postępowania pojednawczego prosimy kierować drogą korespondencji e-mail do Filipa Kurpiela jako osoby odpowiedzialnej za realizację projektu: kredytyfrankowe@basiewiczkasprzyk.pl

Basiewicz Kasprzyk Kancelaria Radców Prawnych Sp.p.
Ul. Piłsudskiego 12 | 50-049 Wrocław
(71) 307-02-23
www.basiewiczkasprzyk.pl

Zobacz także