Wyrok TSUE podstawą do odzyskania VAT w ramach tzw. ulgi na złe długi

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w dniu 15.10.2020 r. wydał wyrok w sprawie C-335/19, w którym stwierdził, iż część warunków przewidziana w przepisach krajowych, uzależniających możliwość skorzystania z tzw. ulgi za złe długi jest niezgodna z dyrektywą unijną. Wyrok ten zapadł na skutek pytania prejudycjalnego, jakie do TSUE skierował Naczelny Sąd Administracyjny (postanowienie z dnia 6 grudnia 2018 r., w sprawie I FSK 2261/15).

Ulga za złe długi pozwala skorygować należy podatek VAT ujęty na fakturach za dostarczone towary lub wykonane usługi, w przypadku gdy wynikająca z tej faktury należność nie zostanie przez dłużnika uregulowana. Wg przepisów krajowych aby wierzyciel mógł skorygować VAT z zaległej faktury muszą zaistnieć następujące warunki:

  1. od terminu płatności faktury musi upłynąć 90 dni;
  2. ujęta na fakturze wierzytelność nie została uregulowana w jakikolwiek sposób, ani zbyta;
  3. korektę można złożyć nie później niż po upływie dwóch lat od dnia wystawienia faktury licząc od końca roku w który została wystawiona;
  4. na dzień przed złożeniem korekty dłużnik nie znajduje się w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, upadłościowego lub w trakcie likwidacji,
  5. dłużnik, zarówno w dniu dokonania dostawy towaru lub usługi jak i w dniu poprzedzającym złożenie korekty był zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT
  6. wierzyciel w dniu poprzedzającym złożenie korekty był nadal zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT.

TSUE zakwestionował dwa ostatnie warunki (nr 5 i 6) skorzystania z ulgi przewidziane w polskiej ustawie o VAT. TSUE wskazał, że te warunki wychodzą poza ramy dyrektywie unijnej, czyniąc polskie przepisy bardziej restrykcyjnymi niż pozwala na to przepisy unijne. Oznacza to, że zdaniem TSUE wierzyciel składając korektę deklaracji (chcąc odzyskać VAT naliczone z nieopłaconej przed dłużnika faktury) nie musi być czynnym podatnikiem VAT. Nie musi też „liczyć” na to, że takim czynnym podatnikiem VAT w dniu poprzedzającym złożenie korekty deklaracji będzie jego dłużnik, jak również na to, że wobec dłużnika nie zostało wszczęte postępowanie restrukturyzacyjne, upadłościowe czy też otwarta likwidacja.

Następstwa tego orzeczenia pozwalają w przyszłości ubiegać się o korektę podatku VAT pomimo utraty przez dłużnika lub wierzyciela statusu czynnego podatnika VAT, jak również po wszczęciu wobec dłużnika postępowania restrukturyzacyjnego, upadłościowego, bądź ogłoszenia likwidacji.

Co istotne wierzyciele, którym odmówiono przyznania w/w ulgi właśnie z uwagi na brak ziszczenia się warunków o których wyżej mowa (wskazanych w punktach 5 i 6 powyżej), będą mogli złożyć wniosek o wznowienie postępowania w tej sprawie. Podatnicy, co do którzy odwołali się do sądu administracyjnego i wobec których zapadły niekorzystne rozstrzygnięcia (wydane bądź przez Sąd I instancji, bądź Naczelny Sąd Administracyjny) będą mieli 3 miesiące na złożenie wniosku o wznowienie postępowania począwszy od dnia publikacji wyroku TUSE w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Podatnicy, którzy nie zaskarżyli niekorzystnych dla siebie decyzji organów podatkowych będą mieli 1 miesiąc na złożenie takiego wniosku.

Link do wyroku TSUE w sprawie C-335/19

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=pl&td=ALL&num=C-335/19

 

W celu wszczęcia postępowań i skorzystania z prawa do ulgi, Klientów Kancelarii oraz przedsiębiorców zainteresowanych wznowieniem postępowań prosimy o przesłanie dokumentów tj. akt spraw prowadzonych przed WSA lub NSA (dla sprawa prowadzonych na etapie odwoławczym) lub decyzji organów podatkowych wraz z kopią wniosku (dla spraw prowadzonych na etapie postępowania przed organem podatkowym) na adres kancelarii: biuro@basiewiczkasprzyk.pl, lukasz.kasprzyk@basiewiczkasprzyk.pl lub kontakt telefoniczny.

 

Zobacz także