Windykacja nieistniejących długów

Na polskim rynku funkcjonuje wiele firm windykacyjnych oferujących swoje usługi mające na celu pomoc wierzycielom w odzyskaniu należności od opóźniających się z zapłatą dłużników. Często również podmioty te odkupują wierzytelności od innych osób, a następnie sami dochodzą zapłaty od zobowiązanych. Niestety zdarza się (i to wcale nierzadko), że działania tych firm są nierzetelne i wyrządzają szkodę nieświadomym dłużnikom.

W takiej sytuacji znalazł się klient Kancelarii wpisany do Krajowego Rejestru Długów BIG S.A. jako rzekomy dłużnik roszczenia przysługującego firmie windykacyjnej Corsaria S.A. W międzyczasie otrzymał również kilka wezwań do zapłaty od tego podmiotu. Zadłużenie w wysokości blisko 5 tys. zł, na które powoływała się Corsaria S.A., miało jej przysługiwać w związku z odkupieniem długu od dawnego kontrahenta naszego Klienta. Po przeanalizowaniu sprawy, okazało się, że na pozorny dług składały się odsetki za nieterminową płatność faktur oraz tzw. rekompensaty z tytułu dochodzenia tych należności. Co istotne jednak, odsetki te wynosiły po kilka, kilkanaście groszy od każdej faktury, łącznie w wysokości ok. 30 zł. Pozostała część, tj. suma ponad 4 tys. zł została wyliczona przez firmę windykacyjną jako rekompensaty za odzyskanie tych „groszowych” odsetek.

Rzeczywiście, zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych wierzycielowi przysługuje rekompensata w wysokości równowartości kwoty 40 euro jako pokrycie poniesionych kosztów windykacji. Jednakże naliczenie łącznie ponad 4 tys. zł rekompensaty jako sumy kosztów dochodzenia zapłaty odsetek w tak niskiej kwocie od każdej faktury bez wątpienia należało potraktować jako rażące naruszenie zasad współżycia społecznego. Zwłaszcza, że wcześniej ani były kontrahent naszego Klienta, ani też Corsaria S.A. nie kierowali jakichkolwiek wezwań do zwrotu kilkudziesięciu złotych odsetek, a zatem trudno było mówić o jakichkolwiek kosztach windykacji.

W imieniu naszego Klienta sporządziliśmy sprzeciw do KRD BIG S.A. wraz z żądaniem usunięcia nieprawdziwych danych z rejestru o naszym Kliencie jako dłużniku. W uzasadnieniu pisma powołaliśmy się na nieudowodnienie istnienia roszczenia odsetkowego, a także jego przedawnienie. Wskazaliśmy dodatkowo, opierając się na właściwych wyrokach sądowych, że żądanie rekompensaty stanowi wyraźne nadużycie prawa do żądania rekompensaty, a nasz Klient może zażądać odszkodowania za naruszenie dóbr osobistych od Corsaria S.A. Firma ta naraziła go na utratę renomy a co za tym idzie również utratę kontrahentów i naruszyła jego wiarygodność finansową. Pismo w podobnym tonie zostało skierowane również bezpośrednio do firmy windykacyjnej.

Działania Kancelarii przyniosły oczekiwany rezultat i klient został wykreślony z Krajowego Rejestru Długów BIG S.A. Jednocześnie wierzyciel zaprzestał prowadzenia czynności windykacyjnych.

W przypadku wystąpienia roszczeń przez firmy windykacyjne, zachęcamy do kontaktu z Kancelarią za pośrednictwem skrzynki e-mail: biuro@basiewiczkasprzyk.pl lub telefonicznie.

Zobacz także