WSA uchyla karę za naruszenie przepisów SENT


Ustawa o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (ustawa o SENT) wprowadziła szereg kar pieniężnych, które mogą być nakładane podmioty prowadzące działalność gospodarczą polegającą na obrocie paliwami ciekłymi i innymi towarami akcyzowymi. Celem ustawy było uszczelnienie systemu podatkowego
i zmniejszenie skali nielegalnego obrotu tymi towarami. Niestety niezwykle szczegółowe procedury systemu SENT oraz wielość obowiązków leżących po stronie zarówno odbiorców, przewoźników jak i podmiotów wysyłających powodują popełnianie przez nich często drobnych uchybień lub błędów, które to jednak skutkują dotkliwymi karami pieniężnymi. W wyniku prowadzonych kontroli celno-skarbowych urzędy coraz chętniej nakładają kary na przedsiębiorców.

Przykładem takiej sytuacji jest sprawa przewoźnika, który w zgłoszeniu podał błędny adres załadunku, wskazując omyłkowo sąsiedni adres bazy paliw, z której miało nastąpić pobranie towaru. Z uwagi na to, że paliwo miało trafić do siedmiu różnych odbiorców, każde zgłoszenie zawierało taki formalny błąd. Po dokonaniu kontroli celno-skarbowej organ nałożył na przewoźnika karę po 2 tys. zł za każde błędne zgłoszenie (łącznie 14 tys. zł).

Po początkowym podtrzymaniu stanowiska o prawidłowości kary przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej, sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. WSA w Warszawie uznał, że do kontroli celno-skarbowej prowadzonej pod kątem przestrzegania ustawy SENT odpowiednie zastosowanie znajduje art. 165b § 1 Ordynacji podatkowej. Zgodnie
z treścią tego przepisu postępowanie w sprawie nałożenia kary pieniężnej z ustawy SENT może być wszczęte w terminie 6 miesięcy od daty zakończenia kontroli drogowej. Po upływie tego terminu wszczęcie postępowania w sprawie nałożenia kary pieniężnej i wydanie decyzji merytorycznej jest niedopuszczalne. W sprawie przewoźnika, o którym mowa powyżej termin ten został przekroczony. Wojewódzki Sąd Administracyjny uznając, że wskazany powyżej przepis Ordynacji podatkowej ma zastosowanie także do tego rodzaju kontroli, stwierdził, że w sprawie brak było podstaw do nałożenia kary pieniężnej na przewoźnika

 

W przypadku nałożenia kary przewidzianej w ustawie o SENT zachęcamy do przeanalizowania sprawy z Kancelarią. Przedstawimy możliwe rozwiązania sprawy, w szczególności poprzez złożenie odwołania do organu II instancji w postępowaniu administracyjnym lub skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Zapraszamy do kontaktu za pośrednictwem skrzynki pocztowej e-mail: biuro@basiewiczkasprzyk.pl lub telefonicznie.

Zobacz także